Foto: Jan Sibon PluimveeNieuws

Wijzigingen in Regeling ammoniak en veehouderij

Een nieuwe Regeling ammoniak en veehouderij (Rav-lijst) is vanaf 1 januari 2019 van kracht gegaan.

Voor pluimvee is een aantal wijzigingen opgenomen in deze Rav-lijst, waarop de emissiefactoren voor de berekening van ammoniak van stalsystemen en mest worden gepubliceerd. Als eerste is voor vleeskuikens een toevoeging (eindnoot 11) opgenomen waarbij voor stallen met buizenverwarming nu ook een wintergarten mogelijk is. Deze eindnood 11 houdt in dat bij een huisvestingssysteem bij de hoofdcategorie kippen waar een overdekte uitloop aanwezig is, de emissiefactor geldt voor het huisvestingssysteem inclusief uitloop als de oppervlakte van de uitloop geen deel uitmaakt van het op grond van het Besluit houders van dieren vereiste leefoppervlak. “Er waren al diverse stallen met buizenverwarming op deze manier vergund”, aldus Hoeve Advies in Rouveen die aangeeft dat met de nieuwe lijst de omissie in de vorige versie van de Rav-lijst ongedaan is gemaakt.

Fijnstofreducerende maatregel

Een tweede wijziging betreft aanpassingen aan systeembeschrijvingen van warmtewisselaars voor de emissiereductie van fijn stof. Aan de systemen met BWL 2011.02 en BWL 2012.03 is een eis toegevoegd met betrekking tot het vervangen van filters. Filters dienen elke 5 jaar getest worden op verwijderingsrendement of de pluimveehouder kan de filters elke 5 jaar vervangen.