12 reacties

Vraagtekens bij fosfaatrechten

Een besluit over fosfaatrechten zonder goed onderbouwde prognoses en zonder het overwegen van alternatieve maatregelen is onverstandig, stelt Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf.

De voorgestelde invoering van fosfaatrechten zorgt voor veel beroering. Een melkveehouder schrijft: "Vol ongeloof zien we ons gedane werk voor onze toekomst met één brief, als sneeuw voor de zon, verdwijnen." De inkt van het ene besluit is nog niet droog of het andere komt er weer aan. Als SGP-Kamerlid ben ik daarom uiterst kritisch. Fosfaatrechten betekenen waarschijnlijk dat de sector miljoenen euro's zal moeten investeren in papier. Dat gaat ten koste van dierenwelzijn en milieu. Wie schiet daar wat mee op?

Aanpak voor fosfaatrechten

Ik vind dat er op z'n minst een goed onderbouwd verhaal moet zijn om fosfaatrechten toch in te voeren. Dat zie ik nog niet. Waar blijft een goede analyse van de verwachte ontwikkeling van de totale fosfaatproductie? Waarom is niet eerst het overleg met Brussel gezocht over een aanpak zonder fosfaatrechten?

Fosfaat en mestverwerking

De overheid hinkt op twee gedachten. In één adem zegt de staatssecretaris dat voor besluitvorming over pluimvee- en varkensrechten bepalend is of er voldoende mestverwerkingscapaciteit is en dat dit voor besluitvorming over fosfaatrechten níet relevant is. Dat kan niet allebei waar zijn. In het verleden is gekozen voor verplichte mestverwerking om zo de afzet van het mestoverschot buiten de landbouw te waarborgen. De cijfers laten het effect zien. Sinds 2002 is de afname van het fosfaatgebruik in de landbouw door aanscherping van gebruiksnormen 'gecompenseerd' door een toename van de afzet van mest buiten de landbouw. In 2015 wordt weer fors meer geëxporteerd dan in 2014. Het fosfaatplafond en de fosfaatrechten gaan hier aan voorbij. Dat vind ik niet terecht. Eerst moet in Brussel het huidige fosfaatplafond ter discussie gesteld worden.

Anlyse ontbreekt

Een onderbouwde analyse van de verwachte groei van de fosfaatproductie zonder fosfaatrechten ontbreekt. We weten dat het volzetten van alle bijgebouwde stalruimte een forse groei oplevert. We constateren echter ook dat verschillende schattingen in de afgelopen jaren rond het fosfaatplafond uitkwamen. Ook van sectororganisaties. Waren zij dan zo slecht op de hoogte van de ambities van de eigen achterban? We constateren verder dat er in 2014 en 2015 sprake is van uitzonderlijk hoge fosfaatgehaltes in het ruwvoer. We zien ook dat via het voerspoor meer gedaan kan worden dan dat nu gebeurt. Verder moet ook gekeken worden naar de tucht van de markt. Al met al vind ik een besluit over fosfaatrechten zonder onderbouwde prognoses en zonder het overwegen van alternatieve maatregelen onverstandig.

SGP Kamerlid Elbert Dijkgraaf.
SGP Kamerlid Elbert Dijkgraaf. ANP

Grondgebondenheid

Fosfaatrechten snijden grondgebonden bedrijven met onbenutte plaatsingsruimte de pas af. Grondgebondenheid is door ketenorganisaties en overheid toegejuicht. Ondernemers die dachten goed bezig te zijn, krijgen nu de wind van voren. Dat vind ik niet rechtvaardig en daarom niet acceptabel. Het zal nog lastig worden om hier een goede mouw aan te passen.

Kringloopwijzer

In de fosfaatrechtensystematiek kan via een efficiënte bedrijfsvoering groeiruimte gecreëerd worden. Dat is op zichzelf een goede zaak. Maar, wat moet dan de rol van de Kringloopwijzer zijn? De één zegt dat het dwingt tot intensiveren en opstallen. De ander spreekt dat op basis van pilots tegen. Hoe dan ook moet de Kringloopwijzer niet klakkeloos verplicht gesteld worden. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk dat het bodem-onderdeel meegenomen wordt, zodat ook grondgebonden boeren er voordeel bij hebben. Onderschat verder niet dat efficiëntie over de jaren heen fluctueert, terwijl de mestboekhouding, inclusief fosfaatrechten, elk jaar sluitend moet zijn. Dat brengt risico's met zich mee.

