Home

Nieuws

Regeling kostenverevening reductie emissies glastuinbouw van kracht

Den Haag - Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) heeft de Regeling kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.

Vanaf 1 januari neemt EZ de verantwoordelijk over voor de uitvoering van het kostenvereveningssysteem ter beperking van de CO2-emissies door de glastuinbouwsector, dat is gebaseerd op de Wet milieubeheer. De uitvoering daarvan lag voorheen bij het Productschap Tuinbouw, maar met de opheffing van de product- en bedrijfschappen komt het nu op het bord van EZ.

Uit de regeling blijkt dat bedrijven die jaarlijks minder dan 305 ton CO2 uitstoten gaan meebetalen bij overschrijding van de voor de glastuinbouw voor een kalenderjaar vastgestelde hoeveelheid emissies. Verder valt vanaf 1 januari ook de CO2-emissie van aan het elektriciteitsnet geleverde elektriciteit onder het kostenvereveningssysteem.

In de bijlagen bij de Regeling kostenverevening is de berekening voor de CO2-jaarvracht opgenomen die met de emissie-aangifte wordt gedaan. De minister van EZ krijgt de bevoegdheid om per bedrijf een verschuldigde vergoeding te berekenen als er meer uitgestoten wordt dan de CO2-emissieruimte voor de glastuinbouwsector in dat betreffende jaar. De deelnemende tuinders dragen bij aan deze betaling naar rato van het eigen gasverbruik.

Om vast te stellen hoeveel er betaald moet worden, is tussen overheid en de sector in een convenant afgesproken dat de CO2-prijs per ton CO2 zou worden gebaseerd op de CO2-prijs binnen het EU-ETS in het betreffende jaar. Hierbij wordt uitgegaan van de meest liquide handel in CO2, die plaats vindt in futures waarmee partijen hun toekomstige vraag naar emissierechten afdekken. De in de Regeling kostenverevening gehanteerde prijs is de gemiddelde closing prijs van de december futures verhandeld via de Intercontinental Exchange (ICE) zoals genoteerd van 1 tot en met 16 december.

De uitvoering en administratieve afhandeling van het kostenvereveningssysteem is overgedragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Of registreer je om te kunnen reageren.