Redactieblog

39 reacties

Brabantse gekkigheid

De BZV treft Brabantse veehouders met bovenwettelijke regels. Deze missen hun doel, omdat er geen relatie is met ruimtelijke ordening.

In provincie Noord-Brabant is in maart 2014 tegelijkertijd met de Verordening Ruimte 2014 de Brabantse Zorgvuldigheidsscore, de BZV, in het leven geroepen. De regeling is gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening en moet vanuit ruimtelijk oogpunt noodzakelijk zijn. De hoofdregel is dat veehouderijen alleen nog mogen uitbreiden als zij voldoen aan deze BZV, de BZV 1.0 om precies te zijn.
Kern hiervan is dat door middel van bovenwettelijke maatregelen een bepaalde score behaald moet worden. Als je aan de wet voldoet, haal je een 6. Je moet echter minimaal een 7 halen. Je kunt punten halen op tal van terreinen, variërend van dierenwelzijn en emissiearme stalsystemen tot mineralenkringlopen en inpassing in de omgeving. De aperte onzin van dit verzinsel is echter dat de maatregelen geheel los staan van de ruimtelijke omgeving en dus van nut of noodzaak. Daarvoor bestaan nu juist al die andere, nationale wettelijke regels (denk aan geur, ammoniak, meststoffen, flora- en fauna et cetera). Die wet- en regelgeving bepalen uitputtend of en onder welke voorwaarden een vergunning verleend kan worden. Als de uitkomst van die ellenlange beoordeling is dat er een vergunning verleend kan worden, betekent dat juridisch dat volgens de wetgever geen bezwaren bestaan tegen de activiteit.
Maar niet in Brabant. In Brabant gaat de provincie er dan nog eens dunnetjes overheen. In Brabant moet men nog meer doen – bijvoorbeeld strengere stalsystemen of nog meer groenvoorzieningen – voordat men een vergunning kan krijgen. Die eisen staan los van de omgeving, dus los van bijvoorbeeld de aanwezigheid van geurgevoelige objecten of zeer kwetsbare gebieden. Daardoor is juridisch niet langer sprake van ruimtelijk relevante regelgeving, laat staan van de vereiste ruimtelijke noodzaak, waardoor dit systeem direct in strijd is met de wet. Het wordt nog gekker. De bedoeling en afspraak was namelijk dat deze BZV deel zou uitmaken van een ketenbrede benadering, waarin supermarkten en het grootwinkelbedrijf een cruciale rol zouden vervullen. Zij zouden zorgdragen dat het kostenplaatje niet bij de producenten terecht zou komen. Hoewel deze partijen massaal afhaken en de kosten dus wél integraal bij de veehouders terechtkomen, weerhoudt dat de provincie niet. Integendeel, die is al bezig met een BZV 2.0.
Het gekste moet nog komen. Den Haag heeft deze strijdigheid door. Echter, in plaats van de provincie te corrigeren legaliseert men alsnog deze onrechtmatige regelgeving. Hiervoor is een aanpassing van de regelgeving in de maak. In de toelichting stelt de minister: “Deskundigen zijn het er niet over eens of deze aspecten onder de definitie van ruimtelijk relevant vallen. Daarmee wordt deze integrale aanpak juridisch kwetsbaar.” En dus wordt de wet aangepast om, aldus de minister, ‘de provincie Noord-Brabant [...] de kans te geven met deze aanpak te experimenteren ...’. De regels achteraf aanpassen zodat men met en op kosten van een hele sector kan experimenteren in strijd met gemaakte afspraken: het moet niet gekker worden

.

Laatste reacties

 • cocoma

  De provincie Noord-Brabant is de boeren beu en wil veel boerengrond voor EHS! Samen met ZLTO regelen ze daarom een afwaartse beweging (lees wegtreiteren/ op kosten jagen). De enige varkens waar de Provincie wel belangstelling voor heeft en welke ze kost wat kost wil behouden zijn de uitgezette wilde varkens in de Brabantse natuurgebieden.

 • .....

  Wat Hamas is voor Israël dat is de Nederlandse overheid voor haar boeren

 • chila

  ik als varkenshouder heb het veeeeeelll beter als een Palastein die elke dag beschoten wordt !!!
  IK ga vrolijk lachend naar de Bliksem .

