Het Korenburgerveen is een natuurgebied van bijna 500 hectare ten noordwesten van Winterswijk (Gld.). Het Natura 2000-gebied is grotendeels in eigendom van Natuurmonumenten. - Foto: ANP/Buiten-Beeld AlgemeenColumn

‘Het Korenburgerveen: overbelast met stikstof en toch gaat het goed’

Dat de stikstofaanpak van de overheid verkeerd is, hoeft niemand mij te vertellen. Maar dat wil niet zeggen dat er niets hoeft te gebeuren.

Twee koppen in de krant troffen mij. Een boer zei: ‘stikstofboeren moeten eens in de spiegel kijken’. Een bioloog zei: ‘de natuur vraagt om maatwerk, niet om stikstofnormen’.

Dat eerste gebeurt niet. De slachtofferrol, inclusief probleemontkenning, ligt de landbouw beter. Dat veel boeren niets om de natuur geven, tenzij ze ervoor betaald krijgen, behoeft ook geen toelichting. Ik vraag mij bijvoorbeeld af of er boeren of landbouworganisaties betrokken zijn geweest bij de opstelling van het ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied Korenburgerveen (166 blz. maart 2022). Een interessant stuk, met indrukwekkend veel informatie over de opgaven, ontwikkeling van habitattypen en habitatrichtlijnsoorten, doelbereik, instandhoudingsmaatregelen. Daar zijn geen koekenbakkers aan het werk geweest. De algemene indruk die men eraan overhoudt, is dat het goed gaat met dit unieke veencomplex met natuurlijke randzone. Bijna alle soorten en habitats zijn stabiel of gaan vooruit. In het plan gaat het natuurlijk ook over stikstof. Geconstateerd wordt dat de kritische depositiewaarde 500 Mol is en de werkelijke (gemeten) depositie 2.150 Mol per hectare per jaar.

Verband tussen stikstof en natuurdoelen

Hoewel de stikstofkaarten er dus onheilspellend uitzien – zo te zien een wonder dat het Korenburgerveen nog bestaat – vertaalt zich dat niet in dwingende teksten over de urgente noodzaak tot verlaging van die stikstoflast. Integendeel: de teksten die over stikstof gaan, zien er nogal obligaat uit en er wordt dan ook maar snel verwezen naar de komende landelijke aanpak. Er wordt ook geen verband gelegd tussen stikstof en natuurdoelen. Dat kan ook moeilijk, met de natuur gaat het immers helemaal niet slecht.

Aanpak stikstof; maatwerk per natuurgebied

De door Van der Wal geplande reductie voor de Achterhoek is 12%. Of dat iets oplevert voor het Korenburgerveen, en wat dan, is onbekend. Mijn voorstel zou zijn om, ook als boeren, de natuur maar eens als uitgangspunt te nemen en in te zoomen op al die beheerplannen. Welke maatregelen zouden dan noodzakelijk zijn? Dus niet alleen maar stikstof, niet algemeen landelijk of regionaal, maar maatwerk per natuurgebied. Het valt natuurlijk niet uit te sluiten dat dan alsnog veehouderijen moeten worden geëlimineerd. Maar dat zal dan veel gemakkelijker te rechtvaardigen en te begrijpen zijn.

Zo’n maatwerkaanpak kan ook voor het Korenburgerveen, hoewel niet echt urgent misschien, toch nuttig zijn. Dan komen qua stikstof niet alleen veehouderijen in de buurt onder de loep te liggen, maar mogen wat mij betreft ook de N319 (Winterswijk-Groenlo), het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en FrieslandCampina Borculo (20 kilometer, nummer 82 op de top-100 uitstoters) in de beschouwingen worden betrokken.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Reacties

 1. Stikstof de naam zegt t al. Een stof waar je van stikt!
  Maar ook een stof essentieel voor leven (plantengroei).
  Wanneer komen we eens tot t besef dat alles in n veel groter geheel moet worden gezien.
  Alle wetenschappers hebben gelijk als ze naar hun eigen kleine onderzoeksgebied kijken,maar ook zij missen het grote geheel.
  Wat te denken van de zure regen decennia terug.Een gevolg van de hoge zwaveluitstoot van de industrie toen.
  De natuur is hier nog steeds niet van hersteld. De zure bos en heidegrond heeft n extreem gebrek aan vooral kalk en andere essentiële mineralen. Dit is toen al ontstaan.
  Al jagen we al onze boeren t land uit,de natuur zal er echt niet van herstellen. Geef eerst ns enkele miljarden van die 25 miljard uit om de mineralentoestand van onze natuurgebieden te verbeteren . Dan nog enkele miljarden voor innovatie mbt stikstofreductie en de rest gewoon gebruiken voor de mensen die t veel harder nodig hebben in de zorg onderwijs minima enz. GBV noemen ze dat!

 2. Ik heb al heel lang en heel vaak geschreven dat de stikstofregels zoals die nu zijn totale onzin zijn bedacht door studentikoze bureaucraten. En dat baart mij grote zorgen. 50 jaar geleden waren de studenten professionele krakers. Die generatie is nu 20 jaar aan de macht geweest en het woning te kort is nog nooit zo dramatisch geweest als nu. Nu hebben we een milieu generatie. En over 30 jaar hebben die de natuur verkwanseld.

 3. De stikstofdepositie bestaat deels uit “natte” depositie (via regen) en deels uit droge depositie. Sommigen verklaren dat ammoniak lichter is dan de lucht en dus niet kan neerslaan buiten regen om. Dat zou betekenen dat droge depositie niet bestaat. Dat is ook de mening van Nico Gerrits op Foodlog.
  De droge depositie bedraagt tweederde deel van het totaal. Als droge depositie werkelijk niet bestaat is de depositie op het Korenburgerveen geen 2100 mol 700 mol. Dat is een beperkte overschrijding van de KDW.

