Home

Achtergrond 2 reacties

Aandachtspunten voor de Gecombineerde opgave

De Gecombineerde opgave 2019 kan weer ingevuld worden.

Uiterlijk 15 mei moet de jaarlijkse aanvraag voor subsidies en de landbouwtelling ingediend zijn. De grote lijn is gelijk, maar het blijft opletten.

10 aandachtspunten voor de Gecombineerde opgave

 1. De Gecombineerde opgave moet uiterlijk 15 mei 2019 ingediend zijn. De peildatum voor dieraantallen is 1 april, voor grond telt de situatie op 15 mei;
 2. RVO.nl nodigt bedrijven per brief uit om de GO in te dienen. Als je een uitnodiging krijgt, ben je verplicht om de opgave in te vullen;
 3. Registratie (als actieve landbouwer) moet uiterlijk 15 mei op orde zijn bij de KvK;
 4. Op tijd benodigde zaken zoals E-herkenning, TAN-codes en eventuele machtigingen regelen;
 5. Eerst percelen bijwerken en meldingen van fouten, zoals dubbelclaims (perceel door twee aanvragers opgegeven) of overschrijdingen van topografische grenzen, vooraf oplossen. Na het oplossen van foutmeldingen altijd de opgave opnieuw versturen;
 6. Voorafgaande controles uiterlijk 19 juni aanpassen. Dat zijn meldingen die automatisch verschijnen bij het indienen van de aanvraag in drie situaties: eventuele dubbelclaims, opgave van niet-subsidiabele grond en opgeven juiste gewassen in de SNL-a beheerpakketten;
 7. Overdracht van betalingsrechten op tijd regelen. Uiterlijk 15 mei moeten beide partijen hebben ondertekend (met TAN-code). Alleen dan telt de overdracht mee voor 2019;
 8. Uitbetaling aanvragen voor alle regelingen, van betalingsrechten tot graasdierpremie;
 9. Juiste rekeningnummer doorgeven, bijvoorbeeld na een bedrijfsovername;
 10. Ondertekenen kan met E-Herkenning. Zorg voor de juiste versie.
 11. Bron: Alfa Accountants en Adviseurs

Belangrijke wijzigingen

In 2019 zijn er weer de nodige aanpassingen in voorwaarden en vragen in de Gecombineerde opgave en landbouwtelling. Een kleine greep uit de volledige lijst op RVO.nl.

 • Instandhoudingsperiode gaat voor alle vanggewassen naar 8 weken;
 • Natuurgrond of primaire waterkeringen moeten aangevinkt worden in de Gecombineerde opgave. Dat kan niet meer in ‘mijn percelen’;
 • Voor grasland zijn nog 4 codes: 265 blijvend grasland, 266 tijdelijke grasland, 331 grasland natuurlijk, hoofdfunctie landbouw en 332 grasland natuurlijk hoofdfunctie natuur. Op die laatste categorie vinden geen landbouwactiviteiten plaats;
 • Gewascode 266 (tijdelijk grasland) kan niet meer gebruikt worden als EA-vanggewas;
 • Regeling voor jonge boeren is op details aangepast (vijfjaarsperiode en zeggenschap);
 • In de opgave worden de diersoorten getoond die er volgens RVO.nl zijn op het bedrijf, inclusief de betreffende UBN-nummers;
 • Nieuwe vragen over mestbehandeling en mestverwerking. Er wordt nu gevraagd naar situatie in voorgaande jaar. Nieuw is ook de vraag over verkoop van rauwe melk of producten van rauwe melk;
 • Vervallen zijn onder meer vragen over de locatie van stallen, mestopslagcapaciteit en de machtiging van brancheorganisatie.

Lees verder onder de afbeelding.

Percelen in Gecombineerde opgave bepalen mestruimte

De Gecombineerde opgave bepaalt de mestruimte op een bedrijf. De perceelsregistratie is de basis, maar het areaal op 15 mei dat wordt opgegeven met de Gecombineerde opgave, bepaalt definitief de ruimte voor stikstof en fosfaat uit dierlijke mest en andere meststoffen.

Hogere fosfaatgebruiksnorm
Per perceel kan worden aangevinkt of gekozen wordt voor de hogere fosfaatgebruiksnorm als de fosfaattoestand van een perceel dat toelaat. Op grond met fosfaattoestand neutraal of laag mag meer fosfaat worden aangewend dan op grond met fosfaattoestand hoog. Daarvoor moeten dan de PAL- en Pw-waarde van het perceel worden ingevuld die zijn bepaald via grondmonsters. Als geen PAL- of Pw-waarde wordt ingevuld, geldt automatisch fosfaattoestand hoog en is de laagste fosfaatgebruiksnorm van toepassing. Analyserapporten zijn vier jaar geldig.

