Redactieblog

1 reactie

‘Verzanding in veenbrand door politieke polarisatie’

In Friesland is veel discussie over het veen, vanuit verschillende invalshoeken.

Iedereen vindt er wat van en mag er ook wat van vinden. Signalen komen uit verschillende velden uit onze samenleving; van boeren, uit natuur, van milieu, van huizenbezitters, vanuit landschap, vanuit grondbezit, vanuit klimaat, enzovoort.

Ook het waterschap heeft intensieve bemoeienis met het veen, gewoon omdat het waterpeilniveaus faciliteert, die in afstemming met de provincie tot stand komen. Sinds jaar en dag staat dit onderwerp op de agenda en de urgentie heeft een versnelling gekregen na de start van de ruilverkavelingen in Friesland.

Bodemdaling en CO2-uitstoot

Kortweg komt het hier op neer: de cultuurgrond zakt sneller dan nodig en de natuurgebieden kunnen we moeilijk nat genoeg houden. De bodem zakt, landbouw in de kom en natuur op plateau, waterhuishoudkundig steeds moeilijker. Ook veroorzaakt snelle daling van de bodem meer CO2-emissie.

Nu ligt er de veenweidevisie van Provinciale Staten van 2015, wat een leidraad zou moeten zijn voor acties in veenweide, na intensieve discussie geaccordeerd. Nog steeds vind ik dat wat er toen is afgesproken, uitgevoerd moet worden. Aan de verkenning wordt druk gewerkt. Dat houdt in essentie in, dat er maatregelen genomen worden om bodemdaling te reduceren op zo’n manier dat er optimaal landbouw kan worden bedreven. Daarnaast op een aantal natuurrijke plaatsen in Friesland extra vernatting verkennen en realiseren bij draagvlak van betrokkenen in de regio.

Nieuwe verdienmodellen

Intussen is er een grote dynamiek ontstaan in het besef dat er wat moet en gaat gebeuren. De laatste tijd ook beïnvloed door effecten van klimaatverandering, de roep om vermaatschappelijking van landbouw met aandacht voor weidevogelbeheer en biodiversiteit.

Landbouwextensivering en natuurinclusief boeren, meer circulair boeren, zou goed passen in de kansrijke gebieden. Kansrijke gebieden kunnen zo de kraamkamer worden van nieuwe verdienmodellen in de landbouw. Aan vernieuwend landschap kan daar worden gewerkt, met recreatieve uitdagingen.

Natuurlijk kun je dit niet zomaar doen; dit gaat gepaard met zorgvuldigheid, met compensatie en met duidelijkheid. En dat laatste, daar hebben betrokkenen recht op. De huidige gepolitiseerde discussie over veen leidt alleen maar af, geeft negatieve energie en scherpte. Terwijl we ondertussen goed bezig zijn om het veen levend en gezond te maken.

Eén reactie

  • koestal

    Je kunt al geld verdienen ,door minder melk te leveren,je moet leren omdenken !

Of registreer je om te kunnen reageren.