VarkensNieuws

Varkensvlees met lokaal veevoer beduidend milieuvriendelijker

Culemborg – De productie van varkensvlees op basis van (deels) lokaal geteeld veevoer, zoals tarwe en lupine, scoort beduidend beter op broeikasgasemissies en energiegebruik dan de gangbare Nederlandse varkensvleesproductie.

Dit blijkt uit een studie van adviesbureau CLM.

Het transport van veevoer blijkt daarin doorslaggevend. Een kortere transportafstand bespaart ruim 10 procent van de totale broeikasgasemissies uit de varkensketen. Ook het gebruik van lokale reststromen uit de levensmiddelenindustrie is een manier om de emissies te beperken. CLM heeft per kilo geslacht gewicht uitgerekend wat de broeikasgasemissies zijn, het energie-, land- en watergebruik en het eutrofiëringspotentieel. Dit laatste is een maat voor belasting van water en bodem met fosfaten en nitraten. Uit de analyse blijkt dat de veevoertransport de belangrijkste factor is in de milieubelasting.

CLM vergeleek drie Nederlandse ketens: het Good Farming Global concept van VION, de Keten Duurzame Varkensvlees (KDV) en het lupinevarken. De broeikasgasemissies per kilo karkasgewicht van het Vion-varken wordt voor 18 procent bepaald door het transport van veevoer en bedraagt 0,51 kilo CO2-equivalenten. De broeikasgasemissie door transport van veevoer is bij het lupinevarken ruim een factor 4 kleiner en is berekend op 0,12 kilo CO2-equivalenten per kilo karkasgewicht. De Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) scoort op alle vijf onderzochte duurzaamheidsthema’s minimaal 6 procent beter dan het Good Farming Global concept van VION. Dit is grotendeels te verklaren door betere technische resultaten; door een circa 6 procent lagere voederconversie is minder voer nodig per kilo vlees, en daalt de milieubelasting.

Een overzicht van de voerprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin