Akkerbouw

Achtergrond 2438 x bekeken 11 reacties

‘LTO zit met gewasbescherming op juiste weg’

De Kamerbrief van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) over de waterwingebieden is een bevestiging voor LTO dat de landbouw op de goede weg zit wat betreft het terugdringen van de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen.

“LTO heeft met het actieplan Schoner, Groener en Beter de juiste weg gekozen”, zegt Joris Baecke, portefeuillehouder Plantgezondheid bij LTO. “We streven naar een verdere vergroening van de gewasbescherming en we passen zo veel mogelijk het IPM-systeem toe voor geïntegreerde gewasbescherming.”

'Correctiemiddelen' moeten beschikbaar blijven

Baecke vindt wel dat de overheid daar ruimte voor moet geven. “IPM wil zeggen dat telers zo veel mogelijk middelen gebruiken met een lage milieubelasting. Maar dat kan alleen als telers in een ongunstig groeiseizoen met een hoge ziektedruk met andere middelen kunnen corrigeren. Dergelijke correctiemiddelen moeten beschikbaar blijven, wil IPM toepasbaar blijven in de praktijk. Ook verloopt de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen moeizaam.”

In de brief aan de Tweede Kamer haalt minister Schultz van Haegen een rapport aan van onderzoeksinstituut RIVM. Volgens het RIVM is ongeveer een kwart van de locaties voor de winning van drinkwater vervuild met bestrijdingsmiddelen. De minister kondigt in de brief extra maatregelen aan.

Milieubelasting gewasbescherming sterk verminderd

Baecke merkt op dat het RIVM in het rapport ook constateert dat de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen sterk is verminderd de laatste decennia. “Dat staat niet in de brief, maar geeft wel aan dat de landbouw hier al flink werk van heeft gemaakt.”

Baecke wijst ook op andere bevindingen van het RIVM. “De milieubelasting door geneesmiddelen is veel groter dan van gewasbeschermingsmiddelen. En ook buiten de landbouw worden chemische middelen gebruikt die het milieu belasten. Dat ontslaat de landbouw echter niet van zijn eigen verantwoordelijkheid om de milieubelasting zo veel mogelijk te beperken.”

Organischestofgehalte in bodem op peil houden

Daarnaast constateert Baecke dat overheidsbeleid het lastiger maakt voor boeren om het organischestofgehalte in de bodem op peil te houden. “Wellicht dat een hoger humusgehalte uitspoeling naar het grondwater beperkt en de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen verbeterd. Dat zou onderzocht kunnen worden.”

Nefyto wil gedetailleerde cijfers zien

Nefyto, de brancheorganisatie van producenten van gewasbeschermingsmiddelen, wil inhoudelijk nog niet reageren. “We willen eerst beschikken over de gedetailleerde cijfers van het RIVM”, zegt secretaris Jo Ottenheim. “Als de milieubelasting wordt veroorzaakt door inmiddels verboden middelen is dat een heel ander verhaal dan wanneer het middelen betreft die nu worden toegepast. Het grondwater doet er 20 jaar over om weg te zakken naar de diepere lagen.”

Laatste reacties

 • Daan1

  Waaruit blijkt dat feneesmiddelen de bodem meer vervuilen? En is dat humaan of veterinair?

 • mtsdegroot@gmail.com

  komen de gegevens van het RIVM van de waterschappen!!!!!!

 • Henk Tennekes

  Ik kan Nefyto uit hun droom helpen. Imidacloprid is sinds 2004 ruim toegelaten in de gewasbescherming, alhoewel recentelijk de toepassingen ook weer werden ingeperkt vanwege de verhoogde bijensterfte, en dit insecticide vervuilt tot op de dag van vandaag het water in ons land. Het is Nefyto misschien ontgaan dat een groot deel van ons land onder de zeespiegel ligt en er dientengevolge hoge grondwaterstanden zijn. Laat het nou net die gebieden zijn waar veel intensieve landbouw wordt bedreven. Dat betekent dat gewasbeschermingsmiddelen met een hoog uitspoelingsrisico nooit mogen worden toegelaten, omdat het grondwater dan gegarandeerd verontreinigd wordt. Imidacloprid is zo'n stof en Zuid-Holland is sinds 2004 een imidacloprid riool. Nefyto en overigens ook de LTO heeft zich echter altijd met hand en tand verzet tegen een beperking van het gebruik van dit middel, en ondanks alle projectjes die werden bedacht om de situatie te verbeteren, veroorzaken de akkerbouw, glastuinbouw, boom- en bollenteelt nog steeds ontoelaatbare verontreiniging van onze waterbronnen. We zijn helemaal niet op de juiste weg. Een deltaplan agro-ecologie is noodzakelijk geworden om de land- en tuinbouw te genezen van een chronische gifverslaving.

 • info196

  Henk, ik weet dat je al jaren een kruistocht tegen de neonico's voert. Dat is je goed recht. Maar jij schrijft dat de akkerbouw nog steeds een ontoelaatbare verontreiniging veroorzaakt van onze waterbronnen. Kun je dat es met concrete voorbeelden toelichten? Ik voel dit nl als een beschuldiging aan mijn adres.

