Home

Nieuws 1 reactie

Fokkerij zorgt voor 1% lagere belasting van milieu

De Nederlandse fokkerij verlaagt de belasting van het milieu jaarlijks met 1%. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR.

De daling wordt behaald zonder specifiek op milieukenmerken te selecteren, maar is vooral een gevolg van selectie op (voer)efficiëntie. De fokkerij heeft als doel om de veehouderij te verbeteren en een efficiënt gebruik van grondstoffen te bevorderen. Daardoor neemt de milieubelasting af.

4 diersoorten onderzocht

Bij het onderzoek is gekeken naar 4 diersoorten:

  • legkippen
  • vleeskuikens
  • varkens
  • melkkoeien

Het onderzoek bestond uit een combinatie van literatuurstudie en kwantitatieve analyse om de huidige milieubelasting en de gevolgen van recente fokkerij gerelateerde ontwikkelingen in te schatten. Voor eieren, kippenvlees en varkensvlees lag hierbij de focus op broeikasgasemissies en stikstof-en fosfaatefficiëntie. Bij melk is gefocust op methaanemissie vanuit de koe.

Witte leghen stoot minder broeikasgas uit dan bruine

De door Wageningen UR onderzochte data zijn aangeleverd door fokkerijorganisaties en partners in het Breed4Food-consortium. Uit het onderzoek blijkt dat witte leghennen minder broeikasgasemissies hebben dan bruine leghennen. Witte kippen hebben een betere stikstof- en fosfaatefficiëntie dan bruine kippen. In de afgelopen 10 jaar gingen verbeteringen sneller voor witte kippen, zo concludeert Wageningen UR.

Bij vleeskuikens werd aangetoond dat de uitstoot van broeikasgassen daalde en de stikstof- en fosfaatefficiëntie met meer dan 1% toenam. Wageningen UR houdt echter een slag om de arm, aangezien er enkel gegevens van een tijdspad van 4 jaar onder minder gecontroleerde omstandigheden beschikbaar waren. Dat resulteert volgens Wageningen UR in een mogelijke overschatting van de genetische vooruitgang.

Beer heeft minder impact op milieu dan gelt

Bij varkens putte Wageningen UR uit gegevens van een goed gecontroleerde studie. Het tijdsbestek was echter slechts 2 jaar. Uit de resultaten bleek dat voor varkens in de groeifase de broeikasgasemissies afnemen en de stikstof- en fosfaatefficiëntie toeneemt met het huidige fokdoel. Verder hadden beren minder impact op het milieu dan gelten.

Methaanproductie per kilo melk daalt bij koe

Voor melkvee lieten de resultaten zien dat met het huidige fokdoel de methaanproductie per koe per dag toeneemt, maar de methaanintensiteit – dat wil zeggen de methaanproductie per kilo melk – afneemt.

De veehouderij is wereldwijd verantwoordelijk voor 14,5% van de totale door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies, zo meldt Wageningen UR. Ongeveer de helft van deze emissies komt rechtstreeks vanuit de veehouderij, terwijl de andere helft zijn oorsprong vindt in de voerproductie.

Eén reactie

  • Gat

    Voerproductie. Ja maar daar is opname groter dan uitstoot. Wel alles vertellen!

Of registreer je om te kunnen reageren.