Vanggewas na mais
In 2019 is de teelt van een vanggewas na mais verplicht op zand- en lössgrond. Na snijmais moet de inzaai van het vanggewas uiterlijk op 1 oktober gebeuren. Voor andere soorten mais is dat uiterlijk 31 oktober, afhankelijk van het vanggewas. De volledige voorwaarden staan op RVO.nl.

Lees verder onder de foto.

Onderwerken van een groenbemester. Veruit het grootste deel van de ecologische aandachtsgebieden voor de vergroeningseisen wordt ingevuld met vanggewassen van de algemene lijst. - Foto: Henk Riswick
Onderwerken van een groenbemester. Veruit het grootste deel van de ecologische aandachtsgebieden voor de vergroeningseisen wordt ingevuld met vanggewassen van de algemene lijst. - Foto: Henk Riswick

Hectarepremie gelijkgetrokken naar € 375

De waarde van betalingsrechten is in 2019 voor het eerst gelijk voor elke boer. De basisbetaling is circa € 262 per betalingsrecht. Daar komt circa € 113 aan vergroeningspremie bij. Dat komt neer op € 375 per hectare. Het is een van de meest concrete wijzigingen waar boeren mee te maken krijgen in de Gecombineerde opgave 2019 (GO2019).

Sinds 2015 zijn de bedragen geleidelijk gelijkgetrokken, zodat de referentie uit het verleden steeds minder invloed had. Omdat de waarde gelijk is, hoeft ook geen volgorde voor uitbetaling meer opgegeven te worden.

Jonge boeren

Via de GO2019 worden meerdere subsidieregelingen aangevraagd. Naast de betalingsrechten en vergroeningspremie zijn dat de extra betalingen voor jonge boeren, de Brede weersverzekering, graasdierpremie en agrarisch natuurbeheer. Via de (verplichte) landbouwtelling worden gegevens doorgegeven over het land- en tuinbouwbedrijf, zoals de dieraantallen op 1 april. De opgave is ook de vastlegging van de grond die een bedrijf in gebruik heeft.

De grond die is geregistreerd via de perceelsregistratie wordt via de Gecombineerde opgave de basis onder de mestregelgeving. Grondsoort, gewas en fosfaattoestand zijn van belang voor de plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat.

Lees verder onder de tweet.

In 2019 en 2020 nog betalingsrechten

Het budget voor de directe betalingen in 2019 zoals de basispremie en vergroeningspremie is € 671 miljoen. Daarvan is ruim € 201 miljoen voor vergroening en € 13,4 miljoen voor jonge boeren. Het grootste deel (€ 453 miljoen) is voor de basispremie.

In 2018 hebben 45.600 bedrijven een aanvraag voor uitbetaling betalingsrechten gedaan en zijn bijna 51.000 landbouwtellingen ingediend. Voor 2020 geldt in principe hetzelfde systeem met betalingsrechten als in 2019, maar het budget voor volgend jaar is nog niet vastgesteld. Vanaf 2021 wordt naar verwachting een vernieuwd Gemeenschappelijk landbouwbeleid ingevoerd. Hoe het huidige systeem dan wordt aangepast, is nog niet duidelijk. Dat er wijzigingen aankomen is wel zeker en een overweging bij de aankoop van betalingsrechten en de prijs die daarvoor betaald kan worden.

Meer meldingen bij opgeven percelen

De oppervlakte grond in gebruik en het bouwplan zijn de cruciale basis voor de aanvraag van betalingsrechten en de landbouwtelling. Bij het opgeven en aanpassen van percelen zijn meerdere aanpassingen doorgevoerd om het opgeven makkelijker te maken en fouten te voorkomen. Een greep uit de aanpassingen:

 • gewascodes 336 (natuurlijk grasland) en 1931 (uien, poot en plant inclusief sjalotten) zijn vervallen;
 • voor uien zijn drie nieuwe codes opgenomen; 1934 Sjalotten, 1932 Uien eerstejaars en 1933 Uien tweedejaars. Andere nieuwe codes zijn 1935 Maiskolvensilage, 657 Drachtplanten, 1940 Voedselbos en 3808 Roodzwenkgras;
 • In de Gecombineerde opgave moet worden opgegeven welke percelen natuurgrond zijn en welke percelen liggen op een primaire waterkering. Dat kan door dat aan te vinken bij het betreffende perceel;
 • Bij het intekenen geven groene vlaggetjes aan dat er grond ligt die nog niet is opgegeven;
 • Verder zijn er meldingen als grond op grotere afstand wordt opgegeven en als percelen worden ingetekend die in 2018 niet zijn geclaimd als subsidiabele grond.

