Redactieblog

1 reactie

‘Aandacht voor vochtig veen en producerend land’

Van veengrond is bekend dat het een beste grondsoort is waarop je goed kunt boeren, mits er deugdelijke ontwatering is.

In Friesland is veel veen: van weerszijden van het water van Lemmer richting Lauwersmeer komt veengrond voor. Maar ook op andere plekken, zoals bij de beekdalen in de Zuidoosthoek waar ik woon, hebben we veen. De dikte varieert; bij ons gaat dat tot 1 meter, het meeste veen is niet dikker dan 2 meter.

Nu zijn er in jaren 70 en 80 en veel ruilverkavelingen uitgevoerd die tot doel hadden de productieomstandigheden te verbeteren om voedselschaarste te voorkomen. Die aanpak is succesvol geweest, ook op de veengronden of misschien wel vooral op de veengronden.

Diepteontwatering

Ten tijde van de ruilverkaveling is diepteontwatering toegepast om de gronden zoveel drooglegging te geven dat het bewerkingsseizoen werd verlengd en verbeterd . Dat heeft erin geresulteerd dat de bedrijfsvoering op veengronden kan wedijveren met andere grondsoorten. Al sinds de start van de diepteontwatering wordt ervaren dat de grond extra zakt en extra inklinkt.

Grondzakking is van alle tijden, maar het blootstellen van meer organisch materiaal aan zuurstof geeft extra oxidatie en veel CO2-emissie. De bedrijfsvoering in de veengebieden heeft zich op de nieuwe productiemogelijkheden ingesteld en heeft de kleingreppelige structuur van het landschap veranderd in grote gemakkelijk te bewerken percelen. Dankzij drainage kunnen de percelen gemakkelijk van de 1 à 2 hectare naar 10 tot 15 hectare worden vergroot.

Aandacht voor drukdrainage

Nu wil de politiek reductie van broeikasgasemissie en temporisering van bodemdaling, met name ook in het veen. Er is een bestuurlijke organisatie met klankbord- en werkgroepen ingesteld, waar ik deel van uitmaak, en getracht wordt met respect voor ieders opvatting voortgang te maken. Er vindt een grote verkenning plaats: wat kan en wat willen we, met welke ambitie en met welk tempo?

Veel proeven worden uitgevoerd, veel nuttige verkenningen, waarbij drukdrainage een bijzonder interessante is. Drukdrainage is een drainagesysteem waarbij de drains hoger en nauwer liggen dan regulier. Hierdoor is de vochttoestand van de grond beter te reguleren, zowel ontwatering als infiltratie, waardoor het veen langer meegaat.

Eén reactie

  • koestal

    Als de veengrond inklinkt is dit ook vaak een gevolg van zodebemesten in een droge zomer ,de sleuven blijven openstaan na de bemesting en de grond droogt heel erg uit.

Of registreer je om te kunnen reageren.