Home

Nieuws

Rijn en IJssel: onderhoud kleine sloten naar eigenaar

Waterschap Rijn en IJssel gaat vanaf 2017 het beheer en onderhoud van kleine sloten overdragen aan de eigenaren van de grond langs die sloten.

Het gaat om kleine sloten die relatief weinig water afvoeren in het hele werkgebied van het waterschap in de Achterhoek en Liemers. Op de website kunnen grondeigenaren, veelal boeren, zien om welke watergangen het gaat. Het betreft circa 4.000 eigenaren; ze krijgen op vrijdag 16 september een brief van het waterschap.

Grondeigenaren mogen vanaf 2017 zelf bepalen hoe zij het onderhoud op hun eigendom uit (laten) voeren. De wijze van onderhoud mag echter niet leiden tot overlast, zoals vernatting of overstroming, en moet binnen de wettelijke kaders vallen, aldus het waterschap. De eigenaren krijgen geen vergoeding voor het onderhoud. Met LTO Noord is een pilot gedaan en afgesproken dat de wijziging na twee jaar geëvalueerd wordt. Dan wordt bepaald of het onderhoud van de betreffende kleine watergangen definitief overgedragen wordt.

Informatiebijeenkomsten

Voor de formele procedure die eind oktober 2016 begint, organiseert het waterschap drie bijeenkomsten over de wijziging in het onderhoud. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen geïnteresseerden de kaart met de watergangen bekijken en vragen stellen aan medewerkers van het waterschap over hun situatie.

Vanaf eind oktober 2016 zal de formele procedure worden doorlopen om de wijziging van de onderhoudsplicht in de ‘Legger’ door te voeren. Op deze Legger staan alle watergangen, dijken, stuwen en andere eigendommen die het waterschap beheert en onderhoudt. Onderdeel van de procedure is dat de concept-Legger ter inzage gelegd wordt gedurende een periode van zes weken. Mensen kunnen dan daar met hun bezwaren terecht.

Of registreer je om te kunnen reageren.