Partner
Er staat relatief veel onkruid in grasland. In het perceel op deze foto heeft zuring de overhand. - Foto: Corteva Agriscience AkkerbouwPartner

Pak hoge onkruiddruk in grasland aan

Door de droge zomers in 2018, 2019 en 2020 staat er relatief veel onkruid in grasland. Afgelopen voorjaar was het koud en nat, er was weinig gelegenheid de onkruiden te bestrijden.

De hoeveelheid onkruid is nu vaak zo groot dat de kwaliteit van het ruwvoer negatief wordt beïnvloed. Hoe voorkom je financiële schade? Lees de tips.

Beste bestrijdingsmomenten

Meestal wordt een onkruidbestrijding in het voor- of najaar uitgevoerd. Voor een effectieve werking is groeizaam weer het beste; de onkruiden nemen de middelen beter op en de middelen werken dan het beste. Voor ridderzuring moet het overdag niet kouder zijn dan 13-14 graden. Voor overige onkruiden ligt de grens bij ongeveer 10 graden.

Een ridderzuring in het grasland. - Foto: Corteva Agriscience
Ridderzuring in grasland. – Foto: Corteva Agriscience

Bij de bestrijding speelt ook de leeftijd van het onkruid een rol. Met name de wortelonkruiden zijn lastiger te bestrijden naarmate ze ouder worden. Dit verschil is goed te zien wanneer de wortelmassa van een 3 tot 4 jaar oude ridderzuring vergeleken wordt met een nog jonge plant.

Actuele onkruidsituatie

Op de zandgronden profiteerden vooral paardenbloem, muur, herderstasje, veldkers, boterbloem en zuring van de droge zomers in voorgaande jaren. Op de klei- en veengronden is ridderzuring het belangrijkste onkruid. Maar ook hier tref je paardenbloem, boterbloem en muur aan.

Dit jaar heeft het gras goede groeiomstandigheden gehad in vergelijking met de afgelopen drie jaar. Onkruiden zijn daardoor soms minder goed zichtbaar. Een goede graslandcheck is daarom van belang. 

Ook paardenbloem is te vinden in grasland. – Foto: Corteva Agriscience

Belang van goed ruwvoer

Kwalitatief goed ruwvoer is de basis van een goede, renderende melkproductie. Het is het goedkoopste voer in het rantsoen en er hoeft minder duur krachtvoer aangekocht te worden.

Goed gras bevat in vergelijking met onkruid:

 • 30% meer droge stof → in de koeienmaag past meer voedingswaarde met als gevolg een hogere melkproductie.
 • 30% meer VEM en DVE → er is minder krachtvoer nodig voor een hogere melkproductie.
 • 80-90% meer structuur → er is meer pensprikkeling waardoor ruwvoer beter wordt benut.

Praktijkonderzoek laat zien dat onkruidbestrijding een tot 20% hogere opbrengst geeft. Goed graslandmanagement levert dus goede ruwvoerkwaliteit én een hogere opbrengst.

Bestrijden kan alsnog

In de komende periode kan een onkruidbestrijding alsnog uitgevoerd worden. In de nazomer en herfst slaan planten energie op in de wortels om zich voor te bereiden op de winter. De sapstroom is daarom meer neerwaarts gericht, waardoor middelen goed de wortel bereiken.

De nazomer en het najaar zijn normaliter prima geschikt voor bestrijding, al is dit ook afhankelijk van de groeiomstandigheden. Vooral de beschikbaarheid van voldoende bodemvocht is van belang. Immers, in september kan het ook droog zijn, al zijn de huidige omstandigheden prima. Bestrijden kan tot het moment in de herfst dat de temperaturen overdag te laag worden. Meestal is dat begin november.

Vul lege plekken op

Door onkruidbestrijding in de komende weken uit te voeren, heeft het gras nog de tijd om de lege plekken die onkruiden achterlaten op te vullen. Dit geeft niet alleen voordeel bij de laatste snedes van dit jaar, maar ook bij de eerste snedes van volgend jaar.

Op percelen met een hoge onkruiddruk is doorzaaien nog mogelijk, mits er onder- en bovengronds voldoende vocht beschikbaar is. Wat koelere nachten met dauwvorming zorgen ervoor dat jonge grasplantjes niet uitdrogen.

Leg nu de basis voor 2022

Met een onkruidbestrijding dit najaar leg je ook een goede basis voor 2022. Staat er veel onkruid in een perceel, dan is het beter voor de eerste snedes van 2022 om deze nu te bestrijden dan volgend jaar maart-april. Zo heeft het gras meer tijd om de plek van het onkruid op te vullen en is er volgend voorjaar minder nutriëntenverlies door de onkruiden.

Kies de juiste middelen

Het advies van voor het bestrijden van ridderzuring en andere onkruiden is als volgt:

 • 1,5 L Tapir + 0,3 L Starane Top per ha of
 • 1,5 L Primstar + 0,5 L Starane Top per ha
  • Zorg voor veel zuringblad (± 30 cm). Een eerste bloeistengel is geen probleem.
  • Spuit bij groeizame weersomstandigheden.
  • Met deze mixen bestrijd je paardenbloemen, muur, herderstasjes en kruipende boterbloemen ook goed.
  • Gebruik in plaats van Starane Top het middel Jepolinex. Zo bestrijd je ook een eventueel aanwezige melde of weegbree.

Controleer percelen geregeld

Om de onkruidsituatie onder controle te houden is twee keer per jaar monitoren essentieel, eventueel in aanwezigheid van een adviseur. Controleer de percelen op onkruiddruk en voer indien nodig een perceelsspecifieke correctiebespuiting uit.

Beheer
WP Admin