Home

Nieuws

Rechter keurt hoger waterpeil Lauwersmeer goed

Gedeputeerde Staten van Groningen en Waterschap Noorderzijlvest kunnen de rietproef bij het Lauwersmeer gewoon laten doorgaan.

Bezwaren hiertegen van 38 bedrijven zijn verworpen door de rechtbank Noord-Nederland. De rechter heeft de goedkeuring van het monitoringsplan voor de rietproef Lauwersmeer niet geschorst. Tijdens de twee jaar durende proef zal, telkens in de maand februari, het waterpeil van het Lauwersmeer 40 centimeter hoger worden gesteld. Het hogere waterpeil heeft als doel de regeneratie van het riet rond het meer te verbeteren zodat de natuur zich beter kan ontwikkelen.

Bezwaar aangetekend

Een groep van 38 bedrijven rond het Lauwersmeer had bezwaar aangetekend tegen dit plan omdat ze vrezen schade te zullen leiden als gevolge van de stijging van het grondwater en de mogelijke verzilting van de grond. Het Waterschap Noorderzijlvest heeft een vergunning verleend voor deze proef en op basis van die vergunning moeten Gedeputeerde Staten van Groningen een monitoringsplan van het waterschap goedkeuren. De bedrijven hebben de rechter gevraagd de goedkeuring van dat plan te schorsen omdat het onvoldoende waarborg biedt dat schade door het stijgen van het grondwater en de verzilting wordt voorkomen.

Beheersinstrumentarium is toereikend

Volgens de rechtbank zorgen de gekozen grenswaardes in het plan en de besluitvormingsprocedure voor een toereikende beheersinstrumentarium. Daarom ziet de rechter onvoldoende reden om de goedkeuring van het monitoringsplan te schorsen. Het monitoringsplan voorziet in een uitgebreid meetnet met een groot aantal peilbuizen waarvan een deel op afstand kan worden afgelezen. De rechter gaat er van uit dat op basis van het plan adequaat kan worden ingegrepen wanneer zich toch een ontwikkeling voordoet die niet van te voren was te voorzien.

Of registreer je om te kunnen reageren.