Extra aandacht voor percelen en overnames

Volgens Jeroen van den Hengel, bedrijfskundig adviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs, zijn er weinig grote wijzigingen dit jaar, maar het blijft wel goed opletten. Alfa verzorgt voor circa 1.500 boeren de Gecombineerde opgave. “Ruim de helft van onze klanten laat de Gecombineerde opgave volledig door onze adviseurs invullen”, aldus Van den Hengel. “Of ze doen het meeste zelf maar komen toch even langs voor een laatste check of alles compleet en juist is.” Belangrijke aandachtspunten zijn ook dit jaar de perceelsregistratie en de registratie van het bedrijf. “Zeker bij bedrijfsoverdrachten is het opletten. Ligt de daadwerkelijke overdrachtsdatum voor 15 mei? Zorg dan dat je het nieuwe bedrijf tijdig inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Doe je dat niet, dan wordt in principe de bedrijfstoeslag niet uitbetaald.”

‘Actieve landbouwer’ onder de loep

De voorwaarden voor uitbetaling van betalingsrechten en andere subsidies zijn op meerdere punten gewijzigd. Een belangrijke voorwaarde in de GLB-regelingen zoals betalingsrechten, is dat de aanvrager een ‘actieve landbouwer’ moet zijn. Dat betekent dat de aanvrager bij de Kamer van Koophandel ingeschreven moet zijn met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit. Zoals hiervoor al aangegeven is het extra opletten bij wijzigingen in de bedrijfssituatie zoals overnames. 15 mei is in alle situaties de cruciale datum. De aanvrager van subsidies moet op 15 mei geregistreerd staan als ‘actieve landbouwer’ en de registratie moet gelijk zijn aan de feitelijke situatie.

Vergroeningsvoorwaarden aangepast

Voor uitbetaling van betalingsrechten inclusief vergroeningspremie moeten bedrijven voldoen aan vergroeningseisen: gewasdiversificatie op bouwland, ecologisch aandachtsgebied op bouwland en de instandhouding van blijvend grasland in Natura2000-gebieden. Voor de invulling van Ecologisch Aandachtsgebied (EA) kiest vrijwel elke aanvrager (ruim 11.000) voor de invulling met gewassen van de zogenoemde algemene lijst. De pakketten met akkerstroken, hennep en Veldleeuwerik zijn samen door ruim 200 aanvragers gebruikt.

In de algemene lijst voor EA zijn drie nieuwe mogelijkheden: braakliggend land met drachtplanten, de gewassen zonnekroon, olifantsgras en zonnebloem kunnen ook worden ingezet als vanggewas categorie 1 als onderdeel van een mengsel.

De regels voor landschapselementen worden wat versoepeld, de invulling van die regels verschijnt binnenkort.

Lees verder onder de foto.

Voor vrouwelijke runderen ouder dan 2 jaar kan een graadierpremie worden aangevraagd mits ze van 15 mei tot 15 oktober grazen op niet-subsidiabele grond zoals natuurterrein. - Foto: Mark Pasveer
Voor vrouwelijke runderen ouder dan 2 jaar kan een graadierpremie worden aangevraagd mits ze van 15 mei tot 15 oktober grazen op niet-subsidiabele grond zoals natuurterrein. - Foto: Mark Pasveer

Drie andere subsidies

Via de Gecombineerde opgave worden naast betalingsrechten ook uitbetaling van 3 andere subsidies aangevraagd. Dat zijn:

 1. graasdierpremie
 2. Brede weersverzekering
 3. uitbetaling van subsidie voor Agrarisch natuurbeheer SNL-a

Graasdierpremie gewijzigd

In 2018 hebben ruim 400 bedrijven graasdierpremie aangevraagd. Dit jaar zijn de voorwaarden flink gewijzigd. Er is geen correctie meer voor subsidiabel grasland. Graasdierpremie is alleen nog mogelijk voor dieren die grazen op niet-subsidiabele grond zoals heide, duinen, kwelders en stadsparken. Het gaat om vrouwelijke runderen ouder dan twee jaar en schapen die zijn geboren voor het aanvraagjaar. De dieren moeten onafgebroken grazen op de genoemde gronden tussen 15 mei en 15 oktober. De premie is voor runderen € 153 en voor schapen € 23 per dier.

