Home

Nieuws 709 x bekeken

Noord-Brabant: boer als waterbeheerder

Den Bosch – De Brabantse waterschappen, de ZLTO en natuurorganisaties zijn het eens geworden over een flexibeler beregeningsaanpak in de provincie. De agrariërs voeren zelf grondwaterbesparende maatregelen uit in ruil voor meer flexibiliteit. Het nieuwe beleid wordt in de komende maanden verder afgerond, zodat het uiteindelijk door de Algemene Besturen van de waterschappen kan worden vastgesteld.

Het belangrijkste vraagstuk is de bepaling van zones rondom Natura-2000 gebieden en het voorkomen van negatieve effecten op 'natte natuurparels'. Lambert Verheijen, Dijkgraaf Waterschap Aa en Maas en voorzitter van de Noord-Brabantse Waterschapsbond: "Deze nieuwe aanpak is ons gezamenlijke antwoord op klimaatverandering enerzijds en de voor Brabant essentiële landbouw en natuurgebieden anderzijds."

De aanpak garandeert volgens de partijen de balans tussen de functies natuur en landbouw en versterkt het vertrouwen tussen de gebruikers van water. "We tonen vertrouwen in de agrarische sector door de verantwoording voor uitvoering hier neer te leggen. Bij dit gestelde vertrouwen hoort natuurlijk ook monitoring, toezicht en handhaving en stringent optreden tegen overtreders."
Voor de landbouw sluit het beregeningsbeleid wat ZLTO betreft aan bij de verduurzaming die ondernemers doorvoeren in hun bedrijf. De deelnemende agrariër moet eerst zelf met een bedrijfswaterplan komen en het waterschap moet deze goedkeuren. Beregening komt pas in beeld als de maatregelen uit het bedrijfswaterplan onvoldoende soelaas bieden.

Of registreer je om te kunnen reageren.