Home

Nieuws

Budget agrarisch natuurbeheer niet volledig benut

Meer geld beschikbaar voor groter areaal agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

De uitbetaalde bedragen van het stelsel ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) en het areaal in beheer onder ANLb zijn sterk toegenomen sinds 2016. Toch is het volledige budget nog niet benut. Dat blijkt uit het voortgangsrapport 'ANLb sinds 2016' van Wageningen University & Research (WUR).

Uitgekeerde bedragen 45% toegenomen

In vergelijking met 2016 (€ 42,4 miljoen) is het uitgekeerde bedrag aan de collectieven met bijna 45% toegenomen in 2018 (€ 61,4 miljoen). Dit zijn werkelijk uitgekeerde bedragen, bevestigt door RVO.nl. In 2018 ging ongeveer de helft hiervan (€ 30,7 miljoen) richting het beheer van het leefgebied van open grasland. De categorieën droge dooradering, open akker, natte dooradering en water volgden op gepaste afstand in genoemde volgorde.

Budget nog niet volledig benut

Sinds de invoering van het stelsel is het totale ANLb-budget toegenomen tot ruim € 70 miljoen. De uitgekeerde bedragen in 2018 zitten daar echter onder, omdat de extra gelden medio 2018 beschikbaar kwamen. Het grootste deel kan vanaf 2019 ingevuld worden. De extra gelden zijn afkomstig van aflopende contracten uit het oude stelsel (SNL-a / SAN).

Aantal deelnemende boeren

Volgens WUR is het aantal deelnemende boeren voor het nieuwe ANLb-stelsel bijna op hetzelfde peil als het aantal boeren in 2013 bij het oude SNL-a stelsel. Waar in 2013 ruim 10.500 boeren meededen aan SNL-a, deden er ruim 9.300 mee aan ANLb in 2018. De verwachting van WUR is dat dit op gelijk peil komt, aangezien de laatste SNL-a contracten aflopen en aan zullen sluiten bij ANLb.

EU wil effectiviteit weten

Aanleiding voor het rapport is het door Nederland op te leveren jaarverslag POP3 2018. Een aanzienlijk deel van de subsidie wordt betaald door de EU. De EU wil weten in hoeverre het ANLb sinds 2016 heeft bijgedragen aan herstel, instandhouding en/of verbetering van natuur- en landschapselementen. Een uitgebreide evaluatie van de effectiviteit staat gepland voor 2020.
Het ANLb bestaat uit 12 provinciale subsidieregelingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Doel van het stelsel is een bijdrage te leveren aan internationale natuurverplichtingen (Vogel- en Habitatrichtlijn) en een aantrekkelijk en leefbaar landelijk gebied. Ook waterkwaliteit is een belangrijk speerpunt.

Of registreer je om te kunnen reageren.