Samenwerking met akkerbouwer telt niet mee voor grondgebondenheid AlgemeenNieuws

Samenwerking met akkerbouwer telt niet mee voor grondgebondenheid

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) ziet geen aanleiding en geen ruimte om de wettelijke bepaling van grond die bij een bedrijf in gebruik is te wijzigen om regionale mestkringlopen beter te sluiten.

Dat blijkt uit zijn antwoorden op Kamervragen over het wetsvoorstel grondgebondenheid bij de wet verantwoorde groei melkveehouderij. “Dit betekent dat bepalend is en blijft dat er sprake moet zijn van een geldige juridische titel en dat de ondernemer ook feitelijk – in de praktijk – de beschikkingsmacht over de grond moet uitoefenen”, schrijft Van Dam.

‘Grond meetellen bij afspraken over mestafzet’

Verschillende fracties in de Tweede Kamer vinden dat melkveehouders grond van akkerbouwers uit de buurt mee zouden moeten kunnen tellen voor de grondgebondenheid, als ze vaste afspraken hebben over de afzet van mest. Van Dam wil dit niet. Hij vindt het belangrijk dat er één ondernemer aanspreekbaar is voor de verplichtingen die volgen uit het stelsel van gebruiksnormen die zien op de maximale bemesting met stikstof en fosfaat uit meststoffen.

“Vanuit oogpunt van handhaving van de verplichtingen die volgen uit de Meststoffenwet, maar ook die volgen uit stelsel van inkomenstoeslagen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, kan landbouwgrond op enig moment niet in gebruik zijn bij meer dan één ondernemer”, vindt Van Dam. SGP overweegt een amendement in te dienen.

Volledige grondgebondenheid niet per se duurzamer

Van Dam schrijft in reactie op vragen van SP dat volledige grondgebondenheid in de melkveehouderij niet per se duurzamer is. “Als melkveebedrijven alleen mest zouden mogen produceren die ze op grond in eigen gebruik kunnen afzetten, is dat niet per se duurzaam als dat ertoe leidt dat landbouwbedrijven zonder vee daarom meer kunstmest zouden gaan gebruiken”, aldus Van Dam.

De staatssecretaris vindt volledige koppeling van mestproductie aan grond ook niet nodig, omdat de dierlijke mest prima als bron van voedingsstoffen voor plantaardige teelten kan worden gebruikt.

Beheer
WP Admin