Home

Achtergrond 3 reacties

Melkvee en geiten per direct onder stikstofverordening

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant komen met een definitief plan voor duurzame veehouderij.

Toch geen onbeperkte mestverwerking in Noord-Brabant. Verouderde stallen niet in 2020 aangepast hebben, maar in 2022. En melkvee en geiten vallen per direct onder de emissievoorschriften. Dat zijn enkele belangrijke onderdelen van de definitieve maatregelen die Gedeputeerde Staten willen nemen om te komen tot een ‘zorgvuldige veehouderijsector’ in Noord-Brabant. Woensdag 14 juni is het voorstel naar Provinciale Staten gestuurd, die er op vrijdag 7 juli een beslissing over nemen.
“We hebben op dinsdag als Gedeputeerde Staten een klap gegeven op drie grote veehouderijdossiers”, zegt gedeputeerde Anne-Marie Spierings vol trots in een toelichting op het plan dat ze samen met haar collega’s Johan van den Hout van milieu en Bert Pauli van economie presenteert. Het is de definitieve uitwerking van de lijn die Gedeputeerde Staten afgelopen november al aankondigde te willen volgen om tot het terugdringen van de stikstofdepositie en daarmee tot een duurzame veehouderij te komen. Spierings: “We hebben het definitieve plan uitgewerkt op basis van dialogen en onderzoeken, daarmee is de eerste aanzet uit november gefinetuned.”

Het pakket aan voorstellen bestaat uit een aanpassing van het mestbeleid in de Verordening Ruimte, het aanscherpen van de stikstofdepositie in de Verordening Natuurbescherming en de invoering van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). De BZV is in ontwerp vastgesteld en ligt nu ter inzage voor de inwoners van Noord-Brabant.

Mestverwerking wordt toch niet vrijgelaten

Gedeputeerde Staten hebben het toch niet aangedurfd om de omvang van de mestverwerking helemaal los te laten. Dat idee, dat in maart gelanceerd werd, is weer teruggedraaid. Besloten is om een plafond in te stellen op 100% van het Brabantse mestoverschot. Spierings: “We laten de mestverwerking niet meer volledig los. Dat doen we niet omdat we verwachten dat het een aanzuigende werking zal hebben, want daarvoor is transport te duur. Maar we merkten dat er geen draagvlak voor is in de samenleving om het helemaal los te laten. De angst bestond dat het een aanzuigende werking zou hebben, niet alleen van mest maar ook van dieren.”

Gedeputeerde Staten streeft naar een zo circulair mogelijke manier van omgaan met mest, aldus de gedeputeerde. Mest moet zo snel mogelijk stabiel gemaakt worden zodat er geen emissie is, liefst op het boerenerf. “Dat vraagt om voldoende mestbewerkingscapaciteit en we hebben daarom gemeend op basis van de vele reacties die wij kregen op ons voorstel om de mestverwerkingscapaciteit behoorlijk te verruimen door dat op 100% van het Brabantse mestoverschot te zetten.” Gedeputeerde Staten blijven bij collectieve mestverwerking sturen op installaties op industrieterreinen en alleen in heel uitzonderlijke gevallen in het landelijk gebied. Daarnaast blijft het voor melkveehouders mogelijk om gezamenlijk een vergister te exploiteren. Ook kunnen veehouders via een pijpleiding van het ene bedrijf de mest naar het andere vervoeren om te verwerken.

Stalderingsloket als tussenschakel

Om de veedichtheid te verkleinen en leegstand van stallen te voorkomen komt er een systeem van stalderen als het aan Gedeputeerde Staten ligt. Iedereen die een nieuwe stal wil bouwen zal daarvoor een stal moeten slopen, binnen de regio. Gedeputeerde Staten heeft in Midden- en Oost-Brabant daarvoor zes regio’s aangewezen. Er moet in totaal 10% meer gesloopt worden dan er nieuw gebouwd wordt, dus voor iedere 10 vierkante meter nieuwe stal zal er 11 vierkante meter bestaande stal gesloopt moeten worden. De keuze voor de extra sloop van 10% is volgens Gedeputeerde Staten gedaan omdat het wel acceptabel moet zijn. Het college is bang dat als er meer sloop gevraagd zou worden de veehouderijsector ‘op slot’ zou komen te zitten. “Het moet wel allemaal betaald worden”, aldus Spierings. “En de overheid betaald het niet, door nu te hoge eisen te stellen gebeurt er niets.”

