Home

Nieuws 45 reacties

Kabinet komt toch met stikstofmaatregelen

Vrijwillige warme sanering veehouderijbedrijven ‘piekbelasters’. Wie boer wil blijven moet dat kunnen, wie wil stoppen krijgt hulp van het kabinet.

Het kabinet neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te brengen. Dat is vrijdagmiddag bekend gemaakt na het kabinetsberaad. Samen met de provincies komt er een gebiedsgerichte aanpak: per gebied effectieve (bron)maatregelen in kaart brengen en vervolgens uitvoeren. Hiervoor wil het kabinet extra geld uittrekken.

Onderdeel van de maatregelen wordt vrijwillige en warme sanering van boerenbedrijven en investeringen in innovaties voor boeren die willen blijven. Ook gaat de maximum snelheid omlaag waar dat effect heeft.

Piekbelasters als eerst in aanmerking

Voor de landbouw geldt dat het kabinet en provincies gebiedsgericht boeren gaan helpen die willen stoppen. Vrijwillige sanering is het uitgangspunt. Zogenoemde ‘piekbelasters’ in de omgeving van Natura 2000-gebieden komen het eerst in aanmerking voor deze slimme en warme sanering. Boeren die blijven, krijgen steun bij het investeren in nieuwe emissiearme stallen, wat ook het dierenwelzijn verbetert en helpt om de omslag naar kringlooplandbouw te maken, aldus het kabinet. Ook worden voeraanpassingen en scheiden van mest en urine genoemd.

Investeren in natuurherstel

Het kabinet wil fors investeren in direct natuurherstel, zoals de aanleg van bufferzones, extra ruimte voor natuurinclusieve landbouw en de aanleg van ‘klimaatbossen’. Ook verkent het kabinet met de provincies opties om 1.200 geplande herstelmaatregelen versneld uit te voeren, waaronder hydrologische herstelmaatregelen.

Toestemming voor projecten

Overheden krijgen meer mogelijkheden om toestemming te verlenen voor projecten. Het kabinet verkent daarnaast of voor het einde van dit jaar een drempelwaarde kan worden ingevoerd. Ook salderen is binnenkort weer mogelijk, schrijft coördinerend minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer, in reactie op het eerste adviesrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek.

Aerius-calculator

Als er geen sprake is van stikstofdepositie, heeft een initiatiefnemer geen vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. De Aerius-calculator maakt dit inzichtelijk. Aanvullend bieden aanpassingen binnen of buiten een project of locatie (intern en extern salderen) of de zogenaamde ADC-toets mogelijkheden om een vergunningaanvraag te onderbouwen. Om die toets succesvol te doorlopen moet er sprake zijn van het ontbreken van alternatieven, een dwingende reden van openbaar belang en moet de schade aan de natuur worden gecompenseerd.

Ecologische toets

Een andere mogelijkheid voor toestemmingsverlening is de ecologische toets. Als hieruit blijkt dat er geen significant negatieve effecten zijn op Natura 2000-gebieden, kan de overheid toestemming verlenen. Dit geldt ook voor nieuwe projecten die slechts een tijdelijke stikstofdepositie hebben, zoals hernieuwbare energieprojecten. Voor 2020 wordt er een drempelwaarde verkend voor stikstofdepositie, zodat het vergunningsproces voor veel (kleine) activiteiten weer in gang kan worden gezet.

Urgentie van het stikstofprobleem

Minister Rutte zei vrijdagmiddag dat de urgentie van het stikstofprobleem ‘zonneklaar’ is voor het kabinet. “We zijn een klein land met grote ambities en veel belangen. We moeten zoeken naar een nieuwe balans. Simpele oplossingen zijn er niet. Er is geen toverstokje. Maar vandaag is een belangrijke stap gezet. We schetsen de lijnen vandaag waarlangs we toestemmingsverlening op gang brengen.”

