Home

Nieuws 1 reactie

Van Dam: invoering Wet natuurbescherming op schema

De voortgang rond de invoering van de Wet natuurbescherming ligt op schema. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam vrijdag 21 oktober in een brief aan de Tweede Kamer.

De Wet natuurbescherming en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving treedt op 1 januari 2017 in werking. De nieuwe wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving.

Vereenvoudigde wetgeving

De Wet natuurbescherming betekent een vereenvoudiging vergeleken met de huidige wetgeving. Dat komt onder meer door een betere aansluiting op het Europese recht en op het omgevingsrecht, aldus Van Dam. Op korte termijn verwacht de staatssecretaris dat de wet gepubliceerd wordt in de Staatscourant omdat het Besluit natuurbescherming, de Regeling natuurbescherming en het Koninklijk Besluit dat de inwerkingtreding van de wet en van het Besluit natuurbescherming regelt vastgesteld.

Provincies en gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden

Omdat in de nieuwe wet meer verantwoordelijkheden bij provincies en gemeentes komen te liggen, worden dit najaar in de vier windstreken regiobijeenkomsten gehouden voor provincies, omgevingsdiensten en gemeenten. Naast kennisoverdracht ligt bij die regiobijeenkomsten de nadruk op samenwerking en netwerkvorming tussen gemeenten, omgevingsdiensten en provincies. Ook wordt bij die bijeenkomsten nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat om zo nog meer belanghebbenden te bereiken die met de Wet natuurbescherming te maken krijgen.

Met de Wet natuurbescherming wordt ook de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing van de soortenbeschermingsbepalingen gedecentraliseerd naar provincies. Deze bevoegdheid ligt momenteel bij het Rijk en wordt in de praktijk uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.