Nieuw in de plannen van Gedeputeerde Staten is een ‘stalderingsloket’. Spierings: “Daar kun je terecht als je een stal wilt slopen en om je vierkante meters te kopen.” Het loket is toegevoegd aan het plan op verzoek van gemeentes die twijfels hadden over de werking van het systeem. Ook de landbouwsector had twijfels, met name over de kosten. “Het stalderingsloket heeft het voordeel dat iedereen weet waar hij terecht kan en doordat alles via dit loket loopt, er geen prijsopdrijvend effect zal optreden. Dus niet de hoofdprijs voor het lang wachten met de sloop.” Gedeputeerde Staten hopen door het stalderingsloket ook te kunnen sturen op grootschalige inkoop van sloopstallen, waardoor de kosten daarvan lager worden. Ook denkt Gedeputeerde Staten hiermee meer zicht te houden op een betrouwbare wijze van asbestsanering.

Uitzondering stalderen voor melkvee en schapen

In het uiteindelijke plan van Gedeputeerde Staten is een uitzondering gemaakt voor melkvee en voor schapen. “Het doel van stalderen is het tegengaan van grote concentraties dieren. Melkvee en schapen hebben in Noord-Brabant geen invloed op dit aspect van het plan”, aldus Anne-Marie Spierings. “We hebben in onze provincie maar heel weinig schapen en voor melkvee gelden al veel eisen en door hun grondgebondenheid is het geen sector die zich gemakkelijk verplaatst door de provincie. Een varkenshouder kan zich veel gemakkelijker elders vestigen. Maar we blijven de ontwikkelen op dit gebied wel monitoren.”

Stikstofverordening per direct uitgebreid met melkvee en geiten

“In het kader van het terugdringen van ammoniakuitstoot vallen vanaf nu ook nieuwe stallen met melkvee en geiten onder de emissiebeperkingen”, zegt milieu-gedeputeerde Johan van den Hout. Tot nu toe gold dit alleen voor varkens en pluimvee. “Dit is een verdere aanscherping die nog niet in de eerdere plannen stond, melkvee en geiten vallen er nu per direct onder.” Op drie momenten willen Gedeputeerde Staten het stikstofbeleid steeds verder aanscherpen, te beginnen in 2017, vervolgens een volgende stap in 2024 en tenslotte nog een in 2028. Volgens Van den Hout was het voor Gedeputeerde Staten ook wel een zorg dat varkensbedrijven zo gemakkelijk konden omschakelen naar een geitenhouderij en dan buiten alle regels vielen. “Nu wordt die omschakeling naar geiten een stuk moeilijker en zal voor een nieuwe geitenstal gestaldeerd moeten worden. Daarnaast zijn vanaf nu ook luchtwassers op zo’n stal nodig”, zegt Van den Hout.

Omschakelen naar geiten wordt een stuk moeilijker. Voor een nieuwe geitenstal zal gestaldeerd moeten worden. Daarnaast zijn vanaf nu ook luchtwassers op zo’n stal nodig. - Foto: Peter Roek
Omschakelen naar geiten wordt een stuk moeilijker. Voor een nieuwe geitenstal zal gestaldeerd moeten worden. Daarnaast zijn vanaf nu ook luchtwassers op zo’n stal nodig. - Foto: Peter Roek

