Pluimveehouderij

Achtergrond laatste update:25 apr 2018

Pluimveehouders gezocht voor vogelmijt-project

Wageningen Livestock Research, het Poultry Expertise Centre (PEC) en Bionext zoeken 30 pluimveehouders (legkippenhouders en opfokkers) voor het project ‘Aanpak vogelmijt’.

In dit project wordt op pluimveebedrijven IPM (Integrated Pest Management) toegepast voor de bestrijding van vogelmijt. Deze methode, die al met succes in de tuinbouw wordt toegepast, wordt voor de pluimveesector als veelbelovend beschouwd. In het project gaan 20 pluimveehouders samen met hun begeleider(s)/adviseurs gedurende anderhalf jaar de stappen van IPM voor vogelmijt uitvoeren. Zij krijgen alle mogelijke informatie over vogelmijt en het beheersen ervan aangereikt om het op het eigen bedrijf toe te passen. De andere 10 deelnemende pluimveehouders fungeren als controle bedrijf.

Onnodig gebruik van bestrijdingsmiddelen voorkomen

IPM is een stappenplan om plagen en ziekten op duurzame wijze te beperken. De methode bestaat minimaal uit het nemen van preventieve maatregelen en het monitoren van de plaag. Een bestrijding wordt pas ingezet als een drempelwaarde wordt overschreden. Met IPM zijn synthetische bestrijdingsmiddelen een laatste redmiddel. Door de vogelmijtpopulatie te blijven monitoren kan een pluimveehouder tijdig en effectiever ingrijpen, wordt inzicht in de effecten van genomen maatregelen verkregen en kan onnodig gebruik van bestrijdingsmiddelen worden voorkomen. Dit scheelt bestrijdingskosten en arbeid.

Stappenplan IPM
Stappenplan IPM

Bijeenkomsten voor uitwisselen van ervaringen

In het project zullen ervaringen met monitoring (elk kwartaal op alle bedrijven met een uniforme monitoringsmethode), managementmaatregelen en middelen onderling worden uitgewisseld en de effecten op bedrijfsniveau zullen in kaart gebracht worden. Daarvoor worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Die bijeenkomsten vinden plaats in de regio Gelderse Vallei en van 15.00 tot 19.00 uur (inclusief maaltijd). Zo kunnen de deelnemers van elkaar leren en de oorzaken van de verschillen achterhalen. Van de 20 pluimveehouders wordt verwacht dat zijzelf tussentijds ook frequent monitoren met een door hen te kiezen methode.

Onderzoek naar effect IPM

De effecten en resultaten van de 20 pluimveehouders worden vergeleken met die van de 10 controlebedrijven. Deze controlebedrijven passen geen IPM toe en kunnen hun gewone bedrijfsvoering uitvoeren. Wel zal periodiek op deze bedrijven de vogelmijtpopulatie gemonitord worden. Door vergelijking met de bedrijven die IPM toepassen wordt duidelijk wat het effect van IPM is.

Meer informatie en aanmelding

Naast pluimveebedrijven spelen adviseurs en erfbetreders een belangrijke rol in het project ‘Aanpak Vogelmijt’. Die zullen op 7 mei van 15.00 tot 17.00 uur bij het PEC in Barneveld tijdens een bijeenkomst worden geïnformeerd over het project en de projectaanpak.

Voor meer informatie en aanmelding kunnen pluimveehouders terecht bij Monique Mul, onderzoeker Wageningen Livestock Research, e-mail: vogelmijt@wur.nl.

Adviseurs en erfbetreders kunnen zich voor de bijeenkomst op 7 mei aanmelden bij Eltje Betlehem (PEC), e-mail: e.bethlehem@poultryexpertisecentre.com.

Het project ‘Aanpak vogelmijt’ is dit voorjaar tijdens de LIV in Venray gepresenteerd. Het project loopt van april 2018 tot eind december 2019 en wordt financieel ondersteund door de Provincie Gelderland en enkele gemeenten in de regio Food Valley.

Of registreer je om te kunnen reageren.