Home

Nieuws 4 reacties

Aandachtspunten bij vergroeningseisen en graasdierpremie

Het telen van vanggewassen blijft veruit de belangrijkste manier om te voldoen aan vergroeningseis ecologisch aandachtsgebied.

Vast onderdeel van het huidige systeem van betalingsrechten zijn de vergroeningseisen. Als aan die eisen wordt voldaan, krijgt de aanvrager een vergroeningspremie uitbetaald. In 2018 is dat gemiddeld circa € 115 per hectare, circa 43% van de gemiddelde waarde van de betalingsrechten. Per bedrijf kan dat nog verschillen, want 2018 is het laatste jaar dat er nog verschil is in betalingsrechten. Die zijn gebaseerd op de waarde van toeslagrechten in 2014. In 2019 en 2020 is de waarde per hectare in principe voor alle aanvragers gelijk.


De vergroeningseisen zijn:

❶ gewasdiversificatie op bouwland, in 2017 van toepassing op ruim 13.000 bedrijven.

❷ ecologisch aandachtsgebied (EA) op bouwland, 11.000 bedrijven in 2017.

❸ behoud van blijvend grasland en kwetsbaar blijvend grasland (de laatste categorie betreft grasland in Natura 2000-gebieden).


Belangrijke wijzigingen 2018

❶ Veel bedrijven zijn vrijgesteld van de gewasdiversificatie en EA, in 2017 waren dat bijna 31.000 bedrijven. De vrijstelling voor bedrijven met meer dan 75% grasland is in 2018 verruimd, de vrijstelling geldt ook voor bedrijven met 75% grasland en meer dan 30 hectare akkerbouw. Voor de bepaling aan welke voorwaarden voldaan moet worden, zijn 2 stroomschema’s beschikbaar op RVO.nl.

Daarnaast wordt in de Gecombineerde opgave zelf aangegeven of is voldaan aan de vergroeningseisen. Dat biedt echter geen volledige zekerheid dat is voldaan aan de voorwaarden.

❷ Spelt is in 2018 een apart gewas, ook als er al tarwe in het bouwplan is opgenomen;

❸ Sorghum is met ingang van 2018 aangemerkt als akkerbouwgewas, dat was tot nu toe gras.

❹ Bij vanggewassen zijn meerdere wijzigingen ingevoerd die voor veel bedrijven van belang zijn omdat een groot deel van de EA-verplichting met vanggewassen wordt ingevuld:

 • de uiterste inzaaidatum gaat van 30 september naar 15 oktober;
 • vanggewassen moeten minimaal 8 weken op het land staan (was 10 weken);
 • geen termijn meer voor vanggewassen als onderzaai;
 • naast gras is ook onderzaai met vlinderbloemigen zoals rode klaver en voederwikke toegestaan;
 • bij vanggewas als onderzaai voor de 5% EA is vanaf de oogst van het hoofdgewas in principe 8 weken geen gewasbeschermingsmiddel toegestaan;
 • voor diverse landschapselementen zijn maximale breedtes opgenomen, ongeacht de werkelijke breedte;
 • op alle percelen en gewassen voor inzet als vanggewas zijn geen gewasbeschermingsmiddelen meer toegestaan.

Hogere boete vergroening

De boete voor het niet voldoen aan de vergroeningsvoorwaarden is in 2018 verhoogd. Als niet is voldaan aan de vergroeningsvoorwaarden kan de vergroeningsbetaling deels of volledig worden ingetrokken. Daarbovenop is nog een boete van 25% van het vergroeningsbedrag mogelijk die in mindering wordt gebracht op de uitbetaling van de betalingsrechten.

Vrijstelling biologisch

Biologische bedrijven kunnen gebruikmaken van de vrijstelling voor de vergroeningseisen voor het deel van het bedrijf waarop een biologische productiewijze wordt toegepast. Het gaat om percelen:

 • waarop uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode van de Gecombineerde opgave is gestart met de biologische productiewijze. Die percelen moeten uiterlijk 15 mei in gebruik genomen zijn;
 • waarbij u zich aan de voorschriften van de biologische productiewijze houdt;
 • waarvoor u van Skal een bevestiging heeft gekregen dat u biologisch produceert.
 • Percelen die nog niet op het Skal-certificaat staan omdat zij in het eerste jaar van omschakeling zijn, tellen dus ook mee voor de vrijstelling. In de Gecombineerde opgave geeft u bij een perceel aan of het:
 • biologisch is;
 • in omschakeling naar biologisch is en op het certificaat staat;
 • in omschakeling naar biologisch is en niet op het certificaat staat.

Deze percelen tellen allemaal mee voor de vrijstelling biologisch.
Artikel gaat verder onder de foto.

Vezelhennep is een mogelijkheid om te voldoen aan de vergroeningseis ecologisch aandachtsgebied. - Foto: Koos van der Spek
Vezelhennep is een mogelijkheid om te voldoen aan de vergroeningseis ecologisch aandachtsgebied. - Foto: Koos van der Spek

Goed rekenen met vergroening

Er zijn veel mogelijkheden om te voldoen aan de vergroeningseisen. Met name de invulling van het ecologisch aandachtsgebied kan op meerdere manieren met per pakket meerdere opties. In het kort kan in 2018 gekozen worden uit de volgende pakketten:

 • de Algemene lijst;
 • een duurzaamheidscertificaat;
 • het Akkerbouw-strokenpakket;
 • het pakket Veldleeuwerik (voor informatie kunt u terecht bij de Stichting Veldleeuwerik);
 • het Vezelhennep-pakket (voor informatie kunt u terecht bij Vlasenhennep.NL).

