Partner
Demoveld Delphy waar de systeembenadering wordt onderzocht. AkkerbouwPartner

CONVISO® SMART-systeem nader bekeken

In 2018 heeft KWS het CONVISO® SMART-systeem geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Sindsdien is er veel ervaring mee opgedaan door telers, adviseurs en de verwerkende industrie.

Met name de zeer goede effectiviteit op moeilijk te bestrijden onkruiden, de eenvoud van het systeem en als gevolg hiervan het arbeidsgemak worden geprezen door de telers en loonwerkers. De suikerindustrie hanteert tot zover het nee/tenzij principe met daaraan gekoppeld een maximaal te bestellen hoeveelheid per teler, dit betekent in de praktijk dat er sprake moet zijn van onkruidbieten of moeilijk te bestrijden onkruid.

Toekomstige uitdaging/ontwikkelingen

Het verdwijnen van bepaalde toelatingen (herbiciden) in teelten en de wens om de landbouw te vergroenen (o.a. vanwege het GLB-beleid) brengen veel uitdagingen met zich mee en leveren vele vragen op bij de telers. Grondsoort, technische mogelijkheden, beschikbare arbeid, verdienmodel etc. worden door deze veranderingen geraakt. Er wordt door veel marktpartijen heel veel onderzoek verricht naar mogelijke oplossingen. We zien al veel goede deeloplossingen de revue passeren (spotsprayen, eggen, schoffelen) die onder bepaalde omstandigheden toepasbaar zijn, voor de teler is het complete plaatje invullen hierbij de uitdaging. Daarbij is het belangrijk om veel opties te bekijken en vooral beschikbaar te houden voor de praktijk omdat het ene niet zonder het andere kan.

Zoektocht naar een voor de praktijk haalbare werkwijze

Duidelijk is wel dat ten aanzien van bovenstaande ontwikkelingen steeds vaker vanuit een systeembenadering naar oplossingen moet worden gezocht. Dit betekent dat om de gewenste/vereiste vergroening mogelijk te maken een heel scala van technische opties samengevoegd dienen te worden om een voor de praktijk haalbare werkwijze te vinden. Daarbij moet dit alles praktisch uitvoerbaar en financieel haalbaar blijven.

Op aanvraag vanuit de praktijk voert Delphy dit jaar een proef uit waarin een dergelijke systeembenadering wordt onderzocht waarin wensen vanuit het GLB-beleid (NKG + groenbemester bladrammenas tot 1 maart groen), bemesting (dierlijke mest toepassing voorjaar), mechanische onkruidbestrijding (klepelen + schijveneggen) en een zo minimaal mogelijke inzet van herbiciden (klassiek t.o.v. CONVISO® SMART) gecombineerd worden. Doel is om een eerste idee te verkrijgen en hiermee een praktisch haalbare werkwijze te filteren die het mogelijk kan maken om de winterteelt van een groenbemester (groen tot 1 maart) te combineren met mechanische onkruidbestrijding aangevuld met een zo beperkt mogelijke inzet van herbiciden.

Er zijn duidelijke verschillen waarneembaar tussen het klassieke (BOGTT) en het CONVISO® SMART-systeem. Ook voor CONVISO® SMART is het belangrijk om zo schoon mogelijk te starten, ook dit komt in de proef naar voren. Een schone start wordt in deze proef bereikt door gebruik te maken van een schijveneg (i.p.v. de kopeg) of de inzet van glyfosaat. De eerste indruk is dat het mogelijk is om na een winterteelt bladrammenas + hoge onkruiddruk in combinatie met het CONVISO® SMART-systeem een goed resultaat kan worden behaald.

We houden u op de hoogte

Via een reeks artikelen houden we u op de hoogte van de vorderingen van het onderzoek en de ervaringen met het CONVISO® SMART-systeem. U kunt ons volgende artikel ’Moeilijk te bestrijden onkruid de baas’ spoedig verwachten.

Beheer
WP Admin