Home

Achtergrond 1 reactie

Gezocht: 6 telers voor Proeftuin Precisielandbouw

In de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) krijgen 6 akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven een hoofdrol. Experts brengen de belemmeringen voor precisielandbouw op deze bedrijven in kaart en lossen deze samen met de ondernemer op.

Nationale Proeftuin Precisielandbouw is ontwikkeld om akkerbouwers en vollegrondgroentetelers verder te helpen met precisielandbouw. 6 bedrijven, die nog worden gezocht, krijgen ondersteuning om stappen vooruit te zetten. Iedereen kan de vorderingen van deze bedrijven volgen.

Wageningen UR en Boerderij gaan dit nieuwe project van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) uitvoeren. Wageningse experts gaan telers helpen met implementatie van precisielandbouwtechnieken. Boerderij doet onafhankelijk verslag van het proces op de website proeftuinprecisielandbouw.nl.

Precisielandbouw biedt mogelijkheden om vergroeningsmaatregelen eenvoudiger in te passen in de bedrijfsvoering

NPPL vloeit voort uit de Voedselagenda van Martijn van Dam, voormalig staatssecretaris van Economische Zaken. Daarin pleitte hij voor een duurzamer agro- en voedselsysteem. Precisielandbouw biedt volgens het ministerie van LNV mogelijkheden om hieraan een belangrijke bijdrage te leveren, doordat een betere opbrengst kan worden gerealiseerd met minder meststoffen of bestrijdingsmiddelen. Verder biedt precisielandbouw volgens het ministerie mogelijkheden om vergroeningsmaatregelen eenvoudiger in te passen in de bedrijfsvoering.

Precisielandbouw is veelbelovend, maar krijgt bij akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers moeilijk voet aan de grond

Precisielandbouw is veelbelovend, maar heeft een duwtje nodig om te kunnen landen bij akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers. De opvatting dat precisielandbouw een rol kan gaan spelen bij de verlaging van de milieubelasting en verhoging van de voedselveiligheid wordt steeds breder gedragen. Tegelijk is nog geen sprake van een grootschalige acceptatie in de boerenpraktijk. Daar krijgt precisielandbouw moeilijk voet aan de grond. “Iedereen is bezig met precisielandbouw, behalve de boer”, rapporteerde ABN Amro vorig jaar treffend. Want ondanks dat er technisch en softwarematig al veel kan en verschillende systemen feitelijk praktijkrijp zijn, kijkt de boer de kat uit de boom.

Nationale Proeftuin focust op 6 toepassingen

Om uit deze impasse te komen, heeft het ministerie van Economische Zaken de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) in het leven geroepen. In deze NPPL werken Wageningen University & Research en Boerderij samen. NPPL heeft de focus op 6 toepassingen:

 • plaatsspecifiek bekalken/organisch materiaal toedienen;
 • plaatsspecifiek bodemherbiciden toedienen afhankelijk van de zwaarte van de grond;
 • plaatsspecifiek aardappelen poten afhankelijk van de zwaarte van de grond;
 • plaatsspecifiek loofdoden/phytophthora spuiten op basis van vegetatie-index;
 • plaatsspecifiek stikstof-overbemesten in aardappelen;
 • plaatsspecifieke aaltjesbestrijding.

6 ondernemers gezocht

Om er achter te komen waarom deze, in wezen praktijkrijpe toepassingen niet of maar beperkt doorbreken in de boerenpraktijk zoekt de Nationale Proeftuin Precisielandbouw 6 akkerbouwers/vollegrondsgroentetelers. Het gaat om telers die hun bedrijven via precisielandbouw toekomstbestendiger willen maken, maar die het niet lukt de juiste stappen te zetten.

Experts van verschillende disciplines gaan deze ondernemers helpen om hobbels weg te nemen of ze te omzeilen.

Meekijken op bedrijf

De geselecteerde ondernemers met hun precisiecases gaan intensief gevolgd worden op www.proeftuinprecisielandbouw.nl. Iedereen kan online de bedrijven volgen en zien of stappen vooruit worden gezet. Welke moeilijkheden moeten overwonnen moeten worden, en met welke inspanning of kosten gaat dat gepaard. De verslagen moeten een transparant beeld geven van wat precisielandbouw in de boerenpraktijk oplevert, inclusief de tegenslagen en frustraties waar de teler tegen aanloopt.

Uiteindelijk na 4 jaar, maar zeker ook al na eind 2018, moet het NPPL-project een antwoord geven op de vraag of Nederlandse akkerbouwers goede argumenten hebben om afwachtend tegenover precisielandbouw te staan, of dat het koudwatervrees is.

Proeftuinconcept is dynamisch

Los van de NPPL is er de Proeftuin Precisielandbouw Zuid-Nederland. Dit is een samenwerkingsverband tussen ZLTO, Van den Borne Landbouw, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Proefboerderij Rusthoeve en Delphy en Wageningen University & Researchcenter. Centraal in dit project voor open teelten staan 17 studieclubs om daarmee innovatie en de adoptie van precisielandbouw in Nederland te versnellen.

Het concept Nationale Proeftuin Precisielandbouw is dynamisch; ook andere partijen kunnen aanhaken om onder de NPPL-vlag te werken aan aansluiting van precisielandbouw op de boerenpraktijk.

Meer weten over het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw? Ga naar proeftuinprecisielandbouw.nl

Eén reactie

 • Flepke

  Jammer dat de veehouders niet mee genomen worden in het onderzoek. Deze kunnen veel winst halen uit preciesielandbouw. ook voor de akkerbouwer die hier grond mee ruilt.
  Kijk maar eens naar het aantal bewerkingen van een hectare goed grasland op jaarbasis met 5 snede bijvoorbeeld en de hoeveelheid kunstmest vast of vloeibaar toegepast.

Of registreer je om te kunnen reageren.