Plannen voor 2016

En dat is nog niet alles. Pas in de loop van 2016 zal duidelijk worden hoe de wet eruit komt te zien, terwijl ondernemers nu al plannen moeten maken voor 2016. Veel bedrijven met een nieuwe stal hebben hun financiële plaatje gebaseerd op een volle stal zonder fosfaatrechten. Zij hebben een groot probleem. Daar kunnen we niet zomaar aan voorbijgaan. Verder is het juridisch lastig om zomaar fosfaatrechten af te romen. Deze problemen gaan temeer klemmen als de optie om varkensrechten over te hevelen naar de melkveehouderij afgewezen wordt.

Al met al zijn we als SGP uiterst kritisch over de voorgestelde invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Ik ga hierover graag het debat aan met de nieuwe staatssecretaris.

Laatste reacties

 • Foxxy

  Hèhè eindelijk een politicus die er wat van begrijpt!

  Petje af!

 • gvleemingh1

  De discussie kwa fosfaatrechten gaat niet sec meer over fosfaat. Meer over het totaal aantal melkkoeien/ jongvee en de diverse "uitscheidingen " van deze dieren. Wat is na fosfaat de volgende beperkende factor ?? Daar zou Dijkgraaf ook wat over kunnen zeggen.

 • daan1908

  Prima stuk , nou maar hopen dat zich hier meer mensen bij aansluiten , want zoals het nu lijkt wordt de veehouderij in Nederland om zeep geholpen .

 • oorspronkelijk

  het blijft politiek
  procentueel heeft S.G.P.meeste en trouwste kiezers onder agrariërs dus oprecht plichtsbesef

 • Eminem2010

  Oorspronkelijk dit is de heer Dijkgraaf ook zijn persoonlijke opvatting. Het is simpel weg een wet die niet klopt rechtstechnisch niet en zou dus nooit door de eerste kamer mogen komen.

 • Bennie Stevelink

  @gvleemingh1, eens met jou opmerking. Als wij meer ruimte krijgen door fosfaat van varkens over te hevelen naar rundvee of het fosfaatplafond te verhogen lopen wij tegen de volgende begrenzing aan: de ammoniakemissie en stikstofdepositie. Van het ene probleem komen wij in het andere en komen per saldo geen stap verder.
  Men zal moeten accepteren dat in Nederland ruimte is voor een bepaalt aantal dieren en niet meer.

 • oorspronkelijk

  Eminem,even snel reageren maar er zit meer achter.
  binding met de basis.S.G.P. meeste wetswijzigingen gehonoreerd.
  belangrijk is niet alleen burgers paaien maar politieke spreiding over te veel versnipperde partijen.Politiek zijn ook burgers integreren en het verhaal vertellen.
  alleen dan kan een politicus een constructieve bijdrage leveren

 • alco1

  Mozes. Ook die hele N discussie is aan groene praat onderhevig .
  Daarnaast is er nog wel voor 100% meer ruimte voor melkvee. Met een goed verhaal zal Brussel en de consument hier geen enkel bezwaar tegenin kunnen brengen.

 • Foxxy

  Rotterdam, 50% economie, export (waarvan 50% eerst import)

  Agrarisch NL 21%

  Aardgas 19 %

  Net op radio, Economische groei daalt doordat minder aardgas gewonnen mag worden.

  Volgend jaar op radio, economie gaat slechter, agrarische export daalt

  In 1983, miljoen koeien meer.. Hoezo geen ruimte?

 • hmmk

  Ik hoop dat Martijn van Dam dit artikel van Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf ook leest; dit is de juiste informatie. Helaas houden LTO en NZO graag van stug blijven doordrammen over de fosfaatrechten; ondanks dat hun achterban dit niet ziet zitten. De meeste boeren kunnen zich vinden in bovenstaand artikel van Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf. Alweer een gemiste kans van LTO om het tij te keren.

 • j.verstraten1

  hmmk, van Dam krijgt echt wel de kans, en zal zelfs moeten reageren. Daar is nl. het debat voor waar Elbert in zijn laatste zin naar verwijst. Maar Elbert schrijft ook niet méér dan dat hij kritisch is. Dat zijn we allemaal. En dan zal uiteindelijk blijken of het tij te keren is, of dat we er dwars doorheen moeten.

 • kiepel

  Jos, ik vind de lto niet overtuigend kritisch tegen fosfaatrechten.
  De lto juicht dat ze dierrechten hebben voorkomen.
  AmvB zijn werk laten doen en dan kritisch evalueren.
  Hopelijk kunnen de fosfaatrechten dan van tafel.
  Maar of de lto hier blij mee is?...

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.