'Onafhankelijk onderzoek gebaat bij inbreng bedrijfsleven'

Johan Aarnoudse en Dirk Bakker
Er is geen tegenstelling tussen de waarde van onafhankelijk onderzoek en (teeltkundige) adviezen die voortvloeien uit praktijkgericht onderzoek. Dat stellen akkerbouwspecialist Johan Aarnoudse en directeur Dirk Bakker van Van Iperen, leverancier van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.

Het is zeker een felicitatie waard dat de inzet van de Brancheorganisatie Akkerbouw (BOA) is beloond met een verbindendverklaring. Het redactioneel commentaar op de website van Boerderij nodigt echter uit om te reageren. In dit commentaar wordt namelijk een niet terechte tegenstelling gecreëerd tussen de waarde van onafhankelijk onderzoek en (teeltkundige) adviezen die voortvloeien uit praktijkgericht onderzoek. Het laatste onderzoek wordt in toenemende mate gefinancierd door distributeurs (het bedrijfsleven). Hiervoor werd in het commentaar het citaat opgevoerd: 'Wij-van-WC-Eend-adviseren-WC-Eend'.

Blijkbaar is het feit dat het bedrijfsleven steeds meer investeert in onafhankelijk onderzoek bij sommigen onderbelicht gebleven. Een cruciale functie van het adviserend bedrijfsleven is dat het, gesteund door onderzoek, telkens de verbinding weet te leggen tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk.

Als BOA veel geld gaat besteden aan onafhankelijk onderzoek, willen wij de organisatie vragen om in het belang van de sector met de volgende 6 zaken rekening te houden:
  • Concentreer op systeemaanpak in de akkerbouw, met als kernwoorden: bodemweerbaarheid, efficiënte bemesting, geïntegreerde gewasbescherming en goed, gezond uitgangsmateriaal.
  • Betrek niet alleen akkerbouwers bij het op te zetten onderzoek, maar ook adviseurs vanuit het totale bedrijfsleven en adviesorganisaties. Zij zijn het die aan de praktijk waardevolle bijdragen en adviezen kunnen leveren om te komen tot praktisch, efficiënt en effectief onderzoek. Er zit heel veel (praktijk)kennis bij deze mensen. Het lijkt wenselijk om dit per regio, gewasspecialisatie en kennisbehoefte te organiseren.
  • Betrek de (afgevaardigden uit de) praktijk tot en met de uitvoering en looptijd van de proeven.
  • Landbouwtechniek gaat vaak verder dan de bestaande boerenpraktijk. Juist bij vernieuwende, slimme bemestingstechnieken zijn we hier meermalen tegenaan gelopen.
  • Het aanleveren van een doorwrochte proefopzet is nog geen garantie voor een betrouwbare proef. Intensieve communicatie, controle en terugkoppeling zijn cruciaal.
  • Resultaten mogen weliswaar onafhankelijk getoetst worden, het voorkomt echter niet dat de betalende partij bij nadere beschouwing nogal eens op het verkeerde been blijkt te zijn gezet.

Akkerbouwspecialist Johan Aarnoudse en directeur Dirk Bakker van Van Iperen, leverancier van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen in Westmaas.

Of registreer je om te kunnen reageren.