 • Sjaak

  Geachte heer de Rooij,

  Deze gang van zaken heb ik reeds voorspeld in een discussie op deze site; 'Brabantse Zorgvuldigheidstoets zorgt voor kentering veehouderij.'

  U sluit uw column met de woorden; 'De regels achteraf aanpassen zodat men met en op kosten van een hele sector kan experimenteren in strijd met gemaakte afspraken: het moet niet gekker worden.'

  Hoe is dit juridisch aan te pakken?
  ( Leuke case voor Linssen Advocaten) • joannes

  Ik voorspel je dat het nog gekker wordt! Brabant heeft teveel agrarische bedriijven is de stelling die de Provincie én de Staat aanhangen! Zij schrijven de wet, en een die democratisch gesteund dient en blijkt te worden. De agrarische belangen zijn inmiddels ondergeschikt is de stelling van de burgerij! Op het moment dat ze weer belang bij de agrarische (economische) belangen krijgen kan de wind draaien. Maar voorlopig waait ze pal op kop! Het onrecht wat je signaleert, kan je alléén helpen in een vertraging van processen op kort termijn, maar uiteindelijk verlies je tegen een meerderheid.

 • somporn

  De meest winstgevende sector (agrarisch ) in NL draaien ze de nek om.
  Beter is om multinationals stroop om de bek te smeren zodat deze hun geld kunnen laten wegstromen zodat ze niet of nauwelijks belasting hoeven te betalen.De gewone man of de zogenaamde simpele ondernemer kunnen ze beter en makkelijker mangelen.
  Gezond verstand is ver te zoeken in NL.

 • Joseph,de man

  Er zijn veel teveel koeien varkens en kippen.
  Boeren werken nu al onder kostprijs
  Indien er van alles 10 % minder zou zijn was iedereen tevreden en hadden de dieren het veel beter.
  Alles is opgefokt door de zeer slechte raboboeven
  helaas, ik praat uit ervaring

 • Groteherm

  En het uiteindelijke resultaat? Veehouders zien geen kans meer om te investeren, oude stallen blijven (langer) in stand. Rem op vernieuwing. Innovatief ondernemerschap wordt gestraft met deze afvinkcultuur. Een hemeltergend voorbeeld van averechts werkende regelgeving, gebaseerd op wantrouwen en de primaire wens om 'ongewenste ontwikkelingen' tegen te houden. Zeg als overheid wat je wél wil en stimuleer/beloon ondernemers die binnen die kaders met inspirerende plannen komen.

 • Burnetti

  Deze werkwijze is heel gebruikelijk. Kijk naar de uitzondering die Nederland heeft bedongen op europese wetgeving mbt. luchtkwaliteit. NSL.

  Hier is de 'ruimtelijke relevantie' om niet aan wettelijke eisen te hoeven voldoen uitbreiden van snelwegen, wijken, kantoren, bedrijsterreinen.

  De BZV schiet zijn doel niet voorbij omdat het doel is verduurzamen van de veehouderij in Brabant. Dat doe je met beschreven maatregelen.

  Retailers haken af omdat ze te veel kosten en te weinig winst en hogere regeldruk zien. Niet omdat het doel niet wordt gehaald.

  Dat de kosten uiteindelijk bij de veehouder komen moet je als sector niet laten gebeuren en de retailers, voerketens, vleesverwerkers en andere toeleveranciers gewoon dwingen om mee te doen.

  Anders kun je altijd de veehouderij nog spreiden over Nederland om zo overbelasting in concentratiegebieden te verminderen.

  Overijssel, Gelderland en andere provincies hebben beleid met vergelijkbare regels vastgesteld.

 • w v gemert

  Burnetti, volgens mij ben een ambtenaar en lid van de partij voor de dieren.

 • Burnetti

  @w v gemert: mis!

