Home

Nieuws 1 reactielaatste update:24 mei 2018

Schouten: brede rol weggelegd voor landbouwgrond

Met duurzaam bodembeheer moet landbouwgrond veel meer gaan doen dan in voedsel voorzien.

De Nederlandse landbouwgrond moet bijdragen aan opgaven op terrein van voedselvoorziening, klimaat, wateropvang en waterkwaliteit en biodiversiteit. Er moet meer koolstof worden opgeslagen in de bodem, het organische stofgehalte moet omhoog, de verdichting van de grond moet worden tegengegaan en in veenweidegebieden moeten bodemdaling en CO2-uitstoot worden tegengegaan.

Dat staat in de brief van landbouwminister Carola Schouten over de Bodemstrategie die ze eind vorig jaar toezegde. De minister is met het landbouwbedrijfsleven, provincies en andere ministeries in overleg over het beleid.

Langdurige relaties tussen pachters en verpachters

Een van de uitgangspunten van Schouten is om de relaties tussen pachters en verpachters langdurig te laten zijn, zodat pachters meer belang hebben bij een bodembeheer voor de langere termijn. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan een herziening van het pachtstelsel. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kijkt of het verpachten van grond door het Rijksvastgoedbedrijf ook duurzamer kan worden.Het Rijksvastgoedbedrijf krijgt nu vanuit de landbouw de kritiek voor de hoogste pachtprijs te gaan en te weinig oog te hebben voor het langetermijnbelang van de bodem.

Minister Schouten wil onder andere de kennis versterken, waardoor grondgebruikers en -eigenaren snel inzicht krijgen in de kwaliteit van hun grond. - Foto: Koos van der Spek
Minister Schouten wil onder andere de kennis versterken, waardoor grondgebruikers en -eigenaren snel inzicht krijgen in de kwaliteit van hun grond. - Foto: Koos van der Spek

Kosten duurzaam bodembeheer

De minister zegt dat er soms onvoldoende bewustzijn en kennis is over de bodem en dat er vanuit het beleid, de keten, de markt en de landbouwsystemen niet de goede prikkels komen om voor het langetermijnbelang te gaan. Met duurzaam bodembeheer gaan kosten gepaard die niet op korte termijn kunnen worden terugverdiend, aldus de minister.

De minister wil onder andere de kennis versterken, waardoor grondgebruikers en -eigenaren snel inzicht krijgen in de kwaliteit van hun grond. Schouten wil nog dit jaar zorgen dat er meer adviseurs worden opgeleid met een brede kennis van de bodemkwaliteit.

Extra aandacht voor bodemdaling

Bodemdaling in veenweide- en poldergebieden is een probleem dat extra aandacht nodig heeft, aldus de minister. In samenspraak met andere ministeries, waterschappen en boeren wil de bewindsvrouw tot een gebiedsgerichte aanpak komen, waarbij de ontwikkeling van alternatieve natte teelten bij een ander peilbeheer tot de mogelijkheden behoort.

Claude van Dongen, portefeuillehouder bodem- en waterkwaliteit van LTO Nederland, is blij met de aandacht en de erkenning van het belang van de bodem in de brief van Schouten, waarin de uitgangspunten en de richting van beleid is vastgelegd. “Nu is het aan het kabinet en ook aan ons om daar invulling aan te geven. Bodembeleid is een kwestie van lange adem.”

Eén reactie

  • De consument en de industrie zijn de grote CO2 producenten en de landbouw mag het opknappen. Geen probleem als ze er maar flink voor betalen dan wordt het ook beter gewaardeerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.