Home

Nieuws 2 reacties

'Regionale en sectorale schotten bij dierrechten tot en met 2017'

Den Haag – Er bestaan in ieder geval tot en met 2017 regionale en sectorale schotten voor fosfaatproductie voor varkens en pluimvee via het dierrechtenstelsel.

"Groei van de fosfaatproductie door de melkveehouderij die samengaat met minder fosfaatproductie door een krimpende varkenshouderij was altijd al mogelijk en ook de verwachting in scenariostudies. Hierdoor zou de totale fosfaatproductie per saldo niet toenemen. Maar tot nu toe neemt de fosfaatproductie door de varkensstapel niet af. Wel is er in de Meststoffenwet een voorziening die enige overdracht van fosfaat mogelijk maakt, omdat melkveehouders de mestverwerkingsplicht mogen overdragen aan varkens- en pluimveehouders", aldus het Planbureau voor de Leefomgeving, PBL.

Of het verstandig is om fosfaatproductieruimte over te dragen van de varkens- en pluimveesector naar de melkveehouderij vraagt volgens PBL verder onderzoek. "Zo zullen behalve de fosfaatproductie ook de broeikasgassen, stikstofproductie en de ammoniakuitstoot meegenomen moeten worden.  Dit vergt dus een integrale afweging", aldus PBL.

"De Nederlandse ammoniakuitstoot overschrijdt momenteel het nationaal emissieplafond en reductie is om die reden nodig. De melkveehouderij stoot ongeveer net zoveel ammoniak uit per eenheid fosfaat als de varkenshouderij, maar heeft minder technische mogelijkheden om de uitstoot van ammoniak te beperken. PBL gaat in de Evaluatie van de Meststoffenwet in 2016 mogelijk onderzoek doen naar mogelijkheden van overdracht van fosfaatrechten van varkens naar melkvee.

Productiebeperking

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft de invoering van productiebeperking aangekondigd wanneer het fosfaatproductieplafond van de veehouderij wordt overschreden. Dit plafond lijkt dit jaar bereikt te worden. Dijksma heeft de zuivelsector nog tot juli de tijd gegeven om zelf maatregelen te nemen en daarmee te garanderen dat het melkveefosfaatplafond niet te overschrijden. Het voerspoor is hierbij een van de instrumenten. "Het voerspoor bestaat al jaren maar de praktijk is weerbarstig.

Tot 2012 heeft het voerspoor het effect van de groei van de melkveestapel op de fosfaatproductie kunnen opvangen. De laatste cijfers van CBS laten zien dat er mechanismen zijn die leiden tot een hogere fosfaatproductie. In 2014 ligt de belangrijkste oorzaak bij de hoge productie van kuilgras en vers gras met een relatief hoog fosforgehalte", aldus PBL over de mogelijkheden van deze maatregel.

Laatste reacties

  • haam

    Als ik de laatste alinea lees dan is de melkveehouderij schuldig aan de hoge fosfaatproductie doordat we in 2014 mooiweer hebben gehad en er veel gras is gegroeid , eigenlijk is dus de plantaardige sector verantwoordelijk voor de hoge fosfaat productie en moeten er grassprietjes worden geteld en niet staarten . Wat een nonsens om dan over dierrechten te discuseren . Als beleids bepalers eerst eens de rapporten beter lezen en dan pas conclusies trekken !!!!!

  • Foxxy

    Dus maximaal 20 % mais-areaal leidt tot meer gras, in combinatie met een apart groeizaam jaar !

    Duidelijk ! Eerst het mais-areaal inkrimpen, en vervolgens dankzij die regel ,de melkveehouders de schuld geven dat ze teveel fosfaat produceren !

    2 keer straffen , omdat iemand bedacht heeft dat er een plafond moest komen !

Of registreer je om te kunnen reageren.