Redactieblog

20 reactieslaatste update:15 nov 2016

'Hoe moet het na 2020?'

Hoe moet het toekomstig EU-landbouwbeleid eruit zien? Iedereen mag meedenken!

Het fosfaatgedoe houdt de gemoederen nog steeds bezig. Niet alleen de pers, maar vooral ook de boeren zelf. Ik heb alle reacties op mijn columns over fosfaat nog eens bekeken, en er valt iets op. Er zijn veel reacties die vragen om de bal bij de individuele boer te leggen. De helderste van allemaal was van ene Jesse W. Dat klinkt als een crimineel, maar het is een verstandige lezer van Boerderij. Hij schrijft (iets ingekort): "AMVB, en net zoals in België een bedrijfsspecifieke nitraatnorm. Gemakkelijk te controleren. Al jaren toegepast, en goedgekeurd door Brussel. In te passen in de gecombineerde opgave voor 2017. Dan is bij de start van 2018 alles goed in beeld voor Brussel, succes verzekerd." Martijn van Dam mag trots zijn op zulke meedenkers. Wel kan ik zo de boeren aanwijzen die dit geen goed plan vinden, en ook de VVD zal er niet gelukkig mee zijn, maar het is uitvoerbaar, en dat is al heel wat.

Huidig beleid loopt tot 2020

Het lijkt me nuttig deze lijn van meedenken door te zetten. Het ministerie van Van Dam heeft me gevraagd op te schrijven, hoe het na 2020 verder moet met het Europese landbouwbeleid. Zoals u wellicht weet, het huidige beleid loopt dan af. Als stip op de horizon is afgesproken dat de hectaretoeslagen in alle landen van de EU ooit hetzelfde moeten worden. Gegeven de grote verschillen in levensstandaard en grondprijzen is dat een nogal merkwaardig streven. Dus die stip neem ik met een korrel zout. Los daarvan, ik heb al vaak gezegd dat een hectaretoeslag die vooraf en over een lange periode bekend is, als enig effect heeft dat de grondprijzen stijgen. Opvolgers betalen vooraf een hogere prijs, om die vervolgens met de hectaretoeslag terug te verdienen. Aan de andere kant, voor veel boeren in binnen- en buitenland is de toeslag een mooie bijdrage in de liquiditeit, die ze liever niet missen. En als je voor de toeslag betaald hebt, in de vorm van een hogere grondprijs, wil je die ook ontvangen. Kortom, afschaffen, gelijktrekken, of bij het oude laten, wie het weet mag het zeggen.

De grenzen van landbouwbeleid

Een ander heikel punt in het toekomstige landbouwbeleid is dat er van alles aan de hand is in voedselland, dat niet altijd direct met de primaire landbouw te maken heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bestrijden van obesitas (overgewicht bij mensen), en om het transport van voedingsmiddelen. Zaken die misschien geregeld moeten, maar het is de vraag of dat in een landbouwbeleid moet. Dus, een breed of een smal landbouwbeleid, wie het weet mag het zeggen.

"Het ministerie van Van Dam heeft me gevraagd op te schrijven, hoe het na 2020 verder moet met het Europese landbouwbeleid."

Ik zeg er meteen bij dat ik niet beloof alles over te nemen. Dat zal waarschijnlijk niet eens kunnen, want u bent het meestal onderling niet helemaal eens. Maar goede ideeën en redeneringen zijn altijd welkom, en kunnen tot een stevig advies leiden.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  @Dirk. Hoe meer grond aan de landbouw wordt onttrokken in de toekomst (plannen willen 100.000 ha bebossen) zal dit het nationale Mest (mineralen) overschot alleen maar doen groeien. Willen we dit overschot een halt toe roepen, dan is er maar 1 oplossing Minder stront door het aantal dieren af te stemmen op de hektares waar maximaal mest op kan worden toegediend. Willen de NL boeren meer veehouden dan is voor hen de mogelijkheid, dit elders in Europa of op de wereld te doen via verplaatsing of uitbreiding naar plaatsen waar mest een gewild product is. Dat dit een aderlating voor de NL economie betekent is niet het probleem van de boer. Het milieu en de Globalisering heeft al meer bedrijfstakken in Nederland de kop gekost en dat zal echt niet veranderen zolang de mensheid blijft geloven dat Geld Zalig makend is.

 • Zuperboer

  Alle subsidies wereldwijd afschaffen en de producent is de grote winnaar. Hectaretoeslagen zorgen er voor dat de agrarier net aan in leven kan blijven en de stedeling een goedkoop voedselpakket houdt. Met name het in stand houden van een onrendabele graanteelt wereldwijd zorgt voor een overaanbod aan goedkoop graan en dientengevolge voor de daling van landbouwprijzen in andere sectoren. De spilfunctie van graan zal immers nooit verloren gaan.

 • John*

  vanuit de belangen behartiging is heel veel re-actief het wordt eens tijd om er pro-actief in te gaan staan en zo onze eigen toekomst te gaan bepalen.

  Waarom zouden de vvd en een aantal boeren problemen hebben met het grondwater bemonsteren? We weten allemaal dat we te weinig aan het bemesten zijn voor wat we oogsten. Willen we het stuur weer zelf in handen krijgen dan is dit een van de opties.

 • eenvoudige boer

  Het plan van Van Paassen om 10% van de varkensrechten (brandmerken) in te ruilen voor fosfaatrechten voor de koeien zou nu toch een goede oplossing zijn.
  Veel varkenshouders willen wel stoppen en het zou toch jammer zijn als die vele nieuwe rundveestallen niet vol zouden komen. De generieke korting kan achterwege blijven en het fosfaatplafond wordt niet overschreden

 • alco1

  "t Is jammer dat ook de heer Strijker alles met een gekleurde bril leest.

