Home

Achtergrond 18 reacties

Gerechtshof: staat moet meer CO2-maatregelen nemen

De Nederlandse staat moet meer doen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dat oordeelde Gerechtshof Den Haag in een door klimaatorganisatie Urgenda aangespannen zaak over de aanpak van de klimaatverandering.

Het hof vindt het een verplichting van de staat om bescherming te bieden tegen de dreigende klimaatverandering. Met deze uitspraak heeft Urgenda ook het hoger beroep gewonnen, net als bij de rechtszaak in 2015 waartegen de staat in hoger beroep ging, omdat de staat vindt dat ze wel maatregelen neemt om klimaatverandering tegen te gaan. Het Hof oordeelt echter dat gelet op de grote gevaren die dreigen te ontstaan, al op korte termijn verdergaande maatregelen moeten worden genomen om de uitstoot van broeikassen terug te dringen. De CO2-uitstoot moet in 2020 25% zijn afgenomen ten opzichte van 1990. Milieuorganisaties reageren opgetogen op de uitspraak van het gerechtshof.

Lees ook: Halvering CO2-uitstoot zware opgave

Het kabinet sluit cassatie tegen de uitspraak in hoger beroep in de Urgenda-zaak niet uit. Tegelijkertijd stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat het vonnis van het hof zal worden uitgevoerd.

Kabinet stemt in met klimaatakkoord

Vorige week stemde het kabinet bij monde van klimaatminister Eric Wiebes in met de plannen voor het klimaatakkoord. In reactie op de analyses van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) gaf het kabinet wel aan om bij de vervolgstappen van de klimaattafels nog meer te letten op kostenreductie van de plannen. Het kabinet wil dat de klimaatmaatregelen voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.

Lees ook: Klimaatakkoord kost landbouw € 200 miljoen per jaar

Het kabinet vindt dat de klimaatplannen voor de landbouw goed aansluiten bij de landbouwvisie om naar meer kringlooplandbouw te gaan. Wel vindt het kabinet het belangrijk dat de deelnemers van de klimaattafel voor landbouw een methode vinden om individuele bedrijven te kunnen beoordelen en af te rekenen op klimaatprestaties. Ook wil het kabinet dat de ideeën om de methaanuitstoot uit stallen en mestopslag te beperken verder worden uitgewerkt.

Klimaatmaatregelen landgebruik taak provincies

De verantwoordelijkheid voor klimaatmaatregelen op het gebied van landgebruik schuift het kabinet door naar de provincies. Zij hebben volgens het kabinet de regierol en de verantwoordelijkheid voor de inrichting van het landelijk gebied en het natuurbeleid, waardoor ze ook de regierol hebben bij klimaatslim landgebruik. De provincies moeten daarom de regie nemen bij het tegengaan van veenoxidatie en het vastleggen van CO2 in bomen, landschap en natuur. Het kabinet vraagt de landbouwtafel tevens om meer verbinding te leggen met de andere klimaattafels.

Het kabinet is positief dat de landbouwtafel meer plannen voor CO2-reductie heeft voorgesteld dan nodig is voor de eerste doelstelling van 3,5Mton CO2-reductie in 2030, en ziet dat als aanloop voor de hogere doelstelling van 55% CO2-reductie in 2050.

Lees ook: Landbouw moet anders, maar hoe dan?

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Daar komt vast extra regelgeving aan.

 • agratax.1

  Extra maatregelen zeker weten. Geen enkele vluchteling meer het land in (ggen extra CO2 uitstoot), alle overheidsdienaren en politici alleen nog per fiets het land in. Dienstauto's afschaffen per direct en alle klimaat freacks alleen nog vergaderen per computer geen congressen bezoeken all over the world. Wereld handel aan banden leggen wegens CO2 uitstoot door transport. Geen goedkope producten uit China wegens hun uitbreiding van Kolen centrales.

 • cornelissen

  als ik iets wil moet ik het betalen, dus Urgenda....

 • Alco

  Alleen mensen die weer naakt onder een boom gaan slapen en leven van wat de natuur geeft, hebben recht van spreken.
  De rest, dus wij allemaal hebben boter op ons hoofd.
  Maar er zijn nog steeds groeperingen die alleen maar kunnen afschuiven.

 • deB.