 • j.verstraten1

  De Rooij heeft helemaal gelijk, zeker vanuit zijn beroepsgroep gezien. De NVV gaat de BZV ook aanvechten, na dit artikel gelezen hebbende vraag ik mij af áls de NVV in het gelijk wordt gesteld, voor hoe lang dan. MAAR de BZV staat niet op zichzelf, is niet zomaar bedacht, maar vloeit voort uit het megastallendebat, en alles wat daarna kwam waardoor de veehouderijsector totaal op slot dreigde te raken. De BZV is bedacht om bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken met behoud of liever nog verbetering van draagvlak in de samenleving. Ik ben daar zelf ten dele van overtuigd dat de BZV daar een bijdrage aan kan leveren, maar op onderdelen daar ook zinloos in is. De BZV 2.0 waar De Rooij angstvallig naar verwijst zal wellicht aanscherpingen maar op een aantal punten zeker ook versoepelingen opleveren tov de 1.0 omdat de 1.0 bedrijfsontwikkeling in een aantal gevallen blokkeert terwijl deze wel als gewenst wordt gezien. De Rooij is advocaat, kijkt door een juridische bril en vraagt zich daarom niet af hoe het verder zou moeten zónder BZV.

 • alco1

  Voor de helft goed van Gemert. Alleen lid van de dieren partij

 • fransderondhoeven

  Joseph en maria als ze nu eerst eens gingen verbieden om water in het vlees te spuiten dan was er ineens al 20% minder

 • Biggemans

  Hé Linssen CS advocaten,, die ken ik ,,,,, dat zijn die mannen van Tilburg daar,,,,

 • Biggemans

  ennnnnnn,,,,aghhh, daar is franske ook weer, met zijn waterpistool,,,,,

 • cocoma

  Voor de helft goed van Gemert. Alleen provincie-ambtenaar.

  Gemeente, Provincie en Rijk bijten elkaar niet graag. Doet de Provincie iets wat wettelijk niet kan dan past het Rijk de wet gewoon aan, vervolgens krijgt de Provincie bij de Raad v. State gelijk want (na aanpassing) is de wet juist toegepast en of beleid wel deugt daar gaat de Raad v. State niet over. Blijft wel over dat sommige maatregelen uiterst discutabel en rechtsonzeker zijn en blijven, bijv, wat schiet een omwonende ermee op dat een rundveehouder IBR vrij 'gecertificeerd' is? die ziekte is helemaal niet overdraagbaar op mensen. Daarnaast is er rechtsonzekerheid, wanneer heb je bijvoorbeeld een goede dialoog gevoerd met je omgeving? En als er met je buurman niet te praten valt? Bovendien had de buurman toch ook bijv, tegen het (bouwblok)bestemmingsplan kunnen reageren, waarom krijgt hij meerdere kansen?

 • fransderondhoeven

  ja fons bij haring werkt dit niet die gaan per stuk

 • niek brabant

  moet je dan nog met ambtenaren willen blijven praten. ze passen het recht naar hun eigen inzicht aan en luisteren niet naar argumenten van de sector zelf.

 • joannes

  @niek brabant, praten of niet praten, wanneer je in Brabant een bedrijf voert heb je ermee te maken. De enigste oplossing is verhuizen en dat is nu precies wat ze willen!

 • Burnetti

  @alco1 en cocoma
  Ik eet graag vlees, stem rechts en ben adviseur dus helemaal mis.

 • Burnetti

  Wat is dat toch met dat hokjesdenken?

  Met de BZV (1.0 of 2.0 of 2.1) komt het wel goed want de meerderheid van Nederland wil naar dit instrument of een afgeleide er van.

  Hoe het juridisch uitpakt is voor politiek totaal niet interessant. Voor de ambtenarij waarschijnlijk wel want die zitten met de discussies en RvS zaken.

 • alco1

  Qua veehouderij is de PVV niet rechts.

 • Burnetti

  Voor verplaatsers met vrees voor het Monster BZV alvast een tip:
  In Aalten (GLD) gaan ze alle uitbreidingen in het buitengebied tot 2,5 ha toestaan voor bestaande veehouderijen.

  Wil je:
  meehelpen aan verlichten van de druk in concentratiegebieden,
  stevig kunnen uitbreiden,
  geen politieke of ambtelijke weerstand en
  geen gedoe met de BZV?

  Verhuis dan snel uit Brabant naar Aalten.

 • Burnetti

  alco1
  Wie?

