Home

Nieuws 1 reactie

Hogescholen zoeken verduurzaming in praktijk

De 4 Nederlandse groene hogescholen (Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Inholland en HAS Hogeschool) gaan gezamenlijk de komende 4 jaar praktijkgericht onderzoek doen om de omslag naar verduurzaming in landbouw en veehouderij te versnellen.

De hogescholen beginnen met onderzoek naar vermindering van de sterfte onder jonge dieren, betere zichtbaarheid van duurzame productie bij de consument en een beter bodembeheer met meer koolstofvastlegging. Landbouwminister Carola Schouten heeft het onderzoek vorige week al aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer over de invulling van de kringlooplandbouw en de verspreiding van kennis daarover. De onderzoeken worden gefinancierd uit een subsidie van het ministerie van LNV, aangevuld met geld van het Regieorgaan SIA en de topsector Agri & Food.

Ondernemers van de toekomst betrekken bij omslag

“De groene hogescholen kunnen een grote bijdrage leveren aan de transitie van de agrarische sector in de komende jaren”, aldus minister Carola Schouten. “Zij leiden de ondernemers van de nabije toekomst op. Door het praktijkgerichte onderzoek, dat zij samen met bestaande ondernemers uitvoeren, kunnen zij op korte termijn zorgen voor een omslag bij die ondernemers.” Naast de agrarische hogescholen worden ook andere partners bij het onderzoek betrokken, zoals ondernemers, Wageningen Research en verschillende brancheorganisaties.

De onderzoeken richten zich op:

  • Preventieve maatregelen die veehouders kunnen nemen voor een optimale diergezondheid en het terugdringen van sterfte onder jonge dieren;
  • Duurzaamheid meten en vermarkten, bijvoorbeeld met een integraal keurmerk, met het doel de communicatie met afnemers en consumenten te verbeteren;
  • Beschikbaar maken van kennis over duurzaam bodembeheer, klimaatbestendige teelt, goed waterbeheer, behoud en uitbreiding van de biodiversiteit en koolstofvastlegging.

Eén reactie

  • farmerbn

    Wij hebben jaarlijks stagiairs van die Hogescholen. Wat opvalt is dat die studenten helemaal tam zijn als het over de zogenaamde verduurzaming gaat. Ze hebben die flauwe kul al zo vaak gehoord dat ze het gewoon zijn gaan geloven. Volgens de minister moet er nog een tandje bij en de scholen pakken dat budget er graag bij. Helemaal triest word je er van.

Of registreer je om te kunnen reageren.