AkkerbouwOpinie

Smart farming

De akkerbouw staat aan de vooravond van een doorbraak in smart farming. Advies aan de teler: scherp opletten en waar mogelijk meedoen.

De techniek schrijdt voort. Jarenlang hield precisielandbouw in: recht rijden. Nu is een doorbraak gaande naar fase twee: het meten van de gewasstand en daarop de teeltmaatregelen afstemmen.

Hoogwaardige meet-, regel- en aansturingstechnieken spelen een steeds belangrijker rol op het akkerbouwbedrijf. De mechanisatie wordt nauwkeuriger door ICT-toepassingen en aansturing via gps en RTK. Door remote sensing als satelliet- en UAV-beelden uit drones te combineren met veldsensoren, bodem- en gewasanalyses, is een perceel nauwkeuriger te managen en de productie verder te optimaliseren.

Om zowel de output-kant (opbrengsten) als de input-kant (mineralen, gewasbeschermingsmiddelen) te optimaliseren, moet de teler deze variatie op perceelniveau kennen en betrekken in zijn beslissingen. Dit vraagt om nauwkeurige data.

Met de nieuwe meettechnieken zijn nauwkeurige data steeds meer voorhanden. Was het tot voor kort nog onzeker of data voldoende frequent beschikbaar zouden zijn, inmiddels is daarvoor een oplossing gevonden en zijn beelden met informatie stabiel beschikbaar. Er worden enorme hoeveelheden gegevens verzameld, ofwel big data. Die bieden ongekende mogelijkheden.

Kortom, er is extra informatie beschikbaar voor telers om teelt, input en output te optimaliseren en teeltbeslissingen beter te kunnen onderbouwen.

Voordelen van big data:

• Informatie is objectief gemeten, teler kan daarmee teeltbeslissingen beter onderbouwen.

• Variatie in percelen is goed in beeld te brengen, bemesting kan daar nu al op worden afgestemd.

• Verschillen in onder meer bodem en structuur worden duidelijk getoond en aangepakt.

• Door alle percelen die op hetzelfde moment zijn gemeten in één overzicht te plaatsen, kunnen telers prioriteiten beter bepalen, zoals bij het beregenen.

• De opbrengstpotentie wordt per perceel in beeld gebracht. Dat kan leiden tot aanpassing van huur- en grondprijs.

• Teeltoptimalisatie wordt verder ontwikkeld door gegevens van verschillende percelen met hetzelfde ras te vergelijken.

• De ruimte die nu geboden wordt binnen bemestingsnormen kan veel beter worden benut. Dat betekent dat de teler sommige plekken meer moet bemesten en andere minder.

• Op dit moment zijn we vooral gefocust op bodem en bemesting, maar ook in de gewasbescherming zijn veel mogelijkheden. Aantastingen door ziekte die met het oog nog niet te zien zijn, worden eerder zichtbaar aan de hand van een juiste biomassameting die kleurverschillen laat zien die met het oog niet waarneembaar zijn.

Samenvattend bieden big data veel mogelijkheden. We staan aan de vooravond van een doorbraak die de manier van telen flink zal veranderen. Daarom luidt mijn advies: let scherp op de ontwikkelingen en doe waar mogelijk mee.

Meer lezen over precisielandbouw? Ga naar het praktijkthema

Beheer
WP Admin