 • anton1937

  De BZV in mijn Brabant verduurzaamd niet Brunete ,maar verwaarloost de duurzaamheid. Door het in praktisch alle situaties luchtwassers te eisen,wordt het milieu en de duurzaamheid zeer negatief beïnvloedt . Het stroom verbruik van luchtwassers is schrikbarend hoog 50 KW per 1000 vleesvarkens per dag. Wat Nederland verdient door het plaatsen van windmolenparken wordt verbrast door deluchtwassers die nodig zijn om de BZV in Brabant overeind te krijgen.

 • joannes

  Beste @anton1937, zie je dan niet dat er volgens de provincie te veel varkenshouders in jouw Brabant zijn en dat ze daarvoor extra maatregelen treffen. Maatregelen die in iedergeval voorkomen dat het ruikt naar Varkens. En daar hebben ze zelfs een hoge electriciteits rekening voor over. Die electriciteit moet door betrokken varkenshouder betaald worden en verhoogd daarmee de kostprijs voor de varkens. Uiteindelijk hoopt de provincie natuurlijk dat het in Brabant te duur wordt om Varkens te houden. Ze hebben helemaal geen prioriteit bij energie in BZV, het zal ze een worst wezen! Minder Varkens is het Doel!

 • Burnetti

  @anton1937 en joannes
  Energie in de BZV komt oa. tot uitdrukking in mestverwerking en biogasproductie onderdeel worden van 2.0. Rest en mineralenstromen kun je in een energiefactor uitdrukken.

  Anton; heldere verklaring waarom veehouders luchtwassers uitzetten.

 • cocoma

  Het probleem is volgens mij dat locaties waar geen uitbreiding of vernieuwing meer plaats vind of kan vinden o.a. vanwege BZV of vanwege regelgeving op den duur weinig waarde hebben, het verplaatsen naar gebieden waar wel mogelijkheden zijn klinkt logisch maar kan financieel bijna niet. Ruimte voor Ruimte e.d. lijkt leuk, maar de winst gaat grotendeels richting de Provincie.
  Het is gewoon uitrook beleid.

 • jan van den broek

  In Polen is een stal bouwen vaak nog mogelijk met subsidie vanuit Brussel.Stroom is er zeker niet duurder dan in N.L. De eisen van een stal zijn stukken minder. Personeel via constructie aldaar circa € 1,74/uur.
  In Brabant zijn door de arme zandgronden inderdaad veel varkens.
  Tevens zitten er in Den Bosch veel ambtenaren in het provinciehuis, dit bedrijf kunnen we helaas niet naar Polen verplaatsen, echter het Provincie huis kost de belasting betaler meer dan de Brabantse varkens boeren. Helaas minder ambteneren is een goede start, o ja Polen zit niet stil.

 • Burnetti

  Cocoma of je accepteert dat de Q-koortsepidemie Brabant heeft bewezen welke enorme risico's de nederlandse veehouderij neemt.

  Neemt iemand hier verantwoordelijkheid voor? Verzet tegen BZV bewijst van niet.

  Spreiden heeft voordelen en nadelen dat klopt.

 • w v gemert

  Burnetti uw zwart wit stellingname is ronduit denigrerend/schofferend en willens en wetens schrijft u misleidende suggesties en suggereert verbanden die er niet zijn en zet bovendien de ondernemers neer als of zij niets willen of niets gepresteerd hebben. Nederlandse varkenshouders zijn de duurzaamste ter wereld!!!!! Honderden varkenshouders die in de jaren 80 met ondersteuning van overheid 1 mlj. werklozen mede hebben verkomen zet u nu als huisvuil aan de kant. Dit is echt asociaal.

 • Burnetti

  Huh?
  Q-koorts heeft niets met de varkenshouderij van doen, dat weten we hier allemaal.

  De grootste epidemie in de wereld ooit van deze ernstige zoönose is de laatste jaren wel helemaal ondergesneeuwd onder; bedreiging van economische belangen, vleesschandalen, voervervuiling en economische sancties (Putin).
  Er is nog steeds een enorm patiëntenleed dat niemand uit de sector zich aantrekt. Klaar.

  Er wordt niemand geschoffeerd maar energieverbruik in relatie brengen met luchtwasinstallaties is complete kwats.