 4. Niet in de stemming voor de boeren negativiteit van Bruil. “ veel boeren houden allen van de natuur voor geld” en “ slachtofferrol past goed” . Zelf altijd lekker verdiend aan de juridische ellende die over de agro sector is uitgestort, en velen met je, wat zijn jullie verdiensten voor de natuur eigenlijk. Wij zijn energie neutraal, doen al 25 jaar uitgebreid aan natuurbeheer, zaaien bloemenlinten in, houden het schitterende veenweidelandschap in stand (je weet wel, door gl heks Bromet als vervuilend kolencentrale neergezet), werken ons al 3 generaties uit de naad voor jouw voedsel. En dan zeker 70 % weg. Nooit! Zie je zie woensdag Bruil, maar steun ons en haal ons niet onderuit.

 5. Prima kop, waardeloos stuk!
  Het schept de heer Bruil schijnbaar genoegen in om de boeren zijlings in een stukje onder uit te schoffelen.
  En de ééne moment doet ie net of ie voor de boeren is en het stikstof een fabeltje is, en een ander moment zou ie de boeren nog het liefst opruimen in het belang van een gecreëerd stukje wensnatuur!

 6. Willem ik constateer dat er een fout in je tekst geslopen is. Wel een essentiële. Ik sloeg er op aan omdat ik positief in de spiegel wil kijken en ontdekken dat er eindelijk werkelijk gemeten wordt. Jammer gemiste kans.
  Citaat:
  “Stikstofdepositie
  De huidige, berekende stikstofdepositie is met circa 2150 mol/ha/jr, veel hoger dan
  de kritische depositiewaarde voor hoogveen van 500 mol/ha/jr (Dorland et al., z.j.).
  De depositie is het hoogst van alle Nederlandse hoogveengebieden die als Natura
  2000-gebied Europees beschermd zijn (Jansen et al., 2017). ”

  En over boeren die alleen voor geld van natuur houden. Die liefde voor geld delen ze met juristen, industriële ondernemers, machinisten, F1-coureurs, doktoren, accountants ….. of doen die beroepsgroepen hun werk uit pure liefde voor de natuur?

 7. Natuurmonumenten en andere groepen hebben veel gronden gekregen en daarbij ook nog veel subsidies. Je zou denken dat die clubs de natuur zo goed mogelijk zouden dienen maar dat is niet zo. Immers, als het goed gaat met de natuur dan kunnen ze minder zeuren en minder subsidie opstrijken. Hier zit een fout: hoe slechter je werkt, hoe meer geld dat je krijgt. Overheden zouden meer van die natuurclubs moeten eisen. Boeren moeten steeds meer voor de natuur doen voor steeds minder premiegeld. We moeten dat ook zo regelen voor die natuurclubs. Bij slecht beheer een fikse boete.

  1. Slecht beheer van Natuurclubs. Wie bepaalt dat en hoe wordt dat bepaalt? Tot nu toe eist nog de provincie, nog Den Haag of welke sponsor dan ook dat er jaarlijks een voortgangs of achteruitgangsrapport wordt gemaakt en ingediend. Het enige wat de dames en heren tot nu toe hebben ingedient zijn bedelrapporten om weer en liefst meer subsidie voor hun hobby.
   hier komt nog bij dat alle milieu organisaties die in ons land werkzaam zijn leven van subsidie van de staat en perticuliren,en dat zij met dit geld jurische strijd voeren tegen hun broodheer, die de subsidie net intrekt omdat dat democratisch onjuist is.

 8. Men is Nederland bewust aan het kapot maken, en dan heb ik het niet alleen over het stikstof verhaal, welke hogere macht zou er aan de touwtjes trekken?

  1. Extreme politieke partijen die voor zover ik het kan peilen links van het midden zitten en zich uitgeven als het meest democratische deel van ons land of moet ik zeggen de Randstad. Alles wat tot ons komt, doet mij denken dat we alles doen voor de rijkere stedelingen. De laatste aanwijzing voor mij is het recht om de bezitter / gebruiker van de electrische minder parkeergeld af te vragen dan de man die zich nog net een twedehandje op benzine of diesel kan veroorloven. Electrisch rijden is alleen mogelijk voor de Auto van de zaak rijder en de rijke bovenlaag. hiemee is de auto een instrument geworden om inkomenspolitek te bedrijven. Wie bedenkt dit? Juist de zgn. Milieu partijen die ook nog eens Links zijn en eigenlijk voor de Arme man moeten opkomen.

  2. De productie van electrische auto’s is een smerige aangelegenheid. De electrische auto (weten we nu) al is de nieuwe “diesel”. Onze gemeente is ongeveer half zo groot als Nederland en voor 80% natuur. Met de 12000 inwoners die in de gemeente wonen is er geen tijd en geld om van de natuur iets proberen te maken wat het niet is zoals in Nederland doorgaans gebeurd. Soms is het te droog en staat het in brand. Het jaar na de brand staat het helemaal vol met “fire flowers” die alleen groeien en bloeien na een brand! Moeder natuur heeft zelfs al rekening gehouden met bosbrand als onderdeel van het natuurlijke proces! De vondst van versteende palmbomen ergens hier in de buurt wijst ons er op dat we aan de rand van een tropische binnenzee wonen. Is het erg dat het hier niet meer tropisch is? Laat de natuur zijn dingetje maar doen en loop er niet te veel mee te kloten! De natuur redt zich wel.

Beheer
WP Admin