Brede weersverzekering

De voorwaarden voor de Brede weersverzekering (BWV) zijn in grote lijn ongewijzigd ten opzichte van 2018. Vorig jaar waren er ruim 2.100 aanvragen voor de regeling. Dit jaar is € 15 miljoen beschikbaar voor de vergoeding van maximaal 65% van de verzekeringspremie. Verzekeraars met een brede weersverzekering volgens RVO.nl zijn Agriver, De OFH/BFAO en Vereinigte Hagel. Verzekeraars Achmea en Interpolis staan niet meer op de lijst met verzekeraars die een BWV aanbieden.

Agrarisch natuurbeheer

De Gecombineerde opgave is net als in voorgaande jaren het betaalverzoek subsidie voor agrarisch natuurbeheer. Dat betreft boeren die voor januari 2016 een overeenkomst hebben afgesloten met de provincie. Die krijgen jaarlijks een vergoeding van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL-a). Er zijn verschillende subsidiepakketten, zoals voor beheer van weide- en akkervogels en botanische pakketten en pakketten voor landschapsbeheer zoals voor houtwallen. In 2018 was het mogelijk om over te stappen van de SNL naar de nieuwe regeling voor natuurbeheer ANLb. Het is nog niet bekend of dat ook dit jaar mogelijk is.

Ga voor meer informatie over de Gecombineerde opgave naar het dossier op Boerderij.nl. Alle informatie van RVO.nl is te vinden via: www.rvo.nl/gecombineerde-opgave. Bekijk ook de checklist Gecombineerde opgave 2019.

Lees verder onder de tweet.

“Elk jaar wel iets met oppervlakte percelen”

Op het melkveebedrijf van Gijs Teselink en zijn ouders Gerda en Harry is de Gecombineerde opgave relatief eenvoudig.

Het bedrijf heeft alleen grasland en koopt mais aan in ruil voor mestafzet. Toch is er elk jaar wel iets met de oppervlaktes van percelen gewijzigd, volgens Teselink. “We zitten in een gebied met veel boomranden en houtwallen en daardoor grillige percelen”, vertelt Teselink.

Lees verder onder de foto.

Naam: Gijs Teselink (25). Plaats: Ambt Delden (Ov.). Bedrijf: melkveebedrijf in maatschap met ouders met 70 koeien op 31 hectare grasland, als zzp’er daarnaast actief met onder meer het nemen van grondmonsters. - Foto: Koos Groenewold
Naam: Gijs Teselink (25). Plaats: Ambt Delden (Ov.). Bedrijf: melkveebedrijf in maatschap met ouders met 70 koeien op 31 hectare grasland, als zzp’er daarnaast actief met onder meer het nemen van grondmonsters. - Foto: Koos Groenewold

Verkaveling

In het gebied waar hun bedrijf ligt, zijn ongeveer 10 jaar geleden percelen uitgeruild voor een betere verkaveling. Als er een verschil is met de oppervlakte die in het voorgaande jaar is opgegeven proberen ze dat zelf aan te passen, of ze bellen met RVO.nl. Dan is het doorgaans wel op te lossen. Van wijzigingen door anderen hebben ze weinig last, ze hebben juist door de vele houtwallen weinig aangrenzende percelen. Grond ruilen doen ze niet, dus dat maakt de perceelsregistratie redelijk eenvoudig.

Wat goed werkt volgens Teselink is het koppelen van grondmonsters aan percelen voor de onderbouwing van de fosfaattoestand. “Dat kan bij ons sinds een paar jaar en dat is makkelijker en voorkomt fouten.” Teselink neemt naast zijn werk op de boerderij grondmonsters voor andere bedrijven als zzp’er.

Opgave eind april naar RVO.nl

Het invullen van de jaarlijkse opgave gebeurt vooral door zijn vader en is ‘op zich goed te doen’. Hoe lang het duurt is lastig in te schatten volgens de jonge melkveehouder, maar het zal 1,5 tot 2 uur zijn. Eerst de percelen en dan kijken of de vee-aantallen er goed in staan. Meestal kan het in een keer verstuurd worden. De opgave gaat dan eind april naar RVO.nl.

Handige links

Checklist voor de opgave

Inlogpagina

Overzichtspagina percelen

Infographic percelen

Video Percelen

Ondertekenen

Laatste reacties

 • toestand neutraal en hoog MEER fosfaat?????

 • Wim Esselink

  Dank voor de reactie.
  Stond niet juist in tekst. Het is uiteraard fosfaattoestand neutraal en laag waarbij een hogere fosfaatgebruiksnorm van toepassing is dan bij fosfaattoestand hoog. Is aangepast in de tekst. Link naar gebruiksnormen fosfaat op RVO.nl is toegevoegd.
  <>

Of registreer je om te kunnen reageren.