Home

Nieuws

Compensatie aanvragen kan bij bodemdaling

Bij schade als gevolg van bodemdaling door droogte kan nadeelcompensatie aangevraagd worden, ook als de overheid heeft gedaan wat nodig was.

Als er sprake is van onrechtmatig handelen door de overheid, kan een overheidsorgaan aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in reactie op Kamervragen van PvdA-Kamerleden Gijs van Dijk en Henk Nijboer, naar aanleiding van de grotere bodemdaling afgelopen jaar als gevolg van de droogte.

De minister benadrukt dat grond- en gebouweigenaren ook een eigen verantwoordelijkheid hebben voor de staat van hun gebouwen.

Verantwoordelijkheid bij waterschappen en gemeenten

De verantwoordelijkheid voor het grondwaterpeil ligt bij waterschappen en gemeenten. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van het watersysteem, waar ook het grondwater onderdeel van uitmaakt. Gemeenten hebben een grondwaterzorgplicht, wat betekent dat ze maatregelen moeten treffen in het openbaar gebied als er structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand dreigen.

Daling van bodem als gevolg van droogte

In 2018 is de bodem als gevolg van de droogte harder gedaald dan andere jaren. Planbureau voor de Leefomgeving PBL becijferde eerder de maatschappelijke kosten van de bodemdaling tot 2050 op € 22 miljard. De kosten in het landelijk gebied worden geschat op € 1 miljard aan gebouwen en infrastructuur, en € 0,2 miljard aan waterbeheer. De extra bodemdaling als gevolg van droogte vindt vooral plaats in verdrogingsgevoelige gebieden zoals veengebieden en het rivierengebied.

Of registreer je om te kunnen reageren.