Redactieblog

2 reacties

‘Grondkamers kunnen wel worden opgeheven’

Pachters en verpachters kunnen best zelf hun overeenkomsten vormgeven.

In de pachtwereld hebben de zogenoemde Grondkamers (en in hoger beroep de Centrale Grondkamer) een taak. Naar aanleiding van de door de provincie Noord-Brabant ter goedkeuring ingezonden pachtovereenkomsten, waarin een verbod op het gebruik van glyfosaat was opgenomen, verschenen allerlei berichten in de pers over de Grondkamer en de Centrale Grondkamer. Wat daarin opviel was dat deze organen als ‘rechter’ werden aangeduid, zelfs in Boerderij Vandaag (‘speciale pachtrechter’).

Zelfstandig bestuursorganen

Grondkamers zijn helemaal geen rechters. Het zijn zogeheten zelfstandige bestuursorganen en wel van de rijksoverheid. De leden van de Grondkamers staan op de loonlijst van het ministerie van LNV, niet van Justitie. Je kunt het journalisten nauwelijks kwalijk nemen dat ze dat niet weten. De Grondkamers weten het zelf niet eens. Dat bleek toen een rentmeester eens vroeg om een taxatierapport en, toen hij dat niet kreeg, zei een beroep te zullen doen op de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). “Die geldt niet voor ons”, werd hem meegedeeld. Na enig nadenken is men kennelijk tot de conclusie gekomen dat de Wob wel degelijk ook voor Grondkamers geldt en kreeg hij het gevraagde rapport toegezonden.

Pachtkamer en Grondkamer: eigenaardige vermenging van functies

Status Grondkamers

De onduidelijke status van de Grondkamers wordt nog versterkt doordat de samenstelling van de Centrale Grondkamer (bij welke organisatie men in beroep kan gaan tegen beschikkingen van de regionale Grondkamers) hetzelfde is als die van de Pachtkamer van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Een personele unie noemt men dat. Die Pachtkamer is natuurlijk wel een rechter, de (Centrale) Grondkamer niet. Een heel eigenaardige vermenging van functies, die volkomen in strijd is met de scheiding der machten, en vermoedelijk ook wel in strijd is met artikel 6 EVRM. Hoe dan ook, deze overheidsorganisaties moeten pachtovereenkomsten goedkeuren, ook die waarbij de overheid zelf partij is.

Verbod glyfosaat in overeenkomst

Wat het glyfosaat betreft: het lijkt nu uit te maken dat het om een kortdurende pacht gaat en de voorwaarden van tevoren bekend waren. Vreemd. De voorwaarden zijn altijd van tevoren bekend: een overeenkomst moet eerst worden getekend voordat hij kan worden goedgekeurd. Het gaat er bij de goedkeuring nu juist om dat de zwakke partij (de pachter) tegen zichzelf wordt beschermd. En waarom is een beding in een kortdurende pacht minder bezwarend dan over een langere termijn? Juist voor kortdurende pachten wordt vaak een flinke prijs verlangd. En dan ook nog niet aan onkruidbestrijding mogen doen zeker!

Ik kom tot de conclusie dat de Grondkamers wel kunnen worden opgeheven. Pachters en verpachters kunnen best zelf hun overeenkomsten vormgeven, daar hoeft de Grondkamer niet aan te pas te komen. De wetgever moet nog wel aan de bak: die dient de grenzen van de overeenkomst te bepalen. Maar ja, de wetgever ...

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Laatste reacties

Of registreer je om te kunnen reageren.