Home

Nieuws

Spuitvrije zone lastig te realiseren

Den Haag - Het kabinet gaat nog niet direct over tot het instellen van verplichte spuit- of teeltvrije zones rond bebouwing.

Dat staat in de reactie van het kabinet op het rapport van de Gezondheidsraad over gezondheidsrisico's van gewasbeschermingsmiddelen. Bij de presentatie van het rapport, drie weken geleden, bepleitte LTO Nederland de instelling van zo'n zone in het activiteitenbesluit.

Het kabinet wil wel graag een spuitvrije zone instellen, maar voorziet juridische problemen. Er is onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voor de verplichte instelling van een spuit- en teeltvrije zone. Het kabinet gaat juristen vragen of op grond van de Europese richtlijn duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het advies van de Gezondheidsraad voldoende reden is om regels in te stellen. Als dat niet lukt gaat het kabinet in overleg met de land- en tuinbouw om te zien wat er op vrijwillige basis mogelijk is. Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat te denken valt aan het systematisch aanleggen van zones met vanggewassen en verdergaande technische maatregelen om de emissies te reduceren. Aanpassing van de gebruiksvoorschriften en -aanbevelingen behoort ook tot de mogelijkheden.

Mansveld vindt dat de toepassers van bestrijdingsmiddelen daarover goed moeten communiceren met de omwonenden.

Het kabinet besluit om direct te beginnen met een blootstellingsonderzoek, waarbij ook meteen naar mogelijke gezondheidseffecten wordt gekeken. Dit jaar wordt een onderzoek op kleine schaal uitgevoerd, op basis waarvan in de komende twee jaren (2015 en 2016) een volledig blootstellingsonderzoek moet plaatshebben. Daarbij zijn verschillende onderzoeksinstellingen (waaronder het RIVM) en de GGD's betrokken.

Tegelijk moet het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) de toelatingsprocedures zo aanpassen dat ook risico's voor passanten, omstanders, kinderen die in de buurt van de bespuitingen worden meegewogen. Daarbij sluit het CTGB aan bij methodes die ook in Duitsland en Groot-Brittannië worden gebruikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.