  Hup jongens, alle koeien het land uit, dan zijn alle problemen voorbij! :)>

 • farmerbn

  Het gaat om een reductie van 2% want we zitten al op -23% tov 1990. Allemaal flauwekul dus. Hopelijk krijgen we twee warme winters zodat we minder CO2 uitstoten door minder verwarming.

 • piethermus1

  Ach... er was een boer bij; https://eenvandaag.avrotros.nl/item/uitspraak-klimaatzaak-nederlandse-staat-moet-meer-doen-aan-terugdringen-co2-uitstoot/ Let op uw Saeck. Het gaat ergens om. Een overstroomd boerenerf is nogal lastig boeren.

 • Maas1

  Het gaat om 2% ?? In de jaren naar 2030 en verder wordt er meer gereduceerd dit wordt hiermee ruim gecompenseerd,maar nee natuurlijk niet je wordt gepakt op je afspraken en doelstellingen.We kunnen een les wel trekken moeten we nog wel doelstellingen verdragen en afspraken ondertekenen? Ik als ondernemer bedenk me wel drie keer!

 • el

  Niet het hele land loopt onder@pieterhermus!

 • piethermus1

  @el Nee. Klopt. Zo vlug zal het ook niet gaan. Niks doen gaat ook niet meer. Onze kinderen en kleinkinderen gaan ons dat echt wel kwalijk nemen. En ze hebben nog gelijk ook! Maar de ontwrichting als grote delen van de Randstad onder zouden lopen, zijn zo groot dat dit eigenlijk het hele land aan de rand van het bankroet zet. Niks doen is kapitaalsvernietiging.
  Waarom het zo ver laten willen komen? De kerntaak van een Staat is veiligheid voor het grondgebied en haar burgers. Veilige dijken, defensie en politie horen tot deze kerntaak. De rechter bepaalt dat veiligheid vanwege laks overheidsbeleid, dat de Staat haar zorgplicht en dus een kerntaak verzaakt. Veiligheid voor grondgebied en burgers. Dus ook boeren. Een Staat en een overheid behoort zich als een goed huisvader op te stellen over hetgeen waar die verantwoordelijk voor is.
  Wij boeren moeten ook goede huisvaders zijn over hetgeen wij hebben, ons erf, gebouwen, landerijen, gewassen en dieren. Een huis dien je tijdig te schilderen. Je machines te onderhouden. Je land niet naar de knoppen uit te peuren. Ik ben als boer eigenaar van mijn gronden en heb dus dat als een goed huisvader te beheren. Ik moet mijn eigendommen waard en waardig zijn. Zo moet de overheid van een Staat tonen hetgeen ze zorg over draagt, waar en waardig te zijn. Nu kan een overheid niet alles. Maar als een overheid haar grondgebied en haar volk in de waagschaal stelt, is er blijkbaar een 3e macht nodig.

 • piethermus1

  @maas1 Er zit groot verschil in cijfers. Er zijn berekende cijfers en wat e verwachtingen zijn aangaande 2020. Die CBS cijfers geven gekleurd aan wat de overheid ons voorhoudt. Soms heeft een overheid die op de korrel genomen wordt ook ene bepaald communicatiedoel. Andere bronnen zeggen 13 % duurzaam. Ik ben niet als individu bij machte de exacte cijfers te beoordelen.

  M.b.t. Stikstof, ammoniak e.d. waarbij het Mesdagfonds de WUR en RIVM kapittelt, is iets vergelijkbaars gaande. Een overheid die bepaald beleid niet overeind kan houden, zal zand in de machine proberen te strooien vanwege bestaande belangen die vast hangen aan ingeslagen weg m.b.t. het beleid. Soms is een koerswijziging nodig. Dat kost gewoon moeite. Soms is daar een rechter voor nodig.
  Het getuigt trouwens van goed ondernemerschap om met diverse scenario's rekening te houden en niet alleen met het eigen wensdenken.

 • Maas1

  @Piethermus1, of je nu wel of niet geloofd in zure regen ammoniak of klimaatverandering het zei zo.Maar het kan nooit zo zijn dat de basis het fundament van het gegeven verzwakt of bewust of onbewust een bepaalde mate van manipulatie in zich heeft waardoor er mogelijkerwijs gestuurd kan worden in een richting die strijdig is met het fundament.Dat er grotere belangen spelen is begrijpelijk!