We zijn een land waar een boer boer moet kunnen zijn en blijven

Mark Rutte

Naar aanleiding van de boerenacties zegt Rutte desgevraagd dat hij boeren zeker niet de schuld wil geven van het stikstofprobleem, ook al voelen zij dat zelf wel zo. “Ik ben het er zeer mee oneens om boeren de schuld te geven. We hebben een van de meest innovatieve agrarische sectoren ter wereld. We moeten naar een nieuwe balans van alle belangen. Ik ben zeker trots op agrarische sector. Maar we moeten mede kijken naar de agrarische sector. Aansluiten bij logische momenten dat mensen iets anders willen gaan doen. Boer die boer wil blijven, moet dat kunnen doen, ook in de toekomst. Ik heb niet de indruk dat boeren naar Den Haag kwamen om zich vooral tegen het kabinet af te zetten. Ze kwamen daar om te zeggen: luister, wij hebben het gevoel dat we overal de schuld van krijgen, onze belangen wegen niet genoeg mee. Ik kan zeggen dat die belangen wel vol meewegen. Op een fatsoenlijke manier. Wij zijn een land waar een boer boer kan zijn.”

Laatste reacties

 • farmerbn

  Bla, bla bla en betaalt de rabo? De overheid moet ophouden te stellen dat er boeren warm gesaneerd worden voor natuur. De ruimte die die boer geeft gaat natuurlijk niet naar natuur maar naar infra, industrie, huizenbouw en verkeer. Geeft niks maar doe niet zo naief. Daarnaast wel warm saneren en niet half koud. Wat zou een mooi warm bedrag zijn?

 • bankivahoen

  Farmerbn@ : Een fatsoenlijk warm bedrag is de waarde van je bedrijf EN de jaren dat je eerder stopt als je pensioengerechtigde leeftijd x de jaarlijkse winst + een schade vergoeding + vergoeding voor stallensloop. Natuurlijk blijf je zelf wonen op je locatie die gewoon van jouw blijft.

 • draaier

  Waarom schrijft de Boerderij niets over het doorhalen van productierechten bij de stoppers?

 • J.Rikken

  Farmer BN, een mooi warm bedrag? Mag ik dan ook even voor eigen parochie preken. Wat heb ik als loonwerker aan een warme sanering van mijn klanten? En de voerleverancier, het mechanisatiebedrijf, de boekhouder, enz.. meteen maar even een percentage van die warme sanering afspreken dat richting periferie gaat? Een warme sanering lijkt leuk voor de betrokken boeren maar is zeer schadelijk voor alle anderen die via dat bedrijf hun brood verdienen.

 • Bennie Stevelink

  "Het kabinet wil fors investeren in direct natuurherstel, zoals de aanleg van bufferzones, extra ruimte voor natuurinclusieve landbouw en de aanleg van ‘klimaatbossen".
  Dat betekent dat er veel grond aan de sector wordt onttrokken waardoor de mestplaatsingsruimte afneemt. Het enigste positieve aan inkrimping van de veestapel is dat je van de hoge mestafzetkosten afkomt waarmee het kostenniveau lager wordt. Dat wordt met deze maatregelen teniet gedaan.
  Ik hoop dat LTO zich er voor inzet dat we alle grond in de sector behouden. We hebben de afgelopen decennia al zoveel grond ingeleverd voor wegen, woningbouw en vooral natuurontwikkeling.

 • bankivahoen

  Daar heb je wel een punt J.Rikken. Daar moet men ook naar kijken, het totale bedrag dat nodig is voor het gehele saneringsplan valt zo veel hoger uit als iedereen denkt.

 • pinkeltje

  Als het net zo vlot wordt afgehandeld als de aardbevingsschade in Groningen dan weten we waar we blij mee kunnen zijn. Gaan ze dan de grond rond die bedrijven ook tot natuurgebied verklaren waardoor de natuurgebieden op termijn als een olievlek over het hele land gaan?

 • Waarom niet eerst het onderzoek van het Mesdagfonds afwachten? Of word de grond dan te heet onder zijn voeten.Beter een half jaartje wachten , dan er een gigantische puinhoop van maken voor agrarisch Nederland, want dat is wat er gaat gebeuren.

 • Zuperboer

  @bankivahoen; En dan geen uitkoopbedrag dat aan het eind van het jaar weer via de IB en de vermogensbelasting naar Den Haag verdwijnt. Zo houden ze de eigen zakken mooi gevuld.
  Dat onderzoek van het Mesdagfonds, daar zijn ze helemaal niet in geinteresseerd. De mogelijkheid om boeren te lozen is veel belangrijker. Zijn het géén polders die ze onder kunnen laten lopen dan wordt er wel een stikstof- of fosfaatprobleem gecreeerd. D'r Uut met die Boeren, d'r zijn nog een hoop potentiele leden voor de Moccro-maffia nodig om de Randstad van coke en pillen te voorzien. Daar zijn ze gekker mee.