 • deB.


  Triest wereldje is het, en als het zo blijft gaan, is het over voor volgende generatie

 • jan doedel

  De boeren hebben dit landje groot gemaakt nu maken ze de boeren kapot.

 • Bennie Stevelink

  Het is mij niet duidelijk hoe de Belgische bedrijfsspecifieke nitraatnorm de totale fosfaatproductie onder het plafond brengt. De bedrijfsspecifieke nitraatnorm is alleen een alternatief voor de derogatie maar niet voor het begrenzen van de totale fosfaatproductie. De bedrijfsspecifieke nitraatnorm zal dus aangevuld moeten worden met ander beleid.

 • H.Grotenhuis1

  Kun je die bedrijfsspecifieke nitraatnorm in België wel volledig vergelijken met de NL-situatie? De relatieve mestdruk per hectare in NL is, o.a. door de forse intensieve veehouderij, hier toch veel hoger.
  Het is toch ook niet verwonderlijk dat er in 30 jaar (mestwetgeving hier begonnen in 1986) nog steeds geen adequate mestwetgeving is, er waren in Den Haag nooit bewindspersonen die zich aan dit dossier wilden branden, en LTO heeft dit dossier constant vooruitgeschoven in de veronderstelling dat de tijd alles wel zou oplossen. Maar het gezwel is veel groter geworden, en staat nu op uitbreken.

 • .....

  Het grootste probleem hier in Nederland zijn de personen die vanaf de zijlijn schreeuwen dat het helemaal anders moet met de landbouw in Nederland. Wat je op dit moment ziet is dat investeringen in milieu en dierwelzijn niet terug worden verdiend omdat de consument toch voor goedkoop gaat.
  Daar moet een einde aan komen. Als een land hoge(re) standaarden eist op het gebied van milieu en dierwelzijn dan moet daarvoor betaald worden door een hogere prijs op voedsel. Die hogere prijs wordt betaald door de consument en komt direct terecht bij de producent. Dus in een land met veel schreeuwers aan de zijlijn zoals milieu defensie, Frits van der Schans en Marianne Thieme betalen de mensen een hogere foodtax dan in landen waar de mensen wat meer vertrouwen in hun huidige gangbare landbouw hebben

 • farmerbn

  Prachtig die ha-steun in Europa. Twintig jaar geleden een 'dure' boerderij gekocht met eigen land en een groot melkquotum, en in die 20 jaar geheel teruggekregen van Brussel door die premies. Nog eens 20 jaar diezelfde premies beuren en dan kunnen we zo de buurman erbij nemen. Blijven jullie maar lekker in NL.

 • driepint

  @ Bennie. fosfaatproductie is geen probleem op zich, maar door NL een probleem gemaakt als voorwaarde voor derogatiebehoud. Geen enkel ander EU-land heeft een fosfaatplafond, dus ook België niet. BE heeft geen P-plafond waar de veehouderij onder moet blijven. BE heeft een goede systematiek die meet wat we willen weten: N in bodem en oppervlaktewater. Den Haag redeneert dat minder fosfaatproductie leidt tot minder N in het bodem- en oppervlaktewater. Beiden staan compleet los van elkaar, maar dat wordt door de belangenbehartiging niet als dusdanig uitgelegd. Dat ook jij denkt dat er in BE een fosfaatplafond is, geeft aan hoe in de gedachten N en P met elkaar verbonden zijn.

 • barttt

  Wij hebben in Vlaanderen al ong 20 jaar een N-plafond, rechten om N te produceren. een soort quotum per sector, meer dieren houden kan niet zonder rechten bij te kopen van een andere veehouder met dezelfde diersoort. En beperking in N-productie is ook beperking in P-productie, zit beide in mest, weliswaar in verschillende verhoudingen per diersoort.

 • Bennie Stevelink

  Ik begrijp uit jouw reactie @barttt, dat jullie in België ook een begrenzing hebben voor de omvang van de veestapel? Een begrenzing die blijkbaar los staat van de grond?

 • Peerke1

  De beste stuurlui staan aan wal, maar snappen van het boeren geen bal.

 • John*

  er zijn ook voldoende melkveehouders die willen stoppen als er koerechten komen.

 • landboer

  Derogatie als doel om nitraat in grondwater omlaag te brengen is toch waardeloos ,bij geen derogatie mag je de N uit dierlijke mest vervangen door kunstmest!
  Daarom heb ik zeer weinig vertrouwen meer in een beleid, want het dient alleen politieke doelen en daar wordt vervolgens een rapport bij gezocht ter ondersteuning, maar heeft niets met de praktijk van doen. Het enige goede systeem was Minas maar ook dat was niet goed.(volgens Brussel)

 • barttt

  Dat klopt, in vlaanderen is deze begrenzing per bedrijf en staat los van grond en/of derogatie.

 • Attie

  Maak je niet te druk Dirk,laat dat maar aan Frankrijk Duitsland over.

 • jeannettedekker1

  Als het de bedoeling is de mestproductie over Europa te verdelen,iets wat helemaal niet onlogisch is,laat daar dan niet de grondgebonden boeren in Nederland voor boeten of meebetalen. Met het stopzetten van derogatie tref je de boeren met veel(gras)land,daarna weer de rest door meer aanbod van mest waar helemaal nog geen verwerkingscapaciteit voor is. Misschien moet er dat ook helemaal niet komen. Bodemloze put. Eerst inventariseren wie er eigenlijk graag wil stoppen.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.