De Europese Commissie streeft naar verlichting van de administratieve lasten voor boeren. - Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

EC stelt versoepelingen GLB voor om administratieve lasten te verlichten

De Europese Commissie (EC) streeft naar vermindering administratieve lasten voor boeren met nieuwe acties en flexibelere regels.

De Europese Commissie (EC) wil de administratieve lasten voor boeren verlichten. De Commissie stuurde een nota met daarin een reeks acties op korte en middellange termijn die kunnen worden genomen om tot vereenvoudiging te komen. Het voorstel zal volgende week besproken worden in de Raad van landbouwministers.

Aanpassing regeling blijvend grasland

Een van de voorstellen die de Commissie doet is het aanpassen van de basisvoorwaarde voor blijvend grasland in het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Nu is de voorwaarde, zoals opgenomen in GLMC 1, dat het areaal blijvend grasland gelijk moet blijven. In Nederland geldt dat het areaal grasland tot en met 2027 niet meer dan 5% mag afnemen ten opzichte van 2018. De Commissie wil deze regeling versoepelen omdat veel veehouders hun veestapel als gevolg van marktontwikkelingen hebben verkleind en daarbij grasland hebben omgezet naar bouwland. De plicht om dit weer om te zetten naar grasland zou kunnen leiden tot inkomensverlies.

Geen controles basisvoorwaarden voor kleine bedrijven

Daarnaast wil de Commissie het controlesysteem vereenvoudigen door het aantal bezoeken door de overheid aan bedrijven te halveren. Tevens wil de Commissie de digitale systemen, die de kaarten van percelen in beeld moeten brengen, te verbeteren. De Europese Commissie stelt ook voor om bedrijven kleiner dan 10 hectare vrij te stellen van controles met betrekking tot de voorwaarden van het GLB. Dit gaat om 65% van de begunstigden van het GLB en 9,6% van het areaal waar GLB-subsidie voor wordt verstrekt. Omdat dit beperkt is verwacht de Commissie geen negatieve gevolgen hiervan voor de milieudoelen van het GLB.

Commissie wil lidstaten meer flexibiliteit geven om aan te sluiten bij de landbouwpraktijk

Extreem weer

Ook de mogelijkheden om in geval van een calamiteit als droogte of extreme neerslag gebruik te kunnen maken van de overmachtregeling wil de Europese Commissie verduidelijken. Eerder versoepelde de Commissie al GLMC 8, die 4% braakliggend land vereist. Of Nederland gebruik maakt van deze mogelijkheid om in plaats van braakland vanggewassen of stikstofbindende gewassen te telen, is nog niet duidelijk.

“Als de basisverordeningen halverwege de looptijd worden gewijzigd, zouden GLMC 8 inzake braakliggend land, GLMC 7 inzake vruchtwisseling en GLMC 6 inzake bodembedekking kunnen worden herzien om de lasten voor landbouwers verder te verminderen”, vindt de Europese Commissie. Zo wil de Commissie de lidstaten meer flexibiliteit geven om aan te sluiten bij de landbouwpraktijk.

Ingewikkelde procedures aanvragen steun

De Commissie beschouwt de manier waarop het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt uitgevoerd als een verbetering. Ze vinden dat het beleid nu eenvoudiger is en beter rekening houdt met de verschillen tussen landen en regio’s dan voorheen. Echter, Nederlandse boeren hebben deze verbeteringen vorig jaar niet echt gemerkt, onder andere met de Gecombineerde opgave. Ze liepen vooral tegen problemen aan met de ingewikkelde procedures voor het aanvragen van subsidies onder dit beleid.

Boeren kunnen knelpunten doorgeven

Een succesvolle vereenvoudiging kan volgens de Commissie alleen worden uitgevoerd met de nationale overheden en de landbouwers zelf. Mede daarom komt de Europese Commissie in maart met een online-enquête waarin boeren kunnen aangeven waar de belangrijkste administratieve knelpunten zitten.

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski zegt met de maatregelen de boeren tegemoet te willen komen. “De boodschap van landbouwers is duidelijk: ze willen op hun vakgebied werken, niet in de administratie.”

Landbouwminister Piet Adema is voorstander van lastenverlichting. Hij deed meerdere voorstellen over onder andere het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waaronder het Nationaal Strategisch Plan, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Daarnaast zet hij in op meer doelsturing.

Beheer
WP Admin