Home

Achtergrond 1 reactie

Meer graan en zuivel in de EU

De productie van granen en zuivel in de EU gaat flink omhoog in periode tot 2030.

De vleesproductie blijft constant. In de consumptie is er wel een kleine verschuiving van varkensvlees naar pluimveevlees. Het inkomen per ondernemer is in 2030 ongeveer gelijk aan het huidige inkomen. Dat zijn enkele conclusies uit de meerjarenramingen van de Europese Commissie: ’The Agricultural Outlook for markets and income 2018-2030’. In de cijfers zijn de gegevens van het Verenigd Koninkrijk nog volledig meegenomen, de manier waarop de Brexit vorm gaat krijgen is nog niet definitief.

Inkomen per ondernemer

Het inkomen per ondernemer blijft ongeveer gelijk na inflatiecorrectie. De opbrengsten stijgen weliswaar fors, met gemiddeld 17% in de hele periode tot 2030. Tegelijkertijd gaan ook de kosten omhoog, vooral de energieprijs gaat stijgen en dat werkt door in hogere prijzen voor kunstmest en brandstof. Het agrarisch areaal in de EU blijft licht dalen en komt in 2030 uit op circa 176 miljoen hectare tegen 178 miljoen nu. Het areaal van de belangrijkste granen, permanent grasland en overige permanente gewassen neemt af, het areaal voedergewassen neemt toe.

Graanproductie flink omhoog

De productie van granen stijgt van nu 287 miljoen ton naar 325 miljoen ton in 2030. Dat komt door groeiende vraag naar voedergewassen en het toenemende belang van industrieel gebruik. De Commissie gaat voor mais uit van een groei van 62 miljoen ton naar 68 miljoen ton. De tarweproductie stijgt van gemiddeld 152 miljoen ton in de afgelopen 3 jaar naar 162 miljoen ton in 2030.

Eiwitrijke gewassen zitten wel in de lift en de productie wordt wel licht hoger, maar het aandeel blijft bescheiden. Het gaat om een aandeel van circa 1,4% van het totale areaal.

De EU suikerproductie komt uit op circa 19 miljoen ton in 2030, duidelijk minder dan de hoge productie in 2017. De suikerconsumptie gaat met 5% omlaag ten opzichte van nu. De EU blijft een netto-exporteur van suiker op een wereldmarkt die gedomineerd wordt door Brazilië.

Milieueisen spelen een grotere rol in de manier van produceren

Groei in zuivel

De zuivelconsumptie in de wereld blijft stijgen. Groei van de bevolking (vooral in Afrika) en groei van inkomens zijn belangrijke oorzaken. De focus komt meer en meer te liggen op producten met toegevoegde waarde waar Europa concurrentievoordeel mee heeft. Voorkeuren van consumenten worden belangrijker, inclusief biologisch, GMO-vrij en weidegang. Milieueisen spelen een grotere rol in de manier van produceren. De Commissie verwacht dat de EU circa een derde van de wereldwijde groei kan leveren. Ook voor groeiende consumptie in de EU, vooral in de vorm van kaas, is jaarlijks bijna een miljard kilo melk extra nodig. De melkproductie komt in 2030 uit op circa 182 miljoen ton melk is de raming. In 2014, net voor afschaffing van de melkquotering was dat 160 miljoen ton. De melkproductie per koe zal stijgen naar circa 8.240 kilo per koe per jaar, 17% meer dan in 2017.

Vleesproductie stabiel

De totale vleesproductie in de EU ligt in 2030 op 48 miljoen ton, ongeveer hetzelfde niveau als nu. De vleesconsumptie gaat licht omlaag, maar ook in 2030 wordt circa 90% van de vleesproductie in de EU zelf geconsumeerd.

De rundvleesproductie in de EU gaat naar verwachting verder omlaag, na een kort herstel. De veestapel wordt kleiner, het rendement is laag en ook de vraag naar rundvlees wordt minder. Op exportmarkten is een sterke concurrentie.

Omdat de consumptie van varkensvlees harder daalt dan de productie zal meer vlees geëxporteerd worden, vooral naar China.

Pluimveevlees is de enige vleessoort waarvan zowel de productie als consumptie stijgen, met circa 4% in de periode 2018 en 2030. De wereldwijde groei van de vraag naar pluimveevlees zorgt ervoor dat de export verder kan groeien.

Eén reactie

  • farmerbn

    Leuk rapportje maar het zal niet de eerste keer uitgebracht zijn. Hoe waren de voorgaande rapporten en hebben ze toen de toekomst juist voorspeld? Maw zitten ze er vaak dicht bij de werkelijkheid of niet? En heeft dit rapport wel een toegevoegde waarde?

Of registreer je om te kunnen reageren.