Home

Nieuws 24 reacties

Bleker: opkoop bedrijven niet nodig voor stikstof

Het is niet nodig om melkveebedrijven op te kopen om de stikstofuitstoot bij Natura 2000-gebieden te verlagen. Dat zegt oud-landbouwstaatssecretaris Henk Bleker. Hij ziet mogelijkheden voor bedrijven om een deel van de veestapel af te stoten en hiervoor in de plaats een zonneweide van enkele hectares aan te leggen.

In zijn programma ‘Zon voor vee’, schetst hij het scenario dat bedrijven de stikstofemissie fors kunnen verminderen zonder dat het bedrijf er financieel op achteruit gaat.

Zonnepark met SDE-subsidie in ruil voor kwart veestapel

Het idee is dat een bedrijf 25 tot 35% van de veestapel afstoot. De fosfaat- en ammoniakrechten moeten dan buiten werking worden gesteld voor het bedrijf. Als tegenprestatie verstrekt de overheid hiervoor een vergunning voor een zonnepark op het bedrijf.

“De vergunning en SDE-subsidie worden verleend onder de voorwaarde dat de boer voor een periode van in beginsel 25 jaar zijn productierechten (fosfaat- en emissierechten) die corresponderen met de afgesproken reductie van de veestapel niet gebruikt en op afstand zet. De boer is verplicht zes stuks melkvee in te leveren per hectare vergunde zonneweide. In principe wordt uitgegaan van maximaal 5 hectare per melkveebedrijf”, staat in het plan.

Lees ook: Henk Bleker: zonnepark is het zevende gewas

De zonneweide wordt geëxploiteerd door een gespecialiseerd bedrijf, waarbij de veehouder een jaarlijkse huur van minimaal 5.500 per hectare en een vergoeding voor beheer van € 600 per hectare ontvangt. “Dat zijn prijzen waarvoor energiebedrijven dit willen doen”, zegt Bleker, die momenteel directeur is van Powerfield, een van de grootste ontwikkelaars van zonneparken in Nederland.

De vergoeding is mede gebaseerd op de SDE+-subsidie. Ook de aansluiting van nieuwe zonneparken op het stroomnet is volgens hem op veel locaties rondom Natura 2000-gebieden geen probleem.

Bleker: plan geeft boeren vrijheid om te ondernemen

“Het geeft boeren vrijheid om te ondernemen, omdat ze zelf kunnen afwegen of ze dit willen. Het is geen inbreuk op het eigendomsrecht, maar levert wel emissiereductie op. Bovendien kost het geen extra overheidsgeld voor uitkoop van bedrijven, omdat gebruik wordt gemaakt van de bestaande SDE-subsidies voor duurzame energie”, zegt Bleker.

Hij sprak over zijn plan met verschillende overheden, bedrijven, banken en ook belangenorganisaties. Bleker wil het in het plan mogelijk maken dat boeren hun bedrijf na vijf jaar weer mogen uitbreiden naar hun oude omvang van de veestapel, mits ze kunnen aantonen dat ze met emissiebeperkende maatregelen niet meer emissie gaan veroorzaken.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • veldzicht

  Het zal er allemaal niet mooier op worden in dit toch al rommelige Nederland.Een paar kerncentrales en al deze onzin had niet nodig geweest,met dank aan green -paece en gr.links die kernenergie altijd hebben tegen gehouden.

 • agratax(1)

  Bleeker zijn plan zou perfect zijn, ware het niet dat links Nederland of anders gezegd de Progressieven de veeteelt willen elimineren en dat kan door uitbreiding van de natuurgebieden. De vergrote natuurgebieden grenzen immers weer aan landbouwbedrijven die depositie veroorzaken op het nieuwe perceel met Kunstnatuur. Dat deze werkwijze op termijn zal leiden tot nog meer kunstnatuur in Nederland is gepland door progressief Nederland, dat dit zal leiden tot goedkoop voedsel van elders past de progressieven ook. Helaas dat dit goedkope voedsel alleen kan bestaan door aantasting van het milieu en ontginning van natuurgebieden elders ontgaat deze progressieven. Zij leveren graag 1 ha hoog productief land in voor 2 of meer ha extensieve landbouw elders.

 • van elp

  Prachtig zo'n plan, maar waar is de vergoeding voor het niet benutten van NH3- en fosfaatrechten? Deze prijzen krijg je ook nu al zonder die verplichtingen.

  Kun je net zo goed je rechten verkopen (extern salderen) . Alsof je over 25 jaar zonder gedoe weer kunt uitbreiden naar oude situatie. Geloof dat niet

 • j.verstraten1

  Ondernemende kijk op de zaak maar voor velen ook vloeken in de kerk. Hij werd al genoemd als potentiële opvolger van Marc Calon. Is een baan als directeur van een bedrijf dat weides ombouwt tot zonneparken beter te accepteren dan een adviserende rol bij staatsbosbeheer?