 • 306lsa

  Pinkeltje @ de vergelijking met de aardbevingsschade is best een goeie want niet alleen het 💰maar ook de 😤🤯😢🤬emoties speelden daar een grote rol
  Ik heb het niet heel erg gevolgd maar er waren mensen die gingen .......vul maar in
  En het geld kwam helemaal niet zo snel
  Kort om een kat in nood maakt gewoon rare sprongen
  Dat vindt ik nog het domste van de politiek het drijven van mensen in een nood situatie

 • Marowak

  Klimaatbossen? in nederland?

 • Op naar Den Haag om het mesdagfondsonderzoek af te dwingen,je gaat toch niet inkrimpen met RIVM gegevens die niet kloppen.

 • 306lsa

  <>
  Wat vindt Merijntje er van ??

 • info58

  Het bijzondere aan de brief van Schouten is dat als je een vergunning hebt aangevraagd en nog niet (geheel) is gerealiseerd je deze gewoon kunt en mag benutten en bij toekenning van P rechten voor koeien een halfvolle stal voorzienbaar was.

 • EL

  De grond van stoppers kan beter gebruikt worden om eiwit te produceren. Vlinderbloemigen die stikstof vastleggen! Soya, Luzerne! In plaats van klimaatbossen

 • kleine boer

  @bennie jij zag die halvering van het vee toch wel zitten?.... had je niet aan de grond werving gedacht dan voor de natuur dat gaat toch in 1 adem altijd....

 • Henk.visscher

  er is een nieuwe peildarum zie boerenbisness

 • Trot

  Mooi land waar boeren worden opgeruimd ten furore maffia criminele illegale en zo genaamde vluchtelingen

 • 306lsa

  <>

 • husky

  Hoe je het went of keert, mijn in ziens wil men Nederland volbouwen, met hier en daar een natuurgebied ertussen en heel misschien nog een klein vee bedrijfje hier en daar, stoppers zijn van alle tijden maar het zal heel hard gaan de komende 10 jaar ben ik bang.

 • Tijd om de vrijmetselaars uit de politiek te verwijderen met hun geniepige plannen.

 • B den Besten

  Er wordt alleen gepraat over runderen en varkens, maar geld het ook voor geiten en schapen?

 • koestal

  De gewassen die boeren verbouwen nemen ook veel stikstof op,maar die mogen niet mee gerekend worden. De bossen blijkbaar wel.

 • koestal

  Alleen maar strafmaatregelen voor boeren om die weg te pesten.

 • Kringloopboer

  Alle boeren die dat gedaan hebben toen in 2007 werd aangekondigd 2015 einde quotum en dan geen grond geen productie hebben nu nog geen probleem

 • veldzicht

  Vorige week was CO2 veroorzaakt door de boeren de grote boosdoener.Nu schijnt dat toch niet zo zeer door de boeren veroorzaakt te zijn maar nu is het stikstof weer wat de boeren in de schoenen wordt geschoven.

 • Ook maar een peildatum van het aantal mensen en vliegbewegingen invoeren in Nederland, anders blijven we aan het afromen.

 • Kringloopboer

  Dat met de co2 komt nog (urgenda zaak) dat geld meer voor alle toeleveranciers en v.a het Boerenerf zo wil men het onnodig gesleep met bulkproduckten aan banden leggen

 • info36

  J. Rikken heeft helemaal gelijk. De hele landbouwstructuur gaat zo naar de vaantjes.

 • Sjefo

  VVD (Remkes) en de groene met totaal uiteen lopende doelstellingen gebruiken elkaar om de veehouderij te misbruiken.

 • HeinCarien

  Van die uitkoop zal weinig terecht komen. Als ik terugdenk aan de reconstructie die in 2004 zo’n beetje begon is alles gelukt behalve het verplaatsen van de agrarische bedrijven. Er kwamen extensiveringsgebieden die uiteindelijk toen bleek dat het ontiegelijk veel geld ging kosten, opgesplitst werden in extensivering natuur en extensivering overig. U voelt m al. Extensivering natuur werd een enkel bedrijf verplaatst en extensivering overig niks.
  Nee hoor wordt niks die uitkoperij. Voor statiegeld je toko afgeven doet niemand.