Een belangrijke reden voor het terugdringen van de stikstofuitstoot is volgens Van den Hout het enorme beslag dat de landbouw legt op de totale stikstofruimte. “Zo’n 95% van stikstofruimte wordt nu opgesoupeerd door veehouderij. Andere economische sectoren hebben dus een bijna lege ruif. Door boeren schoner te laten werken wordt minder beslag gelegd op de beschikbare stikstofruimte, is er minder uitstoot. Dat is goed voor de natuur en zorgt dat de economische ontwikkelruimte niet in gevaar komt.” Van den Hout doelt hier op het landelijke Programma Aanpak Stikstof. Gedeputeerde Staten hebben hoge verwachtingen van het aanscherpen van de emissiebeperkingen en denkt dat een forse daling van de emissie van stallen gerealiseerd zal worden. Zoveel zelfs dat extra bescherming van vier Natura 2000-gebieden vanaf 2020 niet meer nodig is.

Oude stallen pas in 2022 aangepast

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben besloten een differentiatie toe te passen bij het aanpassen van oude stallen. Niet voor alle oude stallen geldt nu dat ze per 2020 aangepast moeten zijn aan de Verordening natuurbescherming, maar dat wordt per 2022. Volgens Johan van den Hout is het voorstel hiermee realistischer geworden dan het in eerste instantie was. Dat is nog altijd zes jaar eerder dan in eerdere instantie toen er sprake was van 2028. Dit uitstelt tot 2022 geldt voor oudere stallen die al wel voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting, voor stallen die niet voldoen aan dit besluit blijft 2020 gelden. Wel moeten bezitters van stallen die voldoen aan het Besluit voor 2020 vergunbare aanvraag hebben ingediend.

Ook gelden niet alle stallen van 15 jaar als de termijn waarop een stal verouderd is. In het nieuwe plan zijn melkstallen hiervan uitgezonderd, daarvoor gaat 20 jaar als termijn gelden.

Veehouderijen moeten groei ‘verdienen’

Gedeputeerde Staten willen boeren die voorop lopen in duurzaam ondernemen en een zeer hoge Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) hebben, meer uitbreidingsruimte geven. Het maximale bouwblok dat standaard 1,5 hectare is maximaal 2,5 hectare worden als boeren een overlastsituatie oplossen. Een BZV-score boven een 8,5 kan leiden tot maximaal 2 hectare bouwblok. De mogelijkheid om naar 2 hectare te groeien voor bedrijven die hun dieren meer ruimte willen bieden en daarbij hun dieraantal gelijk houden, is komen te vervallen. Spierings: “Deze extra groei geldt alleen voor uitzonderlijke gevallen, het betekent absoluut niet dat iedereen mag groeien. De provincie staat de optie toe, maar het is uiteindelijk aan de gemeentes of ze deze overnemen.”

Laatste reacties

 • JKr

  Welke andere bedrijfstak wordt zo genaaid door de politiek als de agrarische????

 • Tinus1

  Te gek voor woorden, alsof als je het op de ene plek niet bevalt dan pak je je varkensbedrijf op en zet je het ergens anders neer????? hoe krijg je het verzonnen! hebben ze niet gezien hoe moeizaam verplaatsen met de reconstructie is verlopen??!! ook is een stal na 15 jaar afschreven, maar ik mag niet een wegwerpstal bouwen: verplicht golfplaten, bakstenen muur, goede architectuur enz.
  Echt, waarom zeggen ze tegen de veehouders in brabant niet gewoon: OPROTTEN! we hebben jullie hard nodig gehad en nu denken we het wel zonder jullie af te kunnen!

 • info36

  Zonder af te kunnen? Er komt jaarlijks miljarden van binnen. Het is onvoorstelbaar hoe men met deze sector omgaat. Nu zie je wat radicalen aanrichten die een hetze hebben tegen een bepaalde groep. Het wordt door de politiek klakkeloos overgenomen. Ze kunnen zich beter druk maken over de echte rotzooi in Nederland die ontstaan is door maar tolerant te zijn voor alles wat slecht is.

Of registreer je om te kunnen reageren.