 • Zuperboer

  Juustem van Elp t draait nu om boter bij de vis. Zitten we niet in deze malaise juist door Henkie Panky!

 • agratax(1)

  @van Elp. Je behoudt je rechten in het plan van Bleeker, zodat je ze na afloop van het energie contract weer kunt gebruiken. Of beter nog tijdens de panelen kunt gebruiken voor bv. scharrelhoenders onder de panelen. Verkopen van je rechten kun je altijd nog.

 • Alco

  Eigenlijk lachwekkend dat Bleker er ook in trapt dat krimpen van de veehouderij ook maar iets aan de natuur zal veranderen.
  Al is alle veehouderij uit Nederland weg, dan nog zal er nog niets aan de natuur verbeteren.
  Opname voeding en uitstoot van de dieren, staat altijd met elkaar in balans.
  Souperen van delfstoffen door de mens maakt het verschil!!!!!!!!!

 • trekker123

  Mevrouw Ollengren wist de vraag of de eindeloze bevolkingsgroei door immigratie niet een keer een halt toe moest worden geroepen afgelopen zondag bij WNL weer handig te omzeilen door te stellen dat er ook andere factoren zijn waardoor er de komende jaren nog honderdduizenden woningen bijgebouwd moeten worden. De veehouderij kan inleveren wat ze wil, over een paar jaar is er weer voortschrijdend inzicht en kan er opnieuw worden ingeleverd. Net als aan de geprognotiseerde bevolkingsgroei, voor wat het waard is, komt aan het inkrimpen van de landbouw en vooral van de veehouderij voorlopig nog geen eind. Tegen die tijd is er wel weer een nieuwe Bleeker met een goed plan hoe de krimp in de landbouw kan worden opgevangen, maar krimpen zul je!

 • Alco

  Ontwikkelingshulp in de vorm van geboortebeperking is het enigste wat soelaas biedt.

 • Gebageit

  Volgens mij heeft henk nu een klap vd molenwiek gehad.....
  Het is niet ethisch om goede grond zonneweide van te maken, er zijn daken genoeg, die grond is al ingebruik.

 • ghsmale

  Bleker ziet op deze wijze een kans om op een makkelijke "goedkope"manier
  grond vrij te krijgen voor zijn zonnepark bedrijf.

 • van elp

  @agratax als je het artikel leest dan staat er dat je de vergoeding beurt onder voorwaarde dat de rechten 25 jaar in de vriezer gezet worden. Mijn grote vrees is dat Na 25 jaar de voorwaarden om te mogen boeren dusdanig veranderd zijn dat je het wel vergeten kunt.

  Ten tijde van de invoering van het melkquotum had je ook zo'n regeling (slom ? Of zoiets).
  Als je zoiets als dit overweegt dan moet er ook betaald worden voor het stilleggen van je rechten (zonder verkoop) bovenop de marktprijs voor zonneweide. Wie dat moet betalen? De minister uiteindelijk ipv opkoop

 • Gat

  De bedrijven dichtbij natuurgebieden zijn meestal bedrijven verder van de steden en industrie. Om daar panelen te plaatsen is wel meest hypocriete plan. Die boer moet maar inleveren en stroom gaan leveren voor de industrie of woningbouw die stroom nodig hebben en de stikstof ruimte. Is dat de bufferzone waar ze het dan over hebben? Hectares zonneweiden tussen de boer en natuur in.

 • m.nieuweboer

  ,,Wiens brood met eet wiens woord men preekt" zal Henkie Bleeker gedacht hebben.
  Meindert Nieuweboer

 • string

  Verdien model is het tover woord. Beleid op baseert op drijf zand en misleiding.
  Er is geen stikstof probleem en windmolens en zonnepanelen geven geen milieu nog financieel voordeel. Als je meent dat er wel een 'klimaat'probleem is zet dan in op kernenergie. Als alle oplossingen die worden aangedragen lastig , moeilijk , heel in gewikkeld zijn, dan wordt er kei hard gelogen. Laat je geen rad voor de ogen draaien!!!!!

 • Nije Weme

  Een zeer goed idee van Bleeker. Als we de zonnepanelen rondom de natura 2000 gebieden zetten is dat een win win die we creëren.
  We kunnen deze percelen zonder bemesting beheren dus geen uitspoeling naar N 2000. percelen worden niet bemest dus ook geen NH3 uitstoot.
  De ontwatering hoeft ook niet optimaal te zijn. Ook goed voor de natuur.
  De solide ring van zonnepanelen voorkomt uitbreiding van de N2000 gebieden de komende 30 jaar.
  Een versterking van de inkomens positie van de veehouders en een mogleijkheid je bedrijf om te zetten naar circulaire landbouw.
  Dit is werkelijk een kans in de markt. Goed idee Henk.

 • Alco

  Nije Weme.
  Er ook weleens aan gedacht dat het land dan niets opneemt.

