Home

Nieuws

Private tellingen van belang voor natuurdoelen

Den Haag – De natuurtellingen die vrijwilligers doen in het kader van natuurbeheer gaan een belangrijke rol spelen bij het evalueren van het Natuurpact. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Sharon Dijksma (natuur) aan de Tweede Kamer over de evaluatie van het nieuwe natuurpact dat is gesloten tussen het Rijk en provincies.

Het Rijk en de provincies werken nu samen aan één systeem van monitoring voor alle ecologische aspecten uit het Natuurpact. De monitoring is nodig voor zowel de internationale natuurrapportages als de in het Natuurpact opgenomen afspraken over realisatie en kwaliteit van het robuuste Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000 en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), het soortenbeleid, de natuur buiten het Natuurnetwerk Nederland en het agrarisch natuurbeheer.

Er wordt gewerkt aan een systeem van landelijke en gebiedsgerichte ecologische monitoring om efficiënt gegevens in te winnen. Het ministerie wil hierbij graag gebruik maken van de tellingen die vrijwilligers nu ook al doen op het gebied van natuurresultaten.

Om tot één samenhangende monitoring te komen, worden de monitoringsmethodes die gebruikt worden voor de provinciale gebiedsgerichte aanpak en de landelijke aanpak beter geïntegreerd en uitgebreid. De recent ontwikkelde provinciale gebiedsgerichte aanpak is vooral gericht op de kwaliteit van het Natuurnetwerk, Natura 2000 en de PAS. De landelijke aanpak is vooral bedoeld voor rapportages aan de Europese Commissie over de vogel- en habitatrichtlijn.

De gegevens over de voortgang van de natuur moeten worden opgeslagen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), die ontwikkeld wordt door Rijk, provincies, terrein beherende organisaties en Particuliere Gegevensinwinnende Organisaties (PGO's).  De uitvoeringsorganisatie van de provincies, Bij 12, gaat de NDFF beheren.

Of registreer je om te kunnen reageren.