Home

Nieuws 735 x bekeken

VVD in senaat mild over PAS

Den Haag - De VVD-fractie in de Eerste Kamer staat op voorhand positief tegen het wetsvoorstel voor de programmatische aanpak stikstof (PAS).

De fractie zegt 'met genoegen' kennis te nemen van de PAS. De liberale fractie juicht het toe dat 'een praktische en zo mogelijk soepele uitweg wordt gezocht uit de gecompliceerde implementatie van het Natura 2000-beleid'.

Daarmee lijkt de Eerste Kamerfractie een mildere toon aan te slaan dan de Tweede Kamerfractie eerder dit jaar, die tot het eind toe zeer kritisch bleef over het wetsvoorstel - maar er uiteindelijk wel mee instemde. Daarvoor moest staatssecretaris Sharon Dijksma wel de toezegging doen dat zij de nadere invulling van het stikstofbeleid nog aan de Kamer zal voorleggen.

De commissie voor Economische Zaken in de Eerste Kamer besprak dinsdag  de voortgang van de wetsbehandeling. Gebleken is dat de eenpersoonsfractie van de Partij voor de Dieren als enige uitgesproken negatief is over de wet. De verwachting is dat de wet na het zomerreces zal worden behandeld.

Subsidie

Dijksma heeft in een memorie van antwoord aan de Eerste Kamer gemeld dat ze van plan is dit jaar opnieuw investeringssubsidie te geven voor de bouw van duurzame stallen. In de afgelopen jaren is die subsidieregeling er ook geweest. Dijksma wil met de regeling zorgen dat bedrijven in de nabijheid van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden hun ammoniakemissie verlagen.

Op dit moment wordt nog gewerkt aan zogenoemde gebiedsanalyses, waarbij per natuurgebied duidelijk moet worden welke ontwikkelingsruimte er is. De staatssecretaris verwacht dat die analyses eind september van dit jaar ter inzage worden gelegd als onder deel van het programma stikstof.

Doel van de PAS is om economische ontwikkeling mogelijk te maken en tegelijk de verslechtering van stikstofgevoelige natuurgebieden tot staan te brengen.

Of registreer je om te kunnen reageren.