Partner
Foto: Koos Groenewold RundveePartner

Grondbemonstering naar voren halen?

Velen zijn druk bezig met de afronding van het huidige teeltseizoen; bieten rooien, ploegen, wintertarwe zaaien. De focus ligt nog niet direct op volgend jaar. Toch kan het in een aantal gevallen gunstig zijn om vooruit te kijken, met name op het vlak van bemesting.

De beste basis voor het uitvoeren van een optimale bemesting komend teeltseizoen is een recent grondonderzoek. Het landbouwkundig advies is alle percelen eens in de vier jaar te laten analyseren. Soms is dit zelf verplicht zoals in het kader van fosfaatdifferentiatie.

Kijk welke percelen de komende maanden moeten worden bemonsterd en heb extra aandacht voor de fosfaattoestand. In sommige situaties kan bemonsteren op korte termijn gunstig uitvallen voor de fosfaatgebruiksruimte de komende maximaal vier jaar.

Op analyse afgestemde nauwkeurige bemesting

Grondonderzoek kost uiteraard geld. De kosten wegen echter ruimschoots op tegen de voordelen die zijn te behalen met een op de analyse afgestemde nauwkeurige bemesting. Zelfs in het geval van een achterliggende periode met veel neerslag is te overwegen een grondonderzoek naar voren te halen. Ook al is het perceel er op basis van de onderzoekscyclus nog niet aan toe. Dit geldt vooral voor percelen waarop komend jaar ‘duurdere’ teelten als aardappelen en bieten gepland staan. Is er sprake geweest van veel neerslag, dan is het niet te verwachten dat de fosfaatcijfers veel zijn veranderd. Wel kunnen de waarden van kali, magnesium en sporenelementen gemakkelijk meer dan normaal gedaald zijn.

Najaar beste tijdstip voor steken grondmonster

De komende twee tot drie maanden (najaar) is de beste tijd voor het steken van een monster. Op basis van de analysecijfers kan dan op korte termijn nog worden bekalkt en/of is het mogelijk vroegtijdig in het voorjaar (februari) extra kali aan te vullen.

Houd er rekening mee dat een grondmonster minimaal zes weken na een vaste mestgift of compostaanwending wordt genomen. Deze restrictie is voor de komende periode waarschijnlijk minder relevant, maar komt wel weer in beeld als de bemonstering wordt doorgeschoven richting voorjaar. Plan tijdig zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Vóór 31 december nog een extra bemonstering op fosfaat?

Is een perceel nog niet ‘aan de beurt’ voor een bemonstering, dan kan het – ook voor de fosfaatgebruiksruimte de komende jaren – toch interessant zijn een dergelijk perceel naar voren te halen. Op 1 januari 2012 gaat namelijk de nieuwe fosfaatwet in. Dit betekent dat de fosfaattoestand niet langer wordt bepaald op basis van een Pw-getal, maar op basis van een P-AL en P-CaCl2-bepaling. Het voordeel hiervan is dat ook zichtbaar wordt wat er voor de plant beschikbaar is.

Door de bepaling in de nieuwe fosfaatwet is het mogelijk dat één of meerdere van de percelen hierdoor in andere fosfaatklassen komen te vallen, met een hogere dan wel lagere gebruiksruimte. Voor percelen die in een klasse met een lagere gebruiksruimte terecht komen, is het interessant om vóór 1 januari nog een bemonstering uit te laten voeren. Met deze analyse kan de veehouder, conform een overgangsregeling, de komende vier jaar nog gebruik maken van de huidige fosfaatklasse op basis van de Pw en de P-AL.

Grondbemonstering naar voren halen?


Beheer
WP Admin