Home

Nieuws

Milieu profiteert van soepeler regels

Het milieu is meer gebaat bij soepeler milieuregels. De huidige Europese regelgeving staat (geringe) verslechtering van de toestand van kwetsbare natuurgebieden niet toe, ook niet als elders een veel grotere verbetering wordt gerealiseerd.

Dat is een van de knelpunten waarvoor volgens het ministerie Economische Zaken binnen de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn een oplossing zou moeten worden gevonden. Ook de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof zou daardoor flexibeler worden.

Tijdelijke negatieve effecten toelaten

"Als de Vogel- en Habitatrichtlijn geringe tijdelijke negatieve effecten zou toestaan in een programmatische aanpak, zou dat over het geheel tot een positief effect leiden", aldus de inbreng van het ministerie van Economische Zaken aan de Europese Commissie, in het kader van de evaluatie van de Europese natuurrichtlijnen.

Evaluatie Vogel- en Habitatrichtlijn

In de loop van volgend jaar wordt de Vogel- en Habitatrichtlijn (mede onder Nederlands voorzitterschap) grondig geëvalueerd. Die evaluatie is niet gericht op aanpassing van de regels, maar wel op duidelijker richtsnoeren bij de regels, waar ook rechters zich op kunnen baseren.

De knellende werking van de Vogel- en Habitatrichtlijn wordt nog onderstreept door een rapport dat Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik dinsdag publiceert. 'Land in de knel' is de titel van de bloemlezing van de Overijsselse CDA-politica, die wordt aangeboden aan Europees commissaris Karmenu Vella (Milieu, Maritieme zaken en Visserij).

Knellende werking van de EU-regels

Schreijer-Pierik schetst dat er twee kanten zitten aan de knellende werking van de EU-regels. De regels zelf, en de manier waarop de lidstaten uitvoering geven aan de regels. Nederland heeft bijvoorbeeld heel kleine gebieden aangewezen als Natura2000-gebieden, waardoor een heel groot omliggend gebied wordt beperkt in de economische ontwikkeling.

LTO Nederland zegt dat Nederlandse rechters heel strikte uitleg geven aan de Europese regels, waarbij de vraag gerechtvaardigd is of de Europese Unie de regels wel zo bedoeld heeft.

Europese regels duidelijker uitleggen

De begrippen in de Europese regels moeten duidelijker worden uitgelegd. Termen als 'significante effecten' en 'passende beoordeling' zijn voor ondernemers lastig om mee te werken.

Schreijer-Pierik schrijft dat er wel veel aandacht is voor de ecologie, maar niet voor de economische, sociale en culturele aspecten van het natuurgebied. "Uit de praktijk blijkt dat er te weinig aandacht aan deze aspecten wordt besteed. De richtlijnen zijn erg eenzijdig en bieden weinig ruimte voor andere activiteiten."

Geen rekening met dynamiek natuur

Alle partijen zien het nut van de regels om natuur te beschermen maar de huidige regels richten zich sterk op behoud van het bestaande en houden geen rekening met de dynamiek in de natuur. De richtlijnen zijn weliswaar Europees, maar worden per lidstaat ingevoerd, hetgeen leidt tot zeer uiteenlopende interpretaties, die met name in grensgebieden gaan wringen.

Of registreer je om te kunnen reageren.