Zoektocht naar zouttolerante gewassen AkkerbouwFoto

Zoektocht naar zouttolerante gewassen

In Zeeland is verzilting en de beperkte beschikbaarheid van zoet water een belangrijk thema. Daarom is door Delphy, ZLTO en Saeftinghe Zilt het project ‘Nieuwe Zeeuwse Zilte Kansen’ uitgevoerd.

Merkwaardig is dat de suikerbiet als lid van de Betafamilie zouttolerant is, maar de rode biet uit dezelfde familie wel last heeft van het zout. De bladontwikkeling gaat nog, maar de knolontwikkeling blijft vrijwel achterwege.

Het hoofddoel van deze bijeenkomst was uiteraard de stand van zaken bij zilte teelten. Meijer onderzocht afgelopen jaren op verschillende zoutgevoelige locaties in hoeverre verschillende aardappelrassen zouttolerant zijn. Deze powerpointsheet laat 2 onderzochte rassen zien bij een EC van 7 met controleteelt van EC van 2. Het ras links laat een betere zouttolerantie zien dan het rechtse.

Dat juist in Zeeland belangstelling bestaat voor de teelt van een gangbaar gewas als zilte teelt is niet verwonderlijk. Enkele jaren geleden is door middel van zogeheten zoet/zout-vluchten de bodem gescand naar de grens tussen zoet en zout water. Het donkerste rood geeft een grens aan van 0 tot 2,5 meter, daar valt dan ook bijvoorbeeld zoute kwel onder. Deze sheet laat zien dat het zoute water in een groot deel van Zeeland niet ver onder het maaiveld zit. Alleen de kreekruggen, het duingebied en grote delen van Zeeuws-Vlaanderen laten een ander beeld zien.

Delphy onderzoekt ook al een tiental jaren hoe verschillende gewassen reageren op zout in de bodem. Projectmanager Cor van Oers heeft de resultaten tot nog toe weer gegeven in een rapport. Tijdens deze bijeenkomst geeft hij een korte impressie van de bevindingen.

Het blijkt dat tot een EC van 6 veel gewassen zich redelijk ontwikkelen. Wordt deze grens echter overschreden dan gaat het vaak mis, zoals deze peen laat zien.

Dit overzicht geeft een indicatie welke gewassen nog renderen tot een EC van 6. Typisch is de nieuwkomer quinoa. Dit gewas is zeer zouttolerant en had zich al bewezen op de Zeeuwse akkers. Nu wordt het leeuwendeel van de quinoa nog geïmporteerd, maar het zou voor de regio een prima circulaire teelt kunnen zijn.

Bij de afsluiting van de bijeenkomst werd het rapport 'Nieuwe Zeeuwse Zilte Kansen' aan gedeputeerde economie Jo-annes de Bat aangeboden. Daarna is met de ZAJK-leden nog een discussie gevoerd over het rapport.

De watervoorziening voor akkerbouwgewassen gaat niet alleen over de beschikbaarheid van water, maar in de kustgebieden ook over het zoutgehalte. ZAJK organiseerde daarom een bijeenkomst over zilte teelten. Onderzoeks- en adviesorganisatie Delphy en aardappelveredelingsbedrijf C. Meijer BV uit het Zeeuwse Rilland praatten belangstellenden hierover bij. Meijer was gastheer van deze bijeenkomst en gaf een kijkje in de keuken van het bedrijf. Hier krijgen deelnemers in het DNA-merker laboratorium van coördinator Erik Vermue een korte uitleg over de inzet van moderne veredelingstechnieken. - Foto's: Anton Dingemanse

Na een impressie over Meijer was er een korte rondleiding omdat er nu, buiten het groeiseizoen, niet veel aan proeven te zien valt. De enige proef die nog gaande is betreft een kweek van materiaal in een verwarmde kas en onder kunstlicht.

Het tweede en meteen laatste onderdeel van de rondleiding was het laboratorium. Hier geeft manager veredeling Guus Heselmans uitleg over de snelheid in ontwikkeling van het DNA-onderzoek. Het getoonde pipet is inmiddels vervangen door gerobotiseerde multi-pipetten.

Beheer
WP Admin