 • bankivahoen

  Het gaat de overheid en ngo's erom een stok te vinden om legitiem de burger te kunnen onderdrukken en geld af te trommelen. Als je decennia lang hetzelfde riedeltje maar blijft herhalen gaan zelfs enkele boeren al geloven dat het ook zo is. Er is totaal niets aan de hand , ben blij dat het klimaat zich niet laat manipuleren maar doet wat het altijd al deed: veranderen!

 • Maas1

  Ja er vind een klimaatverandering plaats,en ik mag hopen dat deze onder ons " normaal" verloopt zeker nu de burgers er ook bij betrokken worden. De inkt van Parijs moet nog uitgevoerd worden of de eerste actie groepen melden zich,best zorgelijk.Het is beter om het met elkaar te doen en het "huis" op een rots bouwen.Dat voorkomt een hoop gedonder!

 • piethermus1

  Klimaatverandering is van alle tijden. Dat klopt. Dat is het punt niet. Het gaat om deze opvallend in korte tijd relatief versnelde klimaatverandering. En de oorzaak is simpel; Wij mensheid sinds de Industriële Revolutie die in ca. ruim 150 jaar tijd fossiele brandstoffen (dwz. gedolven koolstof uit het Carboon, dus vastgelegde zonne-energie uit die tijd in koolwaterstoffen, zoals steenkool, olie en gas) op grote schaal zijn gaan uitstoten, daar waar eerste hout gebruikt werd. Ik wil niet alleen maar negatief doen. Het heeft ons ook veel gebracht als mensheid. Welvaart, welzijn en hygiëne en dus een langere levensverwachting. Van 1 miljard mensen omstreeks 1800 via 2,5 miljard omstreeks 1952 tot bijna 8 miljard nu. En velen van die mensen willen gewoon leven, wonen en consumeren.

  CO2 is ook geen gifstof voor planten, maar wel voor het mondiale klimaatsysteem volgens ca 99% van alle wetenschappers. Behalve een klein groepje, zogenaamde wetenschappers, die een verdienmodel heeft in dienst van mensen die belang hebben bij twijfel. Van 270 ppm CO2 bij aanvang Industriële revolutie naar ca 410 ppm nu, met juist een spectaculaire stijging de laatste 40 a 50 jaar.

  Van 10 miljoen vertrekkers vanaf Schiphol, naar 50 miljoen nu. Van 2 miljoen auto's in 1970 naar 10 miljoen nu.

  Paraselsus; De dosis maakt het vergif. Niet de stof.

  @bankivahoen. Wat is je belang om wat ik beweer te kleineren? Daar wil ik eens een open en eerlijk gesprek met je over voeren. Durf je dat?

 • bankivahoen

  Ik heb geen behoefte om bekeerd te worden @piethermus , ik geloof in mezelf niet in het verdien - en subsidiemodel dat klimaatalarmisme heet. Natuurlijk is er consensus onder 90 % van de wetenschappers , heb je dat niet wordt je in een hoekje gezet zonder subsidie en geen kans op een goede job. Je ziet hetzelfde met journalisten , meelullen anders geen werk. Aanrader voor je is om de 2 documentaires van Marijn Poels eens te zien , wat toch een aardig linkse jongen is die zonder een mening ten toon te spreiden aantoont hoe gevaarlijk het is om alleen maar vragen te stellen over oa. het klimaat. Ik heb dus geen behoefte aan een gesprek omdat ik weet wat de uitkomst is , het heeft weinig met durf te maken. Maar van mij mag ook jij geloven wat je wil, alleen heb ik niet de behoefte om mensen te bekeren. Maar hoe kom je er bij dat ik iets kleineer van jou redenatie?

 • piethermus1

  @bankivahoen. Ervaring is geloof. Ok! Dan weet ik dat. Dan zal ik voortaan mijn ervaringen naar jouw geloof ombuigen en jouw interpretatie van jouw geloof volgen. Ok?

 • WGeverink

  Ik vind het schitterend dat juist Nederland als braafste jongetje van de klas de wereld laat weten dat ze vijf kolen centrales gesloten heeft. Waar in het nieuws minder aandacht aan besteedt wordt is dat er drie nieuwe centrales met evenveel uitstoot zijn geopend... Dat is helemaal ok want volgens statistieken zijn CO2 en opwarming helemaal niet gecorreleerd. Ga er van uit dat CO2 wordt gebruikt om het gat in het begrotingstekort te dichten zonder politieke zelfmoord te begaan.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.