<em>Foto: Jan Willem Schouten</em> AlgemeenNieuws

Kloof modellen en metingen oppervlaktewater

Hoeveel mineralen komen er in het oppervlaktewater? Tussen de modellen en de metingen gaapt een kloof, zo blijkt uit een nieuw onderzoek.

De modellen die gebruikt worden voor het bepalen van de uitstoot van mineralen naar oppervlaktewater, wijken zeer veel af van de gemeten waarden. Dat blijkt uit onderzoek van het Mesdagfonds; dat onderzoek wordt dinsdag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het Mesdagfonds heeft onderzoek gedaan naar de gegevens die Nederland in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) over de kwaliteit van oppervlaktewater aan de Europese Commissie rapporteert. Ook is onderzocht waar de vervuiling vandaan komt. Het behalen van de normen van de KRW is van belang voor het verkrijgen van derogatie.

‘Zoute kwel in Westen is fosfaatrijk’

Het stikstof- en fosfaatgehalte in oppervlaktewater blijken met name in stedelijk gebied en het noordelijk en westelijk kustgebied hoog te zijn. “In het Westen heb je veel zoute kwel. Dat is niet alleen zilt, maar het is ook fosfaatrijk. Het is niet bekend hoeveel fosfaat daarmee gemoeid is, maar wel is te zien dat de gemeten waarde soms wel 20 tot 100 procent afwijkt van de waarde die met de modellen is berekend”, zegt Jan-Cees Vogelaar van het Mesdagfonds.

Watervogels spelen belangrijke rol

In de waterrijke gebieden spelen de watervogels volgens het onderzoek een belangrijke rol bij het stikstof- en fosfaatgehalte. Als derde bron noemt Vogelaar de riooloverstorten. “Hiervan zijn er in Nederland 14.000, waarvan de stikstof- en fosfaatgehalten niet openbaar zijn. Bij enkele waterschappen wijken de gemeten waarden 50 tot 60 keer af van de berekende waarde”, zegt Vogelaar.

In de praktijk wordt voor het behalen van de stikstof- en fosfaatnormen van het oppervlaktewater vooral gekeken naar de uitstoot van de landbouw. “Maar er zijn veel meer bronnen. Je kunt de normen voor de landbouw wel aanscherpen, maar als er andere grotere bronnen zijn, worden de normen alsnog niet gehaald”, zegt Vogelaar.

Het Mesdagfonds biedt dinsdag in de Tweede Kamer een rapport aan over het onderzoek dat ze deden naar de KRW.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin