Partner
Maïs eraf, Snelle Lente Rogge erin RundveePartner

Maïs eraf, Snelle Lente Rogge erin

Telers zullen het vanggewas dit jaar vaker na de oogst van maïs zaaien, na de negatieve ervaringen vorig jaar met onderzaai.

Telers die voor nazaai gaan, hebben om die reden gekozen voor een in de korrel tijdig afrijpend maïsras. Dat betekent in de praktijk dat ze de maïs ook daadwerkelijk (ruim) voor 1 oktober (Nederland, zand/lössgrond) kunnen oogsten zonder in te boeten op opbrengst en kwaliteit.

Vroegtijdig (in de korrel) rijpe maïs garandeert de maximale drogestofopbrengst en de optimale energiedichtheid. - Foto's: KWS

Vroegtijdig (in de korrel) rijpe maïs garandeert de maximale drogestofopbrengst en de optimale energiedichtheid. – Foto’s: KWS

Dat de meeste telers dit jaar de keuze maken om het vanggewas na de oogst van de maïs te zaaien, is om meerdere redenen begrijpelijk en betekent dat een goede nazorg van het perceel mogelijk is.

Oogsten onder goede omstandigheden werkt zoveel plezieriger.

Oogsten onder goede omstandigheden werkt zoveel plezieriger.

Maïs tijdig en zonder ‘modderen’ van het land

Oogst in september betekent meestal oogsten onder goede omstandigheden zonder problemen, dus met behoud van oogstcapaciteit en bodemstructuur. Ook voor loonbedrijven, die gelet op de beschikbaarheid aan personeel en machines streven naar zoveel mogelijk oogst-/werkspreiding, is oogsten onder goede omstandigheden vele malen plezieriger. Dit is vorig jaar wel weer gebleken toen in oktober het weer omsloeg en de oogstomstandigheden veel minder ideaal waren.

Herfstbekalking is ideale moment voor verbetering pH

Voor een effectieve verhoging van de zuurtegraad (pH) van de bodem is bekalken in het najaar het meest geschikte moment. Een goede pH van de bodem draagt bij aan het verhogen van de opbrengst en kwaliteit van het maïsgewas. Een te lage pH belemmert het vrijkomen en daarmee opnemen van belangrijke nutriënten zoals stikstof, fosfaat en kali.

Tijdig bekalken voor verhoging van de pH.

Tijdig bekalken voor verhoging van de pH.

Goede stoppel-/grondbewerking, zaaibedbereiding en zaai van vanggewas

Het lijkt gelet op dit seizoen niet relevant, maar om wateroverlast en daarmee opbrengstderving in het komende groeiseizoen te voorkomen is een goede grondbewerking noodzakelijk. Wacht daarmee niet te lang, maar doe dit direct na de oogst, liefst binnen 24 uur. Vaak kan deze grondbewerking gecombineerd worden met de zaai van een vanggewas/groenbemester.

Juist om een vanggewas als Snelle Lente Rogge te laten doen wat het moet, namelijk het vangen van reststikstof, is de zaai zo snel mogelijk na de oogst sterk aan te bevelen. Voor de lichtere zand- en lössgronden kan gekozen worden voor een oppervlakkige stoppelbewerking (10-15 cm) met een cultivator of schijveneg, eventueel in combinatie met een verkruimelrol. Het rottingsproces voor vertering van stoppelresten wordt hiermee gestimuleerd.

Stoppel- en grondbewerking en zaaien van het vanggewas in één werkgang.

Stoppel- en grondbewerking en zaaien van het vanggewas in één werkgang.

Op de zwaardere gronden is voor het verhelpen van verdichtingsproblemen op bijvoorbeeld de kopakker, in rijsporen of het breken van storende lagen een diepere grondwerking (20-30 cm) met een woeler of ook wel woelpoot genoemd, gewenst.

Woelen voor het lostrekken van sporen en het doorbreken van storende lagen.

Woelen voor het lostrekken van sporen en het doorbreken van storende lagen.

Zaai Snelle Lente Rogge als vanggewas

Het zaaien van een vanggewas na de teelt van maïs is belangrijk om enerzijds eventuele uitspoeling van reststikstof te beperken en anderzijds mede te voorzien in de aanvoer van de broodnodige organische stof. Snelle Lente Rogge is daarvoor het aangewezen product. Zaai hiervan 4 eenheden per hectare, wat overeen komt 2 miljoen zaden/ha. Ook is het heel goed mogelijk om een mengsel van Snelle Lente Rogge met Adrina Italiaans Raaigras te zaaien. Dit zorgt voor nog meer productie van bovengrondse en ondergrondse biomassa wat een zeer positief effect heeft op de organische stofbalans. Snelle Lente Rogge onderscheidt zich na de zaai direct al door een vlotte opkomst en jeugdgroei, waardoor een adequate opname van reststikstof mogelijk is.

Snelle Lente Rogge 5 weken na de zaai.

Snelle Lente Rogge 5 weken na de zaai.

De keuze om het vanggewas na de oogst van de maïs te zaaien, heeft ook een gerichte onkruidbestrijding zonder beperkingen in de middelenkeuze mogelijk gemaakt. Er is geen concurrentie op het vlak van vocht en nutriënten opgetreden. Al met al is het een goede beslissing om te kiezen voor nazaai in plaats van bij- of onderzaai.

Meer weten over Snelle Lente Rogge?

Lees meer over de teelt of de levering van Snelle Lente Rogge, of informeer bij een KWS-adviseur bij jou in de buurt.

Beheer
WP Admin