Home

Nieuws

Verandering grondgebruik bij veel partijen verkiezingsthema

Vernatting van landbouwgronden, inkrimping van de veestapel en investering in mestvergisting komen voorbij in verschillende verkiezingsprogramma‘s.

Verandering van grondgebruik, vernatting van veengronden, eventueel landbouwgronden tot moeras laten worden – het zijn geen wilde ideeën van obscure partijen, maar serieuze voorstellen van gerenommeerde partijen in het Nederlands parlement.

De voorstellen zijn te lezen in de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving van de verkiezingsprogramma’s van VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de Vrijzinnige Partij.

Dat waren de partijen die het PBL gevraagd hebben hun verkiezingsprogramma’s door te nemen, vanwege de effecten voor de leefomgeving.

Inzet op monovergisting

In de lijst van partijen ontbreken onder andere CDA, SGP en PVV, die om verschillende redenen hun plannen voor een volgend kabinet niet aan de analyse van het PBL hebben toevertrouwd. De inkrimping van de veestapel, die volgens het PBL voortvloeit uit de programma’s van PvdA, SP, D66, GroenLinks en in mindere mate de ChristenUnie, was al reden voor enige discussie.

Opvallend is een aantal partijen dat inzet op monomestvergisting. De ChristenUnie verplicht bedrijven om alle mest te vergisten en stelt daar subsidie voor beschikbaar. GroenLinks wil ook een verplichte vergisting voor alle bedrijven die hun mest niet binnen een straal van 20 kilometer kunnen afzetten, maar stelt daarvoor geen geld beschikbaar.

De PvdA wil € 100 miljoen per jaar beschikbaar stellen voor monomestvergisting in de SDE+-regeling. VVD heeft er eenmalig € 150 miljoen voor vrijgemaakt. D66 kiest niet voor mestvergisting, maar stelt methaanoxidatie verplicht voor alle mest. Op die manier wordt het schadelijke broeikasgas methaan (CH4) omgezet in het minder schadelijk broeikasgas CO2. Per saldo is dat gunstig voor de uitstoot van broeikasgassen.

Aanpassing van landgebruik

Uitgezonderd de VVD willen alle partijen aanpassing van het landgebruik, zoals de vernatting van veengebieden, om de broeikasgasemissies terug te dringen. De Vrijzinnige Partij (afsplitsing van 50Plus) gaat daar samen met GroenLinks het verst in, terwijl de ChristenUnie daar beperkt op inzet.

Een aantal partijen kiest voor aanscherping van de mestregels, waardoor de afzet van stikstof en fosfaat op eigen grond afneemt en de afzet van mest buiten de landbouw moet toenemen.

Kom ook naar het Nationaal Mestcongres op 2 maart! Bekijk het programma.

Verplaatsing productie naar buitenland

Het Planbureau voor de Leefomgeving wijst hierbij op een neveneffect dat uiteindelijk de uitstoot van broeikasgassen eerder zal vergroten dan verkleinen. Doordat veehouderijen als gevolg van dat beleid uit Nederland verdwijnen, zullen de emissies op wereldwijde schaal niet afnemen. Als de productie verplaatst naar het buitenland, is bij een minder efficiënte productie elders de emissie mogelijk zelfs hoger.

Of registreer je om te kunnen reageren.