 • wienbemelmans

  Wie gaat er nu goede grond verkwisten voor een zonne weide,Bleker heeft het weer uitgevonden,ik vertrouw geen enkele amtenaar meer, allemaal zijn ze voor eigen gewin en achteraf hebben zij nooit iets fout gedaan . maar de boeren maken ze kapot hoe dan ook.

 • sneek1

  Zonneweides. Trekt bakken vol predatoren aan is tegen weidevogels. Met gif moeten ze bestreden worden en ook het onkruid moet met gif bestreden worden.
  De subsidie voor panelen moet op daken gelden maar niet voor weides.
  Saldo van circa 4.000/hectare lijkt leuk maar neveneffecten van gif heb je op daken niet en ook de tegenwerking op onze weidevogel doelstelling niet.
  Bleeker de Judas.

 • anton1937

  Henk Bleeker heeft het idee dat Zonneparken met een bult subsidie de oplossing is om bij Natura 2000 gebieden het stikstof probleem op te lossen. Dat komt deze Zonneparken boer goed uit. Verstandiger en goedkoper is het om nabij Natura 2000 gebieden vlinderbloemigen te telen b v lucerne,erwten,bonen en rode klaver die halen stikstof uit de lucht en hebben ook voedingswaarde voor het vee. De hoge piekbelasters met meer dan 200 kg N per HA (grote veebedrijven)vlak bij Natura 2000 gebieden zullen altijd gesaneerd of verplaatst moeten worden. Bij Natura 2000 gebieden mogen geen veebedrijven zijn met meer dan 50 kg N per HA .

 • geert dubben

  Laat henkie maar lopen die weet hoe hij de hazen moet vangen; Oud-staatssecretaris Henk Bleker (CDA) wordt algemeen directeur bij het Groningse bedrijf Powerfield. Dat bedrijf raakte vorig jaar in opspraak vanwege omstreden grondtransacties bij zonneparken.

  Peter Winterman 05-03-19, 17:35 Laatste update: 17:42

 • Energieadvies

  Henk Bleeker laat zien waar hij voor staat, niet de maatschappij.
  Hoe krijgen we in hemelsnaam de stroom van het platteland naar de stad. Er is een volledige mismatch tussen afname en zonopwek in het landelijk gebied. Er zijn nu al overal schaarste gebieden voor de opwek van zon door een tekort aan mensen, materialen en transformatoren. Deze kosten betalen we allemaal gezamenlijk om de zonneparken überhaupt rendabel te maken naast de ook gezamenlijk opgebrachte SDE-subsidie. En dan gaan we hiervoor ook nog goede landbouwgrond gebruiken voor de zonnepanelen!
  Wie stopt deze waanzin!
  Het kan ook veel slimmer zonder verlies van landbouwgrond, lees maar eens het artikel over echte kringlooplandbouw.
  <>


 • Maas1

  Het plan Bleker tjonge wat een ondernemers vrijheid toch?
  Als ik het goed begrijp lever je 6 stuks melkvee in tegen een vergoeding van € 6000 per ha met een max van 5 ha. Dus 30 stuks melkvee kwijt voor € 30.000 vergoeding per jaar.Het bijkomende voordeel u bent uw grond ook definitief kwijt en u mag ook nog het onderhoud van betreffende percelen uitvoeren voor een schamele vergoeding van € 600 per ha per jaar.Er wordt zelfs niet eens een inflatie correctie verdisconteerd. De worst van productierechten is een echte worst het is maar de vraag of deze rond 2028 nog bestaan en het is al helemaal de vraag wat met de productie rechten überhaupt gebeurt als derogatie schade oploopt of helemaal verdwijnt.Wat betreft uw overige emmisie rechten daarvan kunt u verwachten dat het bevoegd gezag deze op termijn doorhaalt als u deze op deze manier parkeert.Wat betreft de max van 5 ha zonneveld zal wel enig verband zijn voor de koppeling op het net waarbij tennet niet direct om de hoek komt kijken.
  Succes met de komende werkgelegenheid voor nop met u eigen kapitaal.

  Den Haag zal wel plat worden gelopen door lobbyisten die zich buitelen over boerenland!

 • melkveehouder .

  Schouten zit met de voermaatregelen over stikstof ook te stoeien met de problemen over inbreuk op het eigendomsrecht. Dit soort maatregelen mogen niet worden ingevoerd als er geen zekerheid is dat mensen niet benadeeld worden. Nevedi heeft al aangegeven dat een gemiddeld bedrijf €30.000 schade lijdt. Met dit gegeven mag Schouten de maatregelen alleen maar invoeren als vooraf duidelijk de schade en de bijbehorende compensatie per bedrijf inzichtelijk is gemaakt. De knelgevallenregeling lijkt me hiervoor onvoldoende. Niet voor niets denken deskundigen dat deze maatregelen juridisch niet houdbaar zijn.

  Maar omdat CDA-er Maxime Verhagen niet voor bouwgrond wil betalen, maar deze wel van de boeren wil hebben heeft Maxime zijn politieke collega Henk Bleker kennelijk bereid gevonden te proberen de boeren een kat in de zak te verkopen.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.