Home

Nieuws

Dijksma: op zeer korte termijn overleg melkveewet

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken verwacht op zeer korte termijn op bestuurlijk niveau met betrokken sector en maatschappelijke organisaties te kunnen overleggen over de invulling van de AMvB die grondgebondenheid van de melkveehouderij moet regelen.

Dat schrijft Dijksma in een brief aan de Eerste Kamer. De senatoren vroegen vorige week met spoed om opheldering nu de staatssecretaris niet voor 1 maart met een voorstel is gekomen om groei van de melkveehouderij met enkel mestverwerking te beperken.
Dijksma erkent in haar brief dat melkveebedrijven na het afschaffen van het melkquotum eind deze maand grondloos kunnen groeien. "De Meststoffenwet, zoals deze door de Wet verantwoorde groei melkveehouderij is gewijzigd, stelt daartoe dat bedrijven met melkvee uitsluitend kunnen groeien als de toename in fosfaatproductie wordt verantwoord. Als een bedrijf met melkvee in een kalenderjaar meer fosfaat produceert dan in het referentiejaar 2013, moet de extra fosfaat óf worden geplaatst op grond die bij het bedrijf hoort óf in zijn geheel worden verwerkt (of een combinatie van die twee mogelijkheden). Deze verplichting geldt sinds 1 januari 2015", schrijft Dijksma.

Verantwoorden

Aan deze wet zijn bedrijven gehouden in de periode tot de AMvB van kracht is. "Na de inwerkingtreding van de AMvB moeten bedrijven met melkvee verantwoorden dat een eventuele toename van de fosfaatproductie voldoet aan de nadere bepalingen die in de AMvB zijn gesteld", schrijft Dijksma.

Ze voegt er aan toe dat volgens berekeningen van het LEI 40 procent van de melkveebedrijven in 2013 geen fosfaatoverschot op bedrijfsniveau hadden. Zij kunnen nog grondgebonden groeien binnen het bedrijf. Uit onderzoek van het LEI blijkt tevens dat bedrijven die een fosfaatoverschot hebben het liefst groeien met mestverwerking.

Voorziening

Dijksma heeft toegezegd een voorziening te zullen treffen voor ondernemers die al financiële verplichtingen zijn aangegaan voor mestverwerking nog vóór zij konden weten dat nadere voorwaarden gesteld zullen worden om grondloze groei te voorkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.