Home

Nieuws 9 reacties

Fosfaatplafond voor melkvee, varkens en kippen in wet

Voorstel nieuw mestbeleid: aanpassingen fosfaatnormen en onder andere langer scheuren van grasland.

Handhaving van het fosfaatplafond is onderdeel van de voorstellen van de regering voor het mestbeleid na 2018. Geen verdere aanscherping van de generieke stikstofgebruiksnormen, wel meer specifieke normen, langer scheuren van grasland, andere indeling van fosfaatklassen en beperking van het gebruik van de stikstofgebruiksnorm voor groenbemesters.

Dat zijn enkele aanpassingen in het voorstel voor het nieuwe mestbeleid in de periode 2018-2021 dat minister Henk Kamp van Economische Zaken ter inzage heeft gelegd. Dat is het zogenoemde zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn waarover Nederland onderhandelt met de Europese Commissie. Op basis daarvan wil Nederland ook een nieuwe derogatie aanvragen.

Lees onderaan dit artikel meer over de belangrijkste aanpassingen in het zesde Actieprogramma

Sectorplafonds in Meststoffenwet

De bestaande sectorplafonds voor melkvee (84,9 miljoen kilo fosfaat), pluimvee (27,4 miljoen) en varkens (39,7 miljoen) worden net als de stikstofplafonds op basis van 2002 opgenomen in de Meststoffenwet vanaf 1 januari 2020. Daarbij zijn nog een aantal overwegingen waarover nog overlegd wordt met de Europese Commissie volgens minister Kamp. Het gaat dan om het middelen van mineralengehaltes in ruwvoer voor de vaststelling van de landelijke mestproductie, het meetellen van verwerkte mest met name in de pluimveehouderij en het al dan niet mee tellen van kunstmestvervangers voor de maximale gift uit dierlijke mest.

Nitraatuitspoeling

Het voorstel dat nu ter inzage ligt bevat meerdere specifieke maatregelen zoals een extra reductie van nitraatuitspoeling in kwetsbare drinkwaterwingebieden en regionale analyses van waterkwaliteit die kunnen uitmonden in extra bufferstroken vanaf 2022.

Indiening voor einde van het jaar

Minister Kamp streeft ernaar dat het actieprogramma “waarvan de Europese Commissie van mening is dat dit voldoende invulling geeft aan de Nitraatrichtlijn, ook als basis voor een nieuwe derogatie” voor het einde van het jaar is ingediend. Vervolgens moet over een nieuwe derogatie een conclusie getrokken worden. De koppeling tussen een nieuwe derogatie en invoering van fosfaatrechten is in het voorstel niet gemaakt. In de aanloop naar de goedkeuring van het wetsvoorstel voor invoering van fosfaatrechten is afgesproken dat er voor invoering van fosfaatrechten per 1-1-2018 zicht moet zijn op een nieuwe derogatie.

Artikel gaat verder onder de foto.

Uitrijdperiode drijfmest op bouwland wordt 15 februari tot en met 15 september vanaf 2019, nu is dat 1 februari tot en met 31 augustus. Foto: Hans Banus
Uitrijdperiode drijfmest op bouwland wordt 15 februari tot en met 15 september vanaf 2019, nu is dat 1 februari tot en met 31 augustus. Foto: Hans Banus

Een greep uit de belangrijkste aanpassingen in het zesde Actieprogramma:

 • beperking gebruik stikstofgebruiksnorm groenbemesters vanaf 1 januari 2019;
 • graszaadstoppel mag als groenbemester vanaf 1 januari 2019;
 • tijdelijke voortzetting opbrengstafhankelijke stikstof- en fosfaatgebruiksnorm als equivalente maatregel;
 • vanaf 2020 nieuwe fosfaatklassen, de huidige klasse ‘neutraal’ wordt gesplitst in ‘neutraal’ en ‘ruim voldoende’;
 • fosfaatgebruiksnormen aangepast in 2020, hoger op fosfaattoestand ‘neutraal’ en ‘laag’ en lager op ‘hoog’;
 • nieuwe gecombineerde indicator voor fosfaattoestand in 2021 vervangt huidige PAL- en PW-waarde;
 • scheuren grasland weer toestaan tot en met 31 augustus;
 • verplichte rijenbemesting voor alle mest in mais op alle zand en löss vanaf 2021, huidige equivalente maatregel blijft tot die tijd van toepassing;
 • strengere eisen aan vanggewas in mais op zand en löss vanaf 1 januari 2019;
 • verplicht vanggewas na consumptie- en fabrieksaardappelen uiterlijk op 31 oktober op zuidelijk zand en löss vanaf 2019;
 • langere uitrijdperiode vaste dierlijke mest op grasland op klei en veen vanaf 2019;
 • uitrijdperiode drijfmest op bouwland wordt 15 februari tot en met 15 september vanaf 2019, nu is dat 1 februari tot en met 31 augustus;
 • scheuren grasland wordt mogelijk tot uiterlijk 10 september vanaf 2019 als uitsluitend herinzaai met gras. Herinzaai moet uiterlijk 10 september gebeuren;
 • voorkomen afspoeling in ruggenteelt zoals aardappelen op klei en löss vanaf 2021 met bijvoorbeeld kleine drempels op of rond het perceel;
 • verlenging vrijstelling stuifbestrijding met rundveedrijfmest in Veenkoloniën en op Texel.