 • Henk.visscher

  komt nog bij dat de fosfaatrechten vervallen als je gebruik maakt van de regeling , dan moet je nog al een bedrag ontvangen wil dat meer zijn dan de waarde van de fosfaatrechten, de boerderij en het land

 • Henk.visscher

  Dit is weer zo,n vies politiek spelletje

 • Gat

  Ze willen onze grond hebben voor niks. Die geldpers van de ecb draait niet voor niks. Goedkoop geld voor nederland om boeren uit te kopen en daarmee onderpand aan bv nederland toe te voegen zonder dat ze het iets heeft gekost.
  Het is zo helder als maar wat.

 • koestal

  Boeren worden toch weer genaaid door de onbetrouwbare politiek,laat de politiek de drugsproblemen maar aanpakken ,dat lukt ze toch niet.

 • Marowak

  Rutte heeft het over slimme warme sanering van piekbelasters rond natuurgebieden en minister zegt er is geen extra budget voor sanering. Wel slim dan warm saneren maar met de hand op de knip.

 • koestal

  Uitkopen en daarna weer flink belasting laten betalen over de 50 procent. Dan is het voor de staat nog een koopje.

 • jan hospers

  Ze payen alleen jesse Klaver en verder niemand Remkes heeft een rapport geschreven dan Jesse Klaver aanstaat

 • Firma Vellenga

  Ik lees alle berichten en denk alleen maar wat een puinhoop. Wanneer je rond rijdt denk je: die is uitgebreid zal hij problemen hebben? Daar staat een oude stal zou die uitgekocht worden? Mooie agrarische grond waar strak niets meer op groeit. We staan voor de afgrond van een failliet Nederland volgens mij. Politiek die geen idee hebben en later zullen zeggen hadden we maar naar de boeren geluisterd

 • Marowak

  Het kabinet zit in een spagaat en word voor ze een hele klus om iedereen tevreden te houden, de bouwbedrijven willen verder anders gaan ze personeel ontslaan, de boeren demonstreren tegen krimp allemaal gevolg van europese natuurbeschermingswet.

 • veldzicht

  De afgelopen dagen toch al verschillende opinies gehoord op radio en tv,de trend is: begrijpelijk dat de boeren het niet leuk vinden vee in te leveren en dat ze protesteren maar het is toch echt noodzakelijk een halvering van de veestapel om nog iets van onze belabberde natuur te redden.Het was prachtig die demonstratie maar er veranderd niks ,die milieu beweging is veel te sterk daar kunnen de boeren het niet van winnen temeer omdat ze de hele media tegen zich hebben.

 • rverheij

  Er staat een grote roze olifant in de kamer en niemand die m ziet.
  Namelijk de stikstof van uitlaatgassen , de nox , is schadelijk voor de mens en dier.
  Longproblemen .vieze lucht ,roet..
  Maar we hebben t lekker over de ammoniak en t zielige plantje op heide. Ammoniak is niet stabiel in de atmosfeer en word ammonia ,en daarna opgenomen . Natuurlijk e meststof voor de planten. Niks mis mee.
  Stikstofdioxide is vele malen meer vervuilend.
  Het is alsof je de muis wil vangen want daar zijn we zooo bang van , maar de leeuw achter je rug niet willen zien. Dat is toch niet te snappen.

 • truusjetrap

  Kijk even op you tube.
  Onder: de trukendoos van het RIVM.
  Prima instantie volgens mij en erg betrouwbaar.

 • jorn

  voor de akkerbouw komt er minder dierlijke mest beschikbaar, dus maar meer kunstmest

 • Maas1

  Oo het was zo mooi bedacht allemaal natura 2000 gebieden door Nederland een meet methode er over heen die de groene sector zou doen decimeren. ( Bewust of onbewust) Als men de oren en ogen rond 2001 had gebruikt dan wist men dat dit er aan zat te komen na de boeren zou de industrie aan bod komen, het is gezegd. Het is allemaal te triest voor woorden,we zullen de puinhopen moeten ruimen.En een deugdelijk gefundeerd beleid moeten vormgeven.

  Bouw je huis niet op (drijf) zand.Gebruik toch je verstand.Een storm of orkaan zal je huis niet laten staan....

Laad alle reacties (41)

Of registreer je om te kunnen reageren.