Collectieve invulling voor 31 maart melden

In 2018 is ook collectieve invulling van het EA weer een optie. U kunt een collectieve overeenkomst melden van 1 tot en met 31 maart 2018. Dit kan alleen met de opties en voorwaarden van de Algemene lijst.

De minimaal te realiseren oppervlakte voor EA is 5% van uw bouwland, inclusief de oppervlakte EA die u inzet op niet-bouwland, als heggen of houtwallen. Heeft u 20 hectare bouwland en vult u 0,2 hectare EA in op niet-bouwland? Dan is de minimaal te realiseren oppervlakte EA 5% van 20,2 hectare = 1,01 hectare.

Graasdierpremie 2018

Door overheveling van GLB-budget van pijler 1 (directe betalingen) naar pijler 2 (plattelandsontwikkeling) is er in 2018 en 2019 minder geld beschikbaar voor de graasdierpremie. Als gevolg daarvan daalt de premie per rund van € 160 naar € 150, de premie voor schapen daalt met € 1 naar € 23.

In de Gecombineerde opgave worden alle dieren voorgesteld die in aanmerking kunnen komen voor de eventuele graasdierpremie. Dat geldt ook voor dieren waar de registratie in I&R niet correct is, bijvoorbeeld door een gat of overlap in de verblijfsperiode, hierbij komt wel een melding in het systeem.

⇒Let op! Een extra dier aanmelden in de kortingsperiode kan geld kosten. Elke werkdag te laat geeft dan 1% korting voor de hele aanvraag.

Aandeel blijvend grasland nog voldoende

De instandhouding van blijvend grasland is voor grasland buiten Natura 2000-gebieden landelijk geregeld.

Zolang het aandeel blijvend grasland niet met meer dan 5% ten opzichte van de referentie 2012 daalt, komt er geen scheurverbod voor blijvend grasland. Het aandeel wordt berekend met een ingewikkelde formule, waarbij ook rekening wordt gehouden met het biologische areaal en veranderingen in het totale areaal aan cultuurgrond.

Volgens RVO.nl is het referentieaandeel 40,97%. In 2015 en 2016 was dat licht gedaald naar respectievelijk 40,59 en 40,56%. Dat is een afname van bijna 1% ten opzichte van het referentiejaar. In 2017 kwam het aandeel uit op 40,15%. Wel verder gedaald dus, maar met een daling van 2% ten opzichte van het aandeel 2012 nog ruim binnen de marge van maximaal 5%.


Betalingsrechten ‘natuurgrond’

Voor een deel van de grond die in 2015 was aangemerkt als natuurgrond kunnen dit jaar alsnog betalingsrechten worden aangevraagd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in juli 2017. Percelen zijn bij het aanvragen van betalingsrechten ten onrechte aangemerkt als natuurgrond op basis van provinciale kaarten. Betalingsrechten voor deze percelen zijn voor de betreffende percelen ten onrechte geweigerd. RVO.nl heeft inmiddels de percelen opnieuw beoordeeld. De percelen waarvan is gebleken dat het toch landbouwgrond is en geen natuurgrond, staan nu weer als landbouwgrond in het perceelsregister.

Voorwaarden

Voor deze percelen met een niet-subsidiabele N-code zijn niet eerder betalingsrechten toegekend. Ook niet uit de Nationale reserve. Meer informatie over uitgesloten N-codes vindt u op de pagina Nieuwe beoordelingswijze percelen met N-code.

U kunt aantonen dat u deze percelen daadwerkelijk als landbouwgrond gebruikt (bij controle). En de landbouwgrond voldoet aan de voorwaarden van subsidiabele landbouwgrond.

U heeft ten minste 0,3 subsidiabele hectare waarop nog geen betalingsrechten zijn toegekend.

Aanvragen

U vraagt betalingsrechten uit de Nationale reserve aan van 1 maart tot en met 15 mei 2018 via de Gecombineerde opgave. U kiest in het onderdeel Regelingen voor Nationale reserve voor percelen met een niet-subsidiabele N-code. Daarnaast geeft
u op perceelsniveau aan welke u inzet voor de Nationale reserve.

Het is niet mogelijk om voor de jaren 2015, 2016 en 2017 met terugwerkende kracht betalingsrechten uit de Nationale reserve aan te vragen.

Laatste reacties

 • Jan-Zonderland

  Ik zou zeggen: gooi maar in mijn pet. Dit is toch allemaal bijna niet meer te doen om dat allemaal precies goed in te vullen ? Ik zou er gek van worden.

 • koestal

  Het is een zoektocht geworden om de gecombineerde opgave goed in te vullen,dus het is een hele opgave !

 • maiskolf

  Ze zijn helemaal de weg kwijt @Jan-Zonderland Klopt!!

 • missis

  Gelukkig wordt het wel makkelijker :)

Of registreer je om te kunnen reageren.