Akkerbouw

Achtergrond

Bodembiodiversiteit is onderschatte productiefactor

Bodembiodiversiteit is voor de landbouw een van de belangrijkste productiefactoren.

Dat zei Gera van Os, lector duurzaam bodembeheer aan Aeres Hogeschool in Dronten, tijdens het ‘Groot Bodem College’ over bodembiodiversiteit.

Wat is biodiversiteit?

Er wordt veel geroepen en geschreven over biodiversiteit, deze loopt achteruit. Volgens Duits onderzoek is het aantal vliegende insecten met 75% afgenomen. In Nederland lijkt die trend ook zo te zijn. Er zijn echter onvoldoende gegevens om daarover harde uitspraken te kunnen doen. Maar de onrust is er. Daarbij komt nog dat er geen eenduidige definitie is van biodiversiteit. Waar gaat het over: de genetische variatie binnen de soorten, de soortenrijkdom of de verscheidenheid aan ecosystemen? Of over stabiliteit, biomassa en interacties? Kortom, veel spraakverwarring.

In biomassa gemeten is het leven onder de grond vele malen meer dan het leven boven de grond. Deze heeft een veel grotere impact op de gewasgroei dan de beter zichtbare bovengrondse biodiversiteit. Het bodemleven speelt een hoofdrol bij de mineralisatie, aggregaatvorming voor structuurstabiliteit en weerbaarheid tegen ziekten en plagen.

Hoe weet je of de biodiversiteit in je percelen goed is?

Ondanks die belangrijke rol is er eigenlijk nog maar weinig bekend van het bodemleven en dan met name over de onderlinge relaties. Het ondergrondse leven bestaat voor 90% uit bacterie- en schimmelsoorten, waarvan slechts 1% bekend is. Dan kom je meteen bij de vraag die telers stellen. Hoe weet je of de biodiversiteit in mijn percelen goed is? Alhoewel er veel onderzoek gedaan wordt, heeft de wetenschap daar nog geen pasklaar antwoord op.

Wel is het volgens Van Os helder dat bodemverdichting een grote bedreiging is voor het bodemleven en daarmee voor de biodiversiteit en dat er meer aandacht nodig is voor het organische stofbeheer. Intensieve landbouw met veel bodembewerking, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest dragen ook niet bij aan het in stand houden van de bodembiodiversiteit.

Het advies aan telers is dan ook: voorkom bodemverdichting en voer voldoende organische stof aan om het bodemleven te voeden. Bij de aanvoer van organische stof is het volgens Van Os belangrijk om dat in verschillende vormen aan te voeren denk aan gewasresten en stro, groenbemesters, dierlijke mest en compost. Voor het bodemleven geldt net als voor de mens, gezond eten is gevarieerd eten.

Of registreer je om te kunnen reageren.