Home

Nieuws 1216 x bekeken

Verkeerde argumenten gebruikt: veehouderij kan uitbreiden

Den Haag – Een omwonende van een veehouderij in Oldebroek is in het ongelijk gesteld door de Raad van State (RvS). De bezwaarmaker was in het geweer gekomen tegen een door de provincie Gelderland verleende vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw), maar gebruikte verkeerde argumenten.

In de vergunning kreeg de Oldebroekse veehouder de ruimte om uit te breiden, omdat de uitbreiding van het bedrijf geen toename van de stikstofdepositie tot gevolg zou hebben. Er zouden geen negatieve gevolgen zijn voor de Natura-2000 gebieden 'Veluwe' en 'Rijntakken', die in de nabijheid liggen van de veehouderij.

Ammoniakemissie niet onjuist bepaald

Volgens de bezwaarmakende buurman heeft de provincie de ammoniakemissie onjuist berekend en had het van een lagere vergunde situatie moeten uitgaan. Ook is de milieubelasting ter plekke al heel hoog, stelt de bezwaarmaker. Hij zegt ook dat hij schade zal ondervinden, omdat zijn woning minder goed verkoopbaar zal zijn als gevolg van de uitbreiding van de veehouderij.

De RvS ziet geen aanleiding voor het oordeel dat het college niet van een vergunde veestapel had mogen uitgaan. De toegestane emissie in de vergunde situatie is dan ook niet onjuist bepaald.

RvS kan zich niet vinden in argumenten

In de andere argumenten die volgens de bezwaarmaker door het college bij de Nbw-beoordeling hadden moeten worden betrokken, kan de RvS zich niet vinden. Een Nbw-vergunning is toegespitst op de mogelijke gevolgen voor de habitats en habitatssoorten waarvoor het gebied is aangewezen, stelt de RvS. De door de buurman genoemde omstandigheden en aspecten zijn elders geregeld en daarom terecht door het college buiten beoordeling gelaten. Het bezwaar wordt daarom afgewezen. De veehouderij kan uitbreiden.

Of registreer je om te kunnen reageren.