  BBT is heel normaal. Luchtwassers zijn een middel om meer dieren met minder uitstoot te houden. Er zit dus een levensgroot economisch voordeel aan luchtwassers voor varkensboeren. Dat snapt een kind en dat is prima zo.
  Ik ken berekeningen waar drie keer zo veel dieren tov. traditioneel passen. De veehouder heeft er een enorm economisch voordeel mee.

  Het wordt tijd dat dit in de sector eens doordringt en openlijk wordt erkend.
  Dmv. luchtwassers kunnen WIJ de grote aantallen dieren in een belast gebied kwijt. Niet meer en niet minder.

  Ik schrijf met nadruk WIJ.
  Wanneer u iemand wilt aanspreken moet u bij collega anton1937 zijn.

  Het zal nooit meer worden als 30 jaar geleden omdat met de huidige marges en de aantallen van toen elke veehouder zetbaas zou worden of failliet gaan.

  Nogmaals: ik ben niet tegen veehouderij maar wel tegen overbelasting.

 • w v gemert

  Burnetti, uw ware aard is duidelijk.

 • wgtroosendaal1

  Heer van Gemert,de stalletjes jaren 80-90 gebouwd staan bijna allemaal leeg Oa.dankzij toen Brabants voorbeeld.Sommige boeren bouwen vanaf 2000 nog volop door,ach dus dan zit het nog wel goed........toch.

 • Burnetti

  Kijk bij agrarisch onroerend goed hoeveel ruimte er in bestaande ongebruikte stallen is....
  Dat iedereen in de concentratiegebieden op elkaar kruipt is alleen voor toeleveranciers en afnemers interessant.

  Er is zoooo veel ruimte wanneer je wilt verkassen.

  Hoeveel lege LOG's ik in Gelderland ken. Alleen omdat de veehouders niet kwamen.

  Nogmaals: Aalten allen bestaande bedrijven naar 2,5 ha.

  Ik heb geen enkel belang. Hoe zit het met u W.v.G.?

 • cocoma

  Burnetti,

  Met een (leeg) bouwblok van 2,5 ha ben je er nog niet, denk alleen al eens aan de ammoniakrechten om uiteindelijk een NB-wet vergunning te krijgen.

  Ik krijg vaak het idee dat provincies wel heel simpel met boeren(belangen)omgaan, en vaak komen de provincies ermee weg.
  bijv, je belooft als Provincie LOG's, Verwevingsgebieden en Extensiveringsgebieden (varkensvrijezone's). Vervolgens ga je als Provincie in overleg met o.a. ZLTO, daarna komen ook waterschap en SBB erbij, kunnen we meteen iets aan de 'verdroging' van natuurgebieden doen. Eind van het liedje, van LOG's komt vrijwel niets terecht maar verweving en vooral extensivering en verdrogingsbestrijding (met als gevolg vernatting landbouwgronden) blijft een speerpunt in alle ruimtelijke plannen.
  Gewoon de oude truc van een worst voorhouden heel simpel. Met BZV hetzelfde 'ALS' je voldoende scoort dan 'KAN' er vanalles, na verloop van (korte)tijd worden de eissen strenger en blijkt er vrijwel niets (meer) te kunnen.

 • Burnetti

  Juist voor dat laatste moet Joost zich inzetten.
  Contracten met de overheid geen loze toezeggingen.

  Laat hij maar aan het werk gaan voor zijn salaris.
  Het is heel makkelijk om steeds te zeggen hoe slecht een ander het doet.
  Ik zou zeggen wees zelf zo slim en doe het beter.
  Al jaren pleit ik voor onafhankelijkheid van veehouders.
  Los van de ketenmacht,
  Los van de overheidsmacht,
  Gewoon contracten bij afspraken en geen Brabantse keukentafel brabbel en achteraf klagen.

  Ik verwacht dat Joost hier geen belang bij heeft want dat kost hem een deel van zijn boterham maar juristen zouden beter problemen voorkomen in plaats van achteraf aan procedures een dikke boterham verdienen. Nu schrijft hij naar zijn boterham toe en maakt gewoon over jullie rug reclame. Schande!

 • wienbemelmans

  ze hebben een weelde probleem in brabant ik vraag me af waar halen ze het lef vandaan de sukkelsnaar brussel roepen kijk ons eens wat wij kunnen dat ze eens door mailen wat ze zelf gepresteerd hebben ik denk dat het een kort mailtje is

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.