MER-rapport: Actieprogramma heeft beperkt effect

Het zesde Actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn, zoals het in ontwerp voor consultatie is voorgelegd, zal een beperkt effect hebben op de nitraatconcentratie in grondwater en geringe effecten op de stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater. Dat blijkt uit de milieu-effectrapportage (MER) die bij het actieprogramma is gemaakt.

De nitraatconcentratie zal verlagen als onder andere op zand- en lössgronden toepassing van rijenbemesting wordt verplicht.

Verlenging uitrijperiode

Aan de andere kant is er ook risico op een verhoogde uitspoeling van nitraat als in de akkerbouw op bedrijfsniveau afgerekend kan worden op de gebruiksnormen. Ook de verruiming van de uitrijperiode voor vaste mest en een verruiming van de periode voor scheuren van grasland in zand- en lössgebieden kan effect hebben op de uitspoeling van nitraat. Ook het gebruik van vaste organische mest op bouwland heeft dat risico.

Onbemeste perceelranden

De fosforbelasting van oppervlaktewater wordt minder door de instelling van onbemeste perceelranden, het aanleggen van drempels of een randdam bij ruggenteelt op klei en löss en een vermindering van de erfafspoeling.

Emissies naar water en lucht

“Het effect van het totale pakket aan maatregelen op emissies naar water en lucht is op dit moment niet nauwkeurig te kwantificeren”, aldus het MER-rapport. “De voorgenomen maatregelen van het zesde Actieprogramma leiden waarschijnlijk tot een verlaging van de nitraatconcentratie in het grondwater van het zuidelijke zand- en lössgebied. Daar was in de periode van 2014-2017 gemiddeld nog een overschrijding van de norm (...)”, aldus het rapport.

Mede-auteur: Jan Braakman

Laatste reacties

 • veelust

  Fosfaatplafond, praten we hier over een productie plafond of een productie plafond minus de geëxporteerde fosfaat. Kan de regering überhaupt ook uitleggen wat een plafond te maken heeft met het verbeteren van waterkwaliteit.we hebben gebruiksnormen en die bepalen wat voor mineralen er wordt aangewend en een fosfaatplafond heeft hier niks mee te maken. Het enigste wat een fosfaat plafond te weeg brengt is dat er een handel in productie komt en wat er voor zorgt dat er veel geld de sector uitstroomt, veel kostprijsverhogend en er voor zorgt dat er minder mineralen geproduceerd worden waardoor de mestverwerking nog minder interessant worden. Te weten dat er een wereldwijd fosfaat te kort is zal je in de toekomst te maken krijgen met fosfaat te korten

 • Peerke1

  Het wordt toch ech hoog tijd dat die ...... ambtenaren beter ingezet kunnen worden om de boeren ook meer rust te geven en er voor zorgen dat de boeren ook maar max 4 of 5 dagen per week hoeven te werken en bovendien ook 6 tot 8 keer per jaar op vakantie kunnen. Dit beleid zorgt ervoor dat ze straks enkele reis gekken huis krijgen.

 • mtseshuis

  Ga vast boeken voor een enkele reis.... Leuke verhaaltjes schrijven ze in het regeerakkoord om het vervolgens nóg idioter te maken dan het al is.. Nog meer opsplitsing in fosfaattoestand en nog strengere regels voor groenbemesters...
  Waarom lees ik niks over minder kunstmest inzetten met organische mest gebruiksnormen, dat is pas klimaatvriendelijk bemesten!

 • Almagro

  What the fuck! Ik ben geen akkerbouwer/melkveehouder maar als ik het land op wil en ik moet me eerst van de " belangrijkste aanpassingen in het zesde Actieprogamma " op de hoogte stellen, dan is het groei seizoen voorbij!
  Wat een regelterreur.

 • hitscha

  waarom voor geiten geen fosfaatplafond?

 • oeleboele

  Dus Nederland moet geld toegeven op fosfaat aan de boeren, om ze over de grens te verkopen. Goeie handel en goed voor de economie!! niks 6de aktieplan

 • Tinus1

  Het is al iets dat verwerkte pluimveemest wordt meegenomen.......rest moet ook 59% verwerken maar dat telt niet?!?!?

 • Tinus1

  Nog even en we hebben een communistische staat, de boeren als eerste proefkonijnen.

 • analytische boer

  Nog lager op land met hoge fosfaat-toestand ??? Vruchtbare kleigrond heeft van nature hoog fosfaat, vandaar ook al eeuwenlang een goede gewas-produktie. NU bij hoge toestand mag er 80 kg fosfaat per ha aan mest op gebracht worden bij gras, 50 kg fosfaat bij akkerbouw ! Bij natuurgras mag 70 kg fosfaat per hectare aangewend worden. ARME zandgronden is nog grondgebonden bij 120 kg fosfaat , zowel op gras als akkerbouwgrond, DAT mag dan nog meer ??? NU al bijna 3 GVE per hectare, terwijl kleigrond maar bij 1 a 2 GVE grondgebonden is. Is zandgrond beter in staat CO2 te binden dan kleigrond ??? Het uitmergelen van grond, op de klei, is geen-boeren-besluit maar een EIS van de regering/overheid.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.