Akkerbouw

Nieuws 2769 x bekeken

Krappe gebruiksnormen kosten opbrengst

De aanscherping van de bemestingsnormen van de laatste jaren leidt ertoe dat telers niet meer volgens de landbouwkundige normen kunnen bemesten. Dat geldt vooral voor akkerbouwers in het zuidoostelijk zand- en lössgebied.

Deze telers zijn in het 5e Actieplan nitraatrichtlijn geconfronteerd met een extra stikstofkorting voor uitspoelingsgevoelige gewassen.

Een berekening door de Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) laat zien dat de beperkte stikstofnormen ten koste gaan van de opbrengsten: Een bedrijf van 40 hectare met aardappelen, suikerbieten, mais en conserven levert door volgens de gewasnorm te bemesten op jaarbasis ruim €3.000 in. Met een verschuiving van de stikstofgift van laag naar hoog salderende gewassen is het gat niet te dichten.

Equivalente maatregelen

In het 5e Actieprogramma nitraatrichtlijn dat loopt van 2014 tot en met 2017 bestaat de mogelijkheid om zogenoemde equivalente maatregelen op te nemen om daarmee een deel van de korting teniet te doen. Dit zijn alternatieve maatregelen op het gebied van bemesting die minimaal hetzelfde milieuresultaat hebben als de bestaande regelgeving. Telers die aan de eisen voldoen, mogen dan meer fosfaat en stikstof gebruiken.

Akkoord met EZ

Over de voorstellen voor een opbrengstafhankelijke gebruiksnorm en die voor een verruiming van de norm bij rijenbemesting in mais is met het ministerie van Economische Zaken een akkoord bereikt. De procedure is echter nog niet afgerond. NAV-commissielid Klaas Hoekstra hoopt deze zomer uitsluitsel te hebben en dat de maatregelen dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 gelden.

Of registreer je om te kunnen reageren.