 • boer drenth

  BESTE HENk. je gaat weer wijzen naar de landbouw en tuinbouw ,als het gaat om vervuiling van het water, Maar dan moet je toch echt een keer het raport lezen van het waterschap vechtstromen. Daaruit komt naar voren dat met name de riool overstorten hele grote vervuilers zijn van het water . Maar om dat aan banden te leggen of aan te pakken daar brand niemand zich aan. Naar een kleine bevolkings groep te wijzen is makkelijker. Maar niet eerlijk. Deechte deskudigen weten hoe het zit ,maar houden de kaken opelkaar

 • Henk Tennekes

  #196 Mag ik de aardappelteelt als voorbeeld nemen ? Uit recente gegevens van de 11 noordoostelijke waterschappen valt af te leiden dat een groot aantal bestrijdingsmiddelen in de aardappelteelt (Metribuzin, Carbendazim, Dimethoaat, Azoxystrobin, Maneb, Linuron en Imidacloprid) ernstige milieuverontreiniging veroorzaken, die een dodelijke bedreiging voor niet-doelwit arthropoden vormt. Dit zou de sterke achteruitgang van steltlopers zoals kluut, strandplevier en bontbekplevier in het Delta- en Waddengebied kunnen verklaren. U kunt het nalezen op:
  http://www.boerenlandvogels.nl/sites/default/files/factsheets2004-2009_rapport%5B1%5D.pdf

 • Henk Tennekes

  #196 Dat hoeft niet als een beschuldiging aan uw adres te voelen en zo is het ook niet bedoeld. Ik wijs er alleen op dat middelen worden toegelaten, die onze waterbronnen verontreinigen. Ik zie het grootste probleem dus bij de toelatingsautoriteiten, die op hun vingers hadden kunnen natellen dat imidacloprid (met een GUS-waarde van meer dan 3,5) in het westen van ons land het grondwater zou gaan vervuilen. Ik kan nog legio andere voorbeelden geven.

 • info196

  Henk, bedankt voor je reactie. Ik heb er wel enkele opmerkingen bij. Als akkerbouwer en adviseur ken ik alle actieve stoffen die je noemt wel, maar ik gebruik er zelf geeneen van. Het was beter geweest als je in jouw reactie niet het woord akkerbouwer had gebruikt, maar bijvoorbeeld "sommige aardappeltelers".
  Verder ben je geloof ik ook niet helemaal bij met het werk van het Ctgb. Je verwijt ze dat ze middelen toelaten, die onze waterbronnen vervuilen. Nee, dat doen ze niet maar hebben ze in het verleden gedaan.
  Want carbendazim en dimethoaat zijn allang niet meer toegelaten. Het Ctgb heeft deze stoffen verboden. Verder heeft imidacloprid ook geen toelating meer in de aardappelteelt. Ook dit is het werk van het Ctgb geweest. Tenslotte de linuron: uit informatie van de fabrikant blijkt dat deze stof mogelijk nog voor het einde van dit jaar komt te vervallen.

 • info196

  Wel ben ik het roerend met je eens dat we zo snel mogelijk van het imidacloprid- probleem afmoeten in het westen van het land. Dat deze stof daar zo veel in het oppervlaktewater voorkomt wordt nog niet eens zozeer veroorzaakt door de uitspoelingsgevoeligheid. De stof breekt nauwelijks af in de substraatteelten in de kassen. En als er dan kassentelers tussen zitten die hun afvalwater niet of onvoldoende goed zuiveren, dan komt dit in het oppervlaktewater. Triest voor de kassentelers die dit wél goed zuiveren, zij zullen dit middel waarschijnlijk op korte termijn moeten missen omdat enkele van hun collega's niet of onvoldoende zuiveren.

 • info196

  Tot slot: Henk, ik waardeer het dat je je inspant voor schoon water. Ik hoop ook dat we ooit nog es kunnen beleven dat ons water weer schoon is. We moeten zuinig zijn op deze prachtige Schepping.
  Als tip wil ik je meegeven: wees concreet en niet generaliserend. Leg de vinger op de zere plek. Ga geen groepen beschuldigen als het slechts individuen betreft.

 • Henk Tennekes

  #info196 ik heb ook veel waardering voor uw oprechte reacties en het is nooit mijn bedoeling geweest de Nederlandse agrariërs in een slecht daglicht te plaatsen. Zo ik ooit die indruk zou hebben gewekt bied ik daarvoor mijn excuses aan. De Nederlandse land- en tuinbouw is van grote economische betekenis, en daar profiteren we allemaal van. Maar ik vind wel dat de toelatingsautoriteiten in ieder geval in het verleden steken hebben laten vallen, waardoor het cultuurlandschap verontreinigd is geraakt met bestrijdingsmiddelen. De biodiversiteit op het boerenland heeft daardoor grote schade opgelopen. Het toelatingsbeleid moet worden aangescherpt en het is ook belangrijk de biologische plaagbestrijding (met natuurlijke vijanden van ziekteverwekkers) krachtig te stimuleren om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen sterk terug te dringen en waar mogelijk uit te bannen. Ik ben het helemaal met u eens dat we zuinig